طرح ها و پروژه ها
بررسی آماری و بیولوژیکی ماهیان خاویاری در سال 1379
توضیحات:در این تحقیق تغییرات ذخایر ماهیان خاویاری در آبهای ساحلی ایران در دریای خزر با بررسی نوسانات صید و صید به ازای واحد تلاش و پارامترهای جمعیتی ازجمله، طول، سن، وزن، ترکیب جنسیت و وزن خاویار مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. اطلاعات زیست سنجی ماهیان از 9 صیدگاه شاهد جمع‌آوری گردید.
متن:

وزارت جهاد کشاورزی

سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی

مؤسسه تحقیقات شیلات ایران ـ پژوهشکده اکولوژی دریای خزر

13-0710342000-79

مهدی مقیم

با همکاری:

حسن فضلی ـ محمود توکلی ـ محمدرضا بهروز خوش‌قلب

1380-1379

بررسی آماری و بیولوژیکی ماهیان
خاویاری در سال 1379

استان مازندران ـ شهرستان ساری

پژوهشکده اکولوژی دریای خزر

بخش مدیریت ذخایر

پاییز 1383

چکیده

در این تحقیق تغییرات ذخایر ماهیان خاویاری در آبهای ساحلی ایران در دریای خزر با بررسی نوسانات صید و صید به ازای واحد تلاش و پارامترهای جمعیتی ازجمله، طول، سن، وزن، ترکیب جنسیت و وزن خاویار مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. اطلاعات زیست سنجی ماهیان از 9 صیدگاه شاهد جمع‌آوری گردید. که بر اساس طبقه‌بندی از بین 48 صیدگاه انتخاب شده اند. صید کل (Total catch) از رابطه خطی وزن گوشت به وزن ماهی و صید در واحد تلاش (CPUE) براساس قایق روز، صد رشته دام برآورد گردید. تغییرات ترکیب جنسیت و میانگین های طول، وزن، سـن و خاویاردهی گونه‌های مختلف در دهساله گذشته ارائه شد.

در سال 1379 در آبهای ایران 855 تن از ذخایر ماهیان خاویاری دریای خزرصید و از آن 5/92 تن (8/10%) خاویار استحصال شد,قره برون 472 تن (55%),دراکول 201 تن (24%), فیلماهی 105 تن (12%), چالباش 48 تن (6%) و شیپ 8/26تن (3%) از صید کل را تشکیل دادند.

شاخص فراوانی نسبی جمعیت یا صید در واحد تلاش چالباش، قره برون،شیپ و دراکول به ترتیب 285/0، 296/2، 089/0 و 941/2 کیلوگرم بود که در مقایسه با سال گذشته در گونه قره برون افزایش و در سایر گونه‌ها کاهش داشت و نسبت قره برون در ترکیب صید افزایش یافت.

ماده‌ها جنس غالب بودند. نسبت ماده‌های دراکول، قره برون، چالباش، شیپ و فیل ماهیبه ترتیب 7/74%، 8/71%، 1/80%، 3/51%و 4/67%بود. نسبت ماده‌های نارس ماهیان خاویاری در صید افزایش دارد.

درصد خاویار استحصالی از کل وزن ماهـی دراکول14%,قره برون 11%,چالباش 9/8%، شیپ 2/8%و فیلماهی 8/3% بود که در مقایسه با سال گذشته افزایش دارد

نویسنده:مهدی مقیم
تعداد بازدید:2294
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور می باشد

Designed by taJan System Co