طرح ها و پروژه ها
ارزیابی بهداشتی صیدگاههای ماهی خاویاری دارای کد EC در استان مازندران
توضیحات:در این تحقیق، چهار مرکز عمل آوری خاویار دارای کد EC استان مازندران، طی سالهای 82-81 ، با هدف ارزیابی میزان تطابق وضعیت مراکز عمل آوری خاویار(میرود، حسن آباد، نشتارود و ایزده) با موازین اتحادیه اروپا ، مورد بررسی قرار گرفته است.
متن:

وزارت جهاد کشاورزی

سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی

مؤسسه تحقیقات شیلات ایران ـ پژوهشکده اکولوژی دریای خزر

04-0710442000-80

علی سلمانی جلودار

با همکاری:

محمود اسدالهی _ رضا صفری _ احمد غروقی _ عباس شیخ الاسلامی

ناصر مؤمنی _ زهرا بانکه ساز _ محجوبه نیرانی

1382-1380

ارزیابی بهداشتی صیدگاههای ماهی خاویاری
دارای کد EC در استان مازندران

استانمازندران - ساری

پژوهشکده اکولوژی دریای خزر

بخش بیوتکنولوژی آبزیان

پاییز 1383

چکیده

در این تحقیق، چهار مرکز عمل آوری خاویار دارای کد EC استان مازندران، طی سالهای
82-81 ، با هدف ارزیابی میزان تطابق وضعیت مراکز عمل آوری خاویار(میرود، حسن آباد، نشتارود و ایزده) با موازین اتحادیه اروپا ، مورد بررسی قرار گرفته است. نمونه های مورد آزمایش شامل خاویار خام و عمل آوری شده ، آب مصرفی ، تست فینگر پرسنل عمل آوری کننده (خاویار ساز ، کمک خاویارساز و ماهی بر ) ، ابزار آلات مورد استفاده (جارو ، چاقو ، کفگیر ، الک و تاس ) ، سطح میز عمل آوری و فضای خاویار سازی بوده است. در این بررسی، 7 عامل میکروبی شامل شمارش کلی باکتری، کلی‌فرم‌، اشریشیا کلی ، استافیلوکوکوس اورئوس ، کپک و مخمر، جداسازی کلستریدیوم بوتولینوم و لیستریا مونوسیتوژنز و 2 عامل شیمیایی شامل مجموع ازت فرار (TVN) و pH ، با انجام 6840 آزمایش، مورد مطالعه قرار گرفته است.

نتایج آزمایشها نشان داده است که میزان آلودگی کپک و مخمر در نمونه های مختلف بیشتر از حد استاندارد ( ایران و اروپا ) بوده و با موازین EC تطابق ندارد ولی سایر آزمایشهای میکروبی و شیمیایی در حد استاندارد ایران و اروپا بوده است .

با انجام این تحقیق و مقایسه مراکز عمل آوری خاویار دارای کد EC ، مشخص گردید که با بکار گیری سیستم HACCP در این مراکز، بار آلودگی بشدت کاهش یافته و اختلاف معنی داری ما بین این مراکز و مراکز سنتی عمل آوری خاویار (فاقد اجرای سیستم HACCP ) وجود دارد و این امر حاکی از رعایت موازین اتحادیه اروپا در عمل آوری خاویار است. با این وجود ، ارائه و بکارگیری راهکارهای مناسبتر به منظور کاهش برخی از فاکتورهای میکروبی (نظیر کپک و مخمر) و عرضه محصولی منطبق با موازین EC ، امری ضروری است.

نویسنده:علی سلمانی جلودار
تعداد بازدید:2321
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور می باشد

Designed by taJan System Co