طرح ها و پروژه ها
عنوان طرح/ پروژه:: بررسی الگوی رشد از طریق تشکیل حلقه‌های رشد در ماهیان استخوانی دریای خزر فاز 1 - ماهی کپور
توضیحات:شماره مصوب: واحد اجرا:محل اجرا: مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آب‌های داخلی نام هماهنگ کننده/ مجری مسئول/ مجری: فرخ پرافکنده حقیقی سال شروع: 1389/10/1 سال خاتمه: 1392/10/1
متن:

اهمیت، ضرورت، اهداف و روش تحقیق:

علامت­گذاری روشی مناسب برای مطالعه ذخایر استاین روش اجازه برآورد میزان بقاء و رشدماهیان را می­دهد. یکی از اهداف و رویکردهای مهم مدیریت صید و ماهیگیری، بازسازی ذخایر از طریق ماهی­دار کردن محیط های آبی میباشد.معمولا در بازسازی ذخایر برای ارزیابی عملکرد تولید و سهولت در دستیابی به اهداف از روش­های مختلفی استفاده میشود که یکی از آنها علامت­گذاری در ماهیان می باشد.در این پروژهتعداد 250 عدد بچه ماهی کپور معمولی(Cyprinus carpio) به روش حمام دادن با اکسی تتراسیکلینعلامت گذاری شدند. بچه ماهیان انگشت قد کپور دارای طول چنگالی 12-10 میلی متر و وزن 4-2 گرم بودند و روزی دو بار غذادهی شدند. اصولا" مصرف و کاربرد این مواد در ماهیان بزرگ به شکل تزریقی است ولی در ماهیان جوان می توان به کمک غذا هم استفاده کرد. در ماهیان خیلی جوان و لاروها، آنها را در محلول غوطه ور کردهو حمام می دهند. لاروها و ماهیان جوان درmg500 تتراسایکلین محلول در آب بهمراه 5/3درصد بافرNacl باpH=6-6/2 به مدت 120 دقیقه غوطه ور شده یا حمام داده شدند.

نتایج:

نتایج نشان می دهد که بین طول و وزن رابطه نماییW= 0.0162 FL2.9957برقرار است و میزان همبستگی حدود 96 درصد و رشد ایزومتریک است (p>0.05). بعد از شش ماه از اولین علامت گذاری بچه ماهیان کپور، اکسی تتراسایکیلین جذب شده در لبه خارجی اتولیت شکل گرفت. بررسی اتولیت هایی که دو بار با فاصله شش ماهه علامت گذاری شده بودند نشان داد که هر دو حلقه مربوط بهOTCبر روی اتولیت قابل رئویت است.

دستورالعمل فنی و توصیه ترویجی:

برای مطالعات مربوط به محاسابات و ارزیابی رشد در ماهیان استخوانی از طریق علامت گزاری با اکسی تتراسایکیلین روش مناسبی است. در این روشOTC در ساختمان های سخت بدن مثل اتولیت جذب شده و بصورت باندهای روشنی دیده می شوند. با محاسبه فواصل این باندها می توان روند رشد ماهی را را در زمان مشخصی محاسبه و براورد کرد.

ویژگی مناطق کاربرد توصیه ترویجی:

برای استفاده از این روش ماهیان ساکن مناطق معتدله که اختلاف درجه حرارت آب در فصول مختلف مشهود است قابل توصیه است. در مورد ماهیان استخوانی دریای خزر و برای اهدافی مثل مقایسه وضعیت رشد در بچه ماهیان تکثیر و رهاسازی شده با هدف بازسازی ذخایر توصیه می شود.

تعداد بازدید:1371
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور می باشد

Designed by taJan System Co