طرح ها و پروژه ها
تعیین جنسیت فیل ماهی، چالباش، دراکول و شیپ به وسیله اولترا سونوگرافی
توضیحات:تعیین جنسیت و رسیدگی ماهیان زنده فاقد علائم جنسی ظاهری یا زمانی که این علائم هنوز ظاهر نشده اند ، از جنبه‌های مختلف دارای اهمیت می باشد. در این پژوهش، امکان تشخیص جنسیت و مرحله رسیدگی جنسی تاسماهیان شامل گونه‌های دراکول(Acipenser stellatus) ، چالباش(A. guldenstadti) ، شیپ (A.nudiventris) و فیل ماهی(Huso huso) بوسیله اولتراسونوگرافی مورد بررسی قرار گرفت.
متن:

وزارت جهاد کشاورزی

شرکت سهامی شیلات ایران

مؤسسه تحقیقات شیلات ایران ـ پژوهشکده اکولوژی دریای خزر

05-0710142000-79

مهدی مقیم

با همکاری:

علیرضا وجهی ـ مجید مسعودی فر

1380-1379

تعیین جنسیت فیل ماهی، چالباش، دراکول
و شیپ به وسیله اولترا سونوگرافی

مازندران و گلستان

پژوهشکده اکولوژی دریای خزر

بخش مدیریت ذخایر

بهار 1382

چکیده

تعیین جنسیت و رسیدگی ماهیان زنده فاقد علائم جنسی ظاهری یا زمانی که این علائم هنوز ظاهر نشده اند ، از جنبه‌های مختلف دارای اهمیت می باشد. در این پژوهش، امکان تشخیص جنسیت و مرحله رسیدگی جنسی تاسماهیان شامل گونه‌های دراکول(Acipenser stellatus) ، چالباش(A. guldenstadti) ، شیپ (A.nudiventris) و فیل ماهی(Huso huso) بوسیله اولتراسونوگرافی مورد بررسی قرار گرفت.

249 عدد دراکول ، 21 عدد چالباش ، 30 عدد شیپ ، 8 عدد فیلماهی که از دریای خزر صید شده بودند، بوسیله دستگاه اولتراسونوگرافی (Pie medical) با پروب خطی با فرکانس 5 و 5/7 مگاهرتز مورد سونوگرافی قرار گرفتند.

تصویر برداری از پهلوی راست یا چپ بصورت طولی بین باله سینه ای و مخرجی انجام شد. اختلاف در شکل و انعکاس صوتی تخمدانها و بیضه ها، مبنای تعیین جنسیت و مراحل رسیدگی جنسی با اولتراسونوگرافی بود. نتایج تشخیص جنسیت و مراحل رسیدگی جنسی بوسیله سونوگرافی با کالبد گشایی ماهی کنترل گردید. براساس نتایج حاصله از اولتراسونوگرافی ، صحت تشخیص جنسیت و رسیدگی جنسی دراکول 2/97 درصد و در چالباش ، فیلماهی و شیپ 100 درصد می باشد و اولتراسونوگرافی بعنوان یک روش بسیار دقیق می تواند در تعیین جنسیت و رسیدگی جنسی تاسماهیان بکار گرفته شود.

نویسنده:مهدی مقیم
تعداد بازدید:2258
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور می باشد

Designed by taJan System Co