طرح ها و پروژه ها
عنوان طرح/ پروژه: ارزیابی میزان آلاینده ها در منابع آبی پرورش میگوی عاری از بیماری(SPF)
توضیحات:شماره مصوب: K9101-91002-9104-12-80-14 واحد اجرا: بخش بوم شناسی محل اجرا: استان بوشهر- مرکز ملی تحقیقات پرورش میگوی عاری از بیماری خلیج فارس نام هماهنگ کننده/مجری مسئول/ مجری: پریسا حسین‎خضری سال شروع: 1391 سال خاتمه: 1393
متن:

اهمیت، ضرورت، اهداف و روش تحقیق:

فلزات سنگین و ترکیبات آروماتیک چند حلقه‎ای(PAHs) از آلایندههای پایداری هستند که بر خلاف ترکیبات آلی از طریق فرایندهای شیمیایی یا زیستی در طبیعت تجزیه نمیشوند. از نتایج مهم پایداری این گروه از آلایندهها، وسعت زیستی زیاد درزنجیره غذایی است، به طوری که در نتیجه این فرایند، مقدار آنها در زنجیره غذایی میتواند تا چندین برابر مقدار آنها در آبیا هوا، افزایش یابد. در سالهای اخیر ورود پساب صنایع فعال مختلف در سواحل خلیج فارس و همچنین پساب ناشی از فعالیتهای صیادی و حمل و نقل شناورها، به آب های ساحلی،اکوسیستم آبی را در معرض آلودگی قرار دادهاند. از آن جایی که در این تحقیقجهت تکثیر وپرورش میگوی عاری از بیماری(SPF)از آب این منطقه استفاده میشود لذا بررسی این مواد در اکوسیستم آبی،ضروری است. توجه به فلزات سنگین وPAHs از میان موادآلوده کننده پیکرههای آبی، به دلیل اثرات طولانی مدتی که ایجاد میکنند از اهمیت خاصی برخوردار است. بنابراین جهت بررسیاین مواد آلایندهاز آب ایستگاه تغذیه کننده و همچنین از سیستم چرخش آب مورد استفاده در استخرهای تکثیر و پرورش میگو، نمونه گرفته شد. این تحقیق با اهداف اصلی (1) تعیین میزان فلزات سنگین موجود در آب ورودی سیستم تکثیر و استخرهای پرورش میگوی عاری از بیماری خاص، (2) تعیین میزان ترکیبات آروماتیک حلقوی موجود در آبورسوب ایستگاه تغذیه کننده (ورودی) سیستم تکثیر و استخرهای پرورش میگوی عاری از بیماری خاص و (3) بررسی روابط میان آلایندههای موجود در آب تانکهای پرورش میگو و ایستگاه ورودی. از مرداد ماه 91 لغایت شهریور ماه 93 به مرحله اجرا در آمد.

نمونهبرداری از آب به صورت تصادفی و در هر ایستگاه با سه تکرار انجامگردید.در طول دوره پرورش تواتر نمونه‎گیری به صورت ماهانه یک بار بود. در محل نمونه برداری نمونه های آب، جهت آنالیز فلزات سنگین،توسط اسید نیتریک غلیظ تثبیت شده(2>pH)، در بطری های پلیاتیلنی با حجم 1 لیتر نگهداریشدند. میزان فلزات(Cu, Zn, Cd, Pb, Hg, As) در نمونه‎های آب به روش الکتروشیمی، توسط دستگاه پلاروگراف اندازهگرفته شد.

نمونههای آب برداشته شده جهت اندازه گیریPAHs در بطریهای شیشهایی تیره رنگ سر سنبادهایی نگهداری و توسط اسید سولفوریک غلیظ تثبیت شدند (2>pH). نمونه های رسوب نیز در بطریهای شیشه‎ایی تیره رنگ دهان گشاد نگهداری شدند. جهت استخراجترکیبات آروماتیک حلقوی ازآب و رسوب به ترتیب از استخراج ساده و هضم مایکروویو استفاده شده و سپس توسط دستگاهGC-MS شناسایی شدند.

برای تجزیه و تحلیل داده ها، جهت یافتن روابط میزان فلزات در آب و زمان نمونه برداری، از آنالیز واریانس و رگرسیون خطی گام به گام استفاده شد. نرم افزار مورد استفادهجهت پردازش داده هاspss 19بود ونمودار ها در برنامهExcel 2010 رسم شدند.

نتایج:

نتایج حاصل از آنالیز فلزات سنگین در نمونههای آب مشخص نمود که اختلاف معنیداری میان مقادیر فلزات در تانکهای پرورش میگوی عاری از بیماری و ایستگاه ورودی آب به مرکز پرورش میگویSPF (آب دریا) وجود داشته(p<0.05) ولی رابطه معنیداری میان میزان فلزات در نمونههای آب (دریا و تانکهای پرورش میگو) و زمان نمونهبرداری به دست نیامد(p>0.05).

در طول اجرای تحقیق در همه دورههای نمونهبرداری و تانکهای متفاوت، میزان فلزات مورد نظر اختلاف معنیدار داشتند(p<0.05) و در محدوده مجاز و بیخطر بودند، به استثنایماههایشهریور و مرداد 93 که میزان سرب دربرخی از تانکها از حد مجاز بیشتر به دست آمد، که این مورد با افزودن نمک دی سدیم اتیلن دی آمین تترا استیک اسید(EDTA) و ترسیب سرب به شکل کمپلکس نمکEDTA برطرف گردید.

در نهایت با توجه به میزان مس و روی ومطابق با استانداردهای زیست محیطی، آب ایستگاه پرورش میگوی عاری از بیماری،در گروه آب های سالم قرار گرفت.

میزان ترکیبات آروماتیک حلقویPAHs در نمونه آب دریا زیر حد تشخیص بود. ولی در رسوبات بستر دریا، 17 ترکیب آروماتیک حلقوی (2، 3، 4، 5 و 6 حلقه ایی) جداسازی و شناسایی گردید. مقادیر به دست آمده بسیار کمتر از محدوده اثرات کم تا میانه(ERL,ERM)بود و اختلاف آنهادر طول دورههای نمونهبرداری (آبان 91 لغایت شهریور 93 ) معنیدار بود(p<0.05).

غالب بودن غلظت هیدروکربنهای آروماتیک4، 5 و 6 حلقهای در ایستگاه تغذیه کننده مرکز پرورش میگوی عاری از بیماری(SPF) بیانگر وجود منبع قوی پیرولیتیک، برای این ترکیبات میباشد.

دستور العمل فنی و توصیه ترویجی:

مقایسه نتایج حاصل از این تحقیق با مقادیر مجاز پیشنهادی موجود در منابع مختلف (در خصوص پرورش مطلوب میگوی پاسفید غربی)، بیانگر آن است که در طول مراحل مختلف پرورش این گونه، از مرحله لاروی تا مولد، به استثنای مواردی محدود و در فواصل زمانی کوتاه (قبل از تعویض آب)، میزان آلودگی (فلزات سنگین) موجود در آب در دامنه مطلوب رشد و بازماندگی میگوی پا سفید غربی بوده است. به عبارت دیگر، مطابق با نتایج به دست آمده به نظر می‎رسد در روند پرورش لاروها به منظور تولید مولد میگوی عاری از بیماری، مدیریت پرورش با انجام به موقع فیلتراسیون، ضدعفونی و تعویض منظم آب، مانع از بروز آلودگی شیمیایی در سیستم شده است.

ویژگی مناطق کاربرد توصیه ترویجی:

موارد مذکور در تولید میگوی عاری از بیماری، برای مناطق مختلف با شرایط آب و هوایی متفاوت، صدق می‎نماید.

تعداد بازدید:1413
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور می باشد

Designed by taJan System Co