طرح ها و پروژه ها
عنوان طرح/پروژه:‌ بررسی فاکتورهای ایمنی (THS,TPP,PO,SOD,POD)میگوهای تغذیه شده با مخمر ساکارومایسیس سروزیه در مقایسه با میگوهای تغذیه شده با مخمر ساکارومایسیس سروزیه و مواحهه شده با ویروس لکه سفید
توضیحات:شماره مصوب: 94002- 9451-12-74-14 واحد اجرا: پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور محل اجرا: استان حوزستان: پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور نام هماهنگ کننده/مجری مسئول/ مجری: محمد افشارنسب سال شروع: 1394 سال خاتمه: تیرماه 1395
متن:

اهمیت، ضرورت و اهداف:

1.بیماری لکه سفید موجب حسارتهای سنگینی به صنعت پرورش میگو در دنیا گردیده است و در ایران نیز این بیماری طی سالیان اخیر خسارت سنگینی را به پرورش دهندگان میگو در کشور وارد نموده است. روشهای مختلفی برای پیشگیری از بیماری لکه سفید میگو مورد استفاده قرار می­گیرد که یکی از مهمترین روشها استفاده از مخمرها بالاخص مخمر ساکارومایسیس سروزیه می­باشد.هدف از اجرای این طرح تعیین میزان مقاومت میگو پاسفید تغذیه‌شده با مخمر ساکارومایسس سروزیه در برابر ویروس بیماری لکه سفید. همچنین اهداف فرعی دیگری از جمله مقایسه میزان بازماندگی میگوهای پاسفید تغذیه‌شده با مخمر ساکارومایسس سروزیه و گروه شاهد در برابر ویروس لکه سفید، مقایسه شاخص­های سلامت (تعداد سلول­های هموسیت کل خون و پروتئین کل پلاسما) در میگوهای پاسفید تغذیه‌شده با مخمر ساکارومایسس سروزیه و گروه شاهد در برابر لکه سفید مورد بررسی و ارزیابی قرار می­گیرد.

روش تحقیق

ابتدا 600 میگو با وزن تقریبی 1.2±10 گرم انتخاب و آنها را به چهار گروه تقسیم نمودیم. گروه اول(T1) و گروه دوم(T2)با غذای حاوی ساگارومایسیس تغذیه ولی گروه سوم(T3) و گروه چهارم(T4)با غذای تجاری تغذیه گردیدند. گروههای دوم و چهارم بعد از 10 روز با ویروس لکه سفید مواجهه شده و نسبت به میزان مرگ ومیر و ثبت فاکتورهای ایمنیTHC،TPP،PO،POD وSOD اقدام گردید. میزان مرگ ومیر در کلیه تیمارها و فاکتورهای ایمنی با تیمار شاهد ( کنترل منفی) مقایسه و بررسی گردید.

نتایج:

نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که فاکتورهای ایمنی در گروههایT1 وT2 بیشتر ازT3وT4بوده و اختلاف معنی داری با هم دارند. همچنین فاکتورهای ایمنی در گروهT2 اختلاف معنی داری با گروهT1 داشته و کاهش معنی داری رانشان میدهند. فاکتورهای ایمنی درT3 اختلاف معنی داری باT4داشته و فاکتورهای ایمنی افزایش بیشتری در گروهT3 نسبت به گروهT4 دارد. میزان مرگ و میر در گروهT2 اختلاف معنی داری با گروهT4داشته و بقا بیستری را نشان میدهد.

دستور العمل فنی و توصیه ترویجی:

استفاده از مخمر اکارومایسیس در پیشگیری از بیماری لکه سفید می­تواند به صورت دستورالعملهای ترویجی دردستور کار قرار گرفته ومورد استفاده در کارخانه های غذا و پرورش دهندگان میگو قرار گیرد.

ویژگی مناطق کاربرد توصیه ترویجی:

مراکز و مناطق مورد استفاده باید مزارع پرورشی و کارخانه های غذای میگو بوده تا زمینه ارتقا سیستم ایمنی و کاهش خطرات در برابر بیماری لکه سفید را به همرا داشته باشد.

تعداد بازدید:1481
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور می باشد

Designed by taJan System Co