طرح ها و پروژه ها
بررسی خواص ضد باکتریائی مرکب اسکوئید و ماهی مرکب
توضیحات:برای انجام این پروژه، نمونه های مرکب از اسکویید ( Loligo sp. ) و ماهی مرکب ( Sepia sp.) از دریای عمان و خلیج فارس به آزمایشگاه منتقل شد و برای بررسی خواص ضد باکتریایی مرکب، آزمایشهایی روی باکتری های گرم مثبت و گرم منفی از جمله استافیلو کوکوس ارئوس ـ با سیلوس سابتیلیس ـ آئروموناس هیدرو فیلا و ویبریو هاروی صورت پذیرفت .
متن:

وزارت جهاد کشاورزی

سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی

مؤسسه تحقیقات شیلات ایران ـ ستاد مرکزی تهران

06-0710436000-79

فریبا اسماعیلی

با همکاری:

تیمور امینی راد ـ رضا باقری

1380-1379

بررسی خواص ضد باکتریائی
مرکب اسکوئید و ماهی مرکب

استان تهران

موسسه تحقیقات شیلات ایران

بخش بیوتکنولوژی

تابستان 1382

چکیده

برای انجام این پروژه، نمونه های مرکب از اسکویید (Loligo sp.) و ماهی مرکب
(Sepia sp.) از دریای عمان و خلیج فارس به آزمایشگاه منتقل شد و برای بررسی خواص ضد باکتریایی مرکب، آزمایشهایی روی باکتری های گرم مثبت و گرم منفی از جمله استافیلو کوکوس ارئوس ـ با سیلوس سابتیلیس ـ آئروموناس هیدرو فیلا و ویبریو هاروی صورت پذیرفت . با روش های مختلف آنتی بیو گرام ـ اسپکتوفتو متری و شمارش کلی باکتری، تأثیر مرکب مورد آزمایش قرار گرفت. تمام آزمایشها حاکی از این بود که مرکب اسکویید و ماهی مرکب، خاصیت بازدارندگی از رشد این گونه باکتری ها دارند که علت آن وجود ماده باز دارنده فعال در مرکب اسکویید و ماهی مرکب می باشد.

در تعیین حداقل میزان کشندگی در باکتری هابا استفاده از مرکب اسکویید و ماهی مرکب نتایجی حاصل شد که حاکی از این است که 20درصد از مرکب اسکویید خاصیت بازدارندگی از رشد این باکتری هاراداردواین میزان برای مرکب ماهی مرکب 25درصد تعیین شد .

تعیین نوع ماده یا مواد ضد باکتریایی موجود در مرکب اسکویید و ماهی مرکب مستلزم مطالعات آتی می باشد .

نویسنده:فریبا اسماعیلی
تعداد بازدید:2899
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور می باشد

Designed by taJan System Co