طرح ها و پروژه ها
عنوان طرح/ پروژه: ارزیابی ویژگیهای زیستی و غیر زیستی جوامع شیلاتی در تالاب شادگان
توضیحات:شماره مصوب: 90133-12-74-4 واحد اجرا: پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور محل اجرا: تالاب شادگان نام هماهنگ کننده/مجری مسئول/مجری: منصور خلفه نیل ساز سال شروع:90/4/1 سال خاتمه:91/10/2
متن:

اهمیت،ضرورت،اهداف و روش تحقیق:

تالابها که ذخیره کننده آب، تولید گیاهان و حیوانات، و نیزمحلی برای تجمع مواد آلی و زیستگاه مناسبی براى زندگى جانوران وبهره برداری انسانها می باشند. هور شادگان بزرگترین تالاب ایران و دارای تننوع زیستی بالا می باشد. این تالاب پس از احداث سد مخزنی ماروندر بالا دست از پر شدگی آب تالاب به شکل سیلابی خارج ممانعت بعمل آورده و از طرف دیگر پساب های کشاورزی، صنعتی و شهری است کهبا حجم بالای به تالاب افزوده می گردد. این تحول عمده بطور قطع تغییرات اکولوژیکیمهمی برتالاب داشته است. در این مطالعه سعی شده است این تغییرات ذکر و وضعیت کنونی مورد ارزیابیقرار گیرد،تا برنامه ریزان شیلاتی را آگاه سازد در استراتژی های شیلاتی دقت کافی داشته باشند. در این مطالعه ضمن تعیین وضعیت کیفی آب، شناسایی کمی و کیفی پلانکتون، بنتوز، جلبک های کفزی، مقایسه وضعیت اکولوژیکی تالاب را ردیابی نماید. این بررسی بمدت یک سال و ماهانه از مناطق مورد نظرنمونه برداری و با پردازش داده ها، کیفیت آب، حاصلخیزی تالاب و مورد ارزیابی قرارگرفت.

نتایج:

تالاب شادگاناز نظر شاخص کیفیت آب در گروه متوسط قرار دارد. ایستگاه رگبه شاخص کیفیت بالا و ایستگاه مالح دارایکیفیت آب کمتری است. مقادیر اکسیژن محلول،BOD5، نیتریت و فسفات نسبت به مطالعات قبلی کاهش و شوری، هدایت الکتریکی،TDSو نیترات افزایش یافته است. رده باسیلاریوفیسه از فیتوپلانکتون ها و جلبک های کفزی غالب ترین می باشد. از نظر شاخص زئو پلانکتون وضعیت پایین کیفیت تالاب و از جنبه شاخص تنوع وضعیت تالاب در حد نیمه آلوده ای و در طبقه بندی یوتروفیکاسون بین مزوتروف زیاد تا یوتروف قرار دارد و بر اساس شاخص پالمر نیز تالاب فاقد آلودگی آلی شدید می باشد. خانواده شیرونومیده از ماکروبنتوزها بیشترین فراوانی را داشته اند و ماکروبنتوزها در مقایسه با سال های گذشته به نسبت کاهش یافته اند.

دستورالعمل فنی و توصیه ترویجی:

در این مطالعه ضمن ارزیابی اهداف مورد نظر، مقایسات شیلاتی از وضعیت گذشته وحال و تاثیری که ازبین رفتن بخشهایی ازتالاببر اکوسیستم داشته است را بررسی و با آگاهی از وضعیت حاصلخیزی، پیش بینی وضعیت اکولوژیکی تالاب را برایبرنامه ریزی مدیران شیلاتی فراهمنمود.

ویژگی مناطق کاربرد توصیه ترویجی:

با تولید آبزیان در منطقه امکان ایجاد جامعه صیادی و تجهیزات آن و نهایتاً اشتغال زایی و چرخه تولید ماهی افزایش خواهد یافت. قطعاٌ بدون اطلاع از وضعیت اکولوژیکی تالاب ، هر گونه دستکاری می تواند عواقب مهم و مخاطره آمیز زیست محیطی و اکولوژیکی در پی داشته باشد .

تعداد بازدید:1765
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور می باشد

Designed by taJan System Co