طرح ها و پروژه ها
عنوان طرح/پروژه:‌ کسب و انتقال دانش فنی برای تولید میگوی عاری از بیماری خاص و قطع وابستگی به محصولات خارجی
توضیحات:شماره مصوب: 89150-8912-12-75-12 واحد اجرا: پژوهشکده میگوی کشور محل اجرا: استان بوشهر: پژوهشکده میگوی کشور نام هماهنگ کننده/مجری مسئول/ مجری: محمد افشارنسب سال شروع: 1392 سال خاتمه: شهریور ماه 1395
متن:

اهمیت، ضرورت و اهداف:

در دو دهه اخیر، بیماری به یک معضل اساسی در صنعت پرورش میگوی تبدیل شده است. به ویژه از زمان ظهور بیماری لکه سفید، تولید میگو به میزان معنی داری در بسیاری از کشورها از جمله ایران کاهش یافت و ادامه این صنعت با دشواری های زیادی مواجه شد. به منظور کاهش خطرات بیماریهای میگو بالاخص بیماریهای ویروسی روشهای مختلفی مورد استفاده قرار گرفته از جمله استفاده از مکملهای غذائی، پروبیوتیکها، واکسن و تولید میگوی عاری از بیماری خاص یاSpecific Pathogen Free (SPF).. بطور خلاصه مهمترین اهداف طرح کلان " کسب وانتقال دانش فنی برای تولید میگوی عاری از بیماری خاص و قطع وابستگی به محصولات خارجی" را می­توان به شرح ذیل بیان نمود:

-دستیابی به دانش فنی تولید میگوی عاری ازبیماری خاص(SPF)

-ذخیره سازی تعداد مناسب از میگوی عاری از پاتوژنهای خاص در کشور

-ایجاد پایلوت تحقیقاتی به منظور پایش دائمی میگویSPFدر کشور

-برطرف نمودن مشکلات ناشی از تلاقی نژادهای یکسان یا هم خونی در گونه های پرورشی

-ایجاد بانک ژن میگوهای بومی کشورو پاتوژنها

-ارائه آموزشهای کاربردی تخصصی و صدور گواهی آموزش برای حداقل 50 نفر از بهره­برداران

-ترویج و انتقال یافته های حاصل از اجرای طرح

-برنامه­ریزی برای تولید انبوه دستاوردهای حاصل از طرح ( تولید حداقل 50 هزارتن میگو در سال )

در طرح کلان سوالات ذیل مطرح می­گردد:

- چه پاتوزنهائی موجب ایجاد بیماری در میگوهای کشور می­شوند؟

- آیا می­توان میگوهای مولدی را تولید نمود که فاقد این پاتوژنها باشد؟

- آیا در میگوهای تولیدی امکان به گزینی و اصلاح نژاد وجود دارد؟

- آیا می­توان برای میگوهای بومی و میگوهای وارداتی بانک ژن ایجاد کرد؟

- لیست پاتوژنهای مضر و آسیب رسان به میگوهای کشور کدامند؟

روش تحقیق:

در این طرح ابتدا نسبت به جمع‌آوری میگوها بالغ براساس شناسنامه ژنتیکی و غربالگری باPCR برای ده بیماری مهماقدام و آنها را به عنوان جمعیت پایه به قرنطینه اول منتقل نمودیم.در قرنطینه اول بعد از طی دوران باروری، سه خانواده از میگوهای آماده تخم‌ریزی با میانگین وزنی (2±33 گرم) را بصورت جداگانه با هم مواجهه داده و نسبت به تولید پست لاروهای نسل اول(F1) از این میگوها اقدام و تا رسیدن به مرحله بلوغ جنسی در قرنطینه دوم نگهداری و بالغین نسل اول را مواجهه و تولید پست لاروهای نسل دوم(F2) نمودیم.میگوهای نسل دوم را وارد هسته اصلاح نژاد مرکزی نموده و تا بالغ شدن پرورش داده شدند. میگوها رابرای 10 پاتوژن مهم غربالگری و بر اساس روش ماکروستلایت و با 12 جفت پرایمرژنهای رشد و بقا را به عنوان ژنهای موثر در طی تولید مشخص و میگوهائی را برای جفت گیری انتخاب نمودیم که کمترین همخونی و بالاترین تنوع ژنتی را از خود نشان دادند. نتایج طرح شامل تولید 8 هزار مولدSPF بعد از حدود سه سال زمان اجرای طرح ، عاری بودن میگوها از بیماریهای خطرناک بالاخص بیمای لکه سفید وتولید پست لاروهای عار ی از بیماری می­باشد.

نتایج:

نتایجحاصلازاینطرح دستیابیبهدانشفنیتولیدمیگویعاریازبیماریوهمچنینتولید8000مولدمیگویعاریازبیماریبودهکهقابلعرضهبه پرورشدهندگانمی­باشد.ازدیگرنتایجانتقالایندستآوربهصاحباناینصنعتدراستانهایمختلفمی­باشد.همچنینروشهای مختلفارزیابیژنینمونههایموردآزمایشدراینطرحاجراوبرایتعیینمیگوهایباذخیرهژنیبالاروشهایمورداستفاده آموزشدادهشد.همچنینمشخصگردیدکهجمعیتمیگوهایمولدموجوددرکشورازذخیرهژنیپائینیبرخورداربودهوباید نسبتبهورودجمعیتهایجدیدباذخیرهژنیبالااقدامنمود. استفادهاز مولدهایموجودباقرابتهایژنینزدیکامکانایجاد همخونیوبهارثرسیدنصفاتمنفیازجملهکوچکیمیگوها،ضعیفبودندرمقابلبیماریهاوکاهشبقارابهدنبالدارد

دستور العمل فنی و توصیه ترویجی:

بهمنظوراستقرارکاملاستانداردهایایمنیزیستیدرپایلوتتحقیقاتیتولیدمیگویعاریازبیماریخاص (SPF)دوازدهدستورالعملاجراییاستاندارد (SOP)باعناوینذیلتهیهوآنهارادرمحلهایاجرایطرحمیتوانیم مورد استفادهقراردهیم:

1.دستورالعملبهداشتیدربوردیپایلوت (SPF)کدمدرکL-W001

.2دستورالعملبهداشتیسالنقرنطینهکدمدرکL-W002

.3دستورالعملبهداشتیسالنتیمارآبکدمدرکL-W003

.4دستورالعملبهداشتیتصفیهآبکدمدرکL-W004

.5دستورالعملبهداشتیدفعپسابکدمدرکL-W005

.6دستورالعملبهداشتیمعدومکردنمیگویهایآلودهکدمدرکL-W006

.7دستورالعملبهداشتیانبارشغذایخشککدمدرکL-W007

.8دستورالعملبهداشتیغذایترکدمدرکL-W008

.9دستورالعملبهداشتیغذایزندهکدمدرکL-W009

.10دستورالعملبهداشتیخریدهیپروکلریتکلسیمکدمدرکL-W010

.11دستورالعملبهداشتیوانبارشهیپوکلریتکلسیمکدمدرکL-W011

.12اطلاعاتبهداشتیعمومیدربارههیپوکلریتکلسیمکدمدرکL-W012

ویژگی مناطق کاربرد توصیه ترویجی:

مناطق مورد استفاده دراین طرح از جمله مراکز تکثیر و پرورش میگو در مناطق ساحلی که عاری از بیماری باشند برای احداث این مراکز پیشهاد می­گردد.

تعداد بازدید:1476
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور می باشد

Designed by taJan System Co