طرح ها و پروژه ها
عنوان طرح/ پروژه: پایش اکولوژی تالاب شادگان
توضیحات:شماره مصوب: 88048-12-74-4 واحد اجرا: پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور محل اجرا: تالاب شادگان نام هماهنگ کننده/مجری مسئول/مجری: منصور خلفه نیل ساز سال شروع:88/7/1 سال خاتمه:90/7/1
متن:

اهمیت،ضرورت،اهداف و روش تحقیق:

تالابها که ذخیره کننده آب، تولید گیاهان و حیوانات، و نیزمحلی برای تجمع مواد آلی و زیستگاه مناسبی براى زندگى جانوران وبهره برداری انسانها می باشند. هور شادگان بزرگترین تالاب ایران و دارای تننوع زیستی بالا می باشد. این تالاب پس از احداث سد مخزنی ماروندر بالا دست از پر شدگیآب تالاب به شکل سیلابی خارج ممانعت بعمل آورده و از طرف دیگر پساب های کشاورزی، صنعتی و شهری است کهبا حجم بالای به تالاب افزوده می گردد. این تحول عمده بطور قطع تغییرات اکولوژیکیمهمی برتالاب داشته است. در این مطالعه سعی شده است این تغییرات ذکر و وضعیت کنونی مورد ارزیابیقرار گیرد،تا برنامه ریزان شیلاتی را آگاه سازد در استراتژی های شیلاتی دقت کافی داشته باشند. در این مطالعه ضمن تعیین وضعیت کیفی آب، شناسایی کمی و کیفی پلانکتون، بنتوز، فیتوبنتوز، ارزیابی ذخایر ماهیان و مقایسه وضعیت اکولوژیکی تالاب را ردیابی نماید. این بررسی بمدت یک سال و ماهانه از مناطق مورد نظرنمونه برداری و با پردازش داده ها، کیفیت آب، حاصلخیزی تالاب و توان تولید ماهیموردتخمین قرارگرفت.

نتایج:

تالاب شادگان جزء آبهای لب شور تا شور و شامل آبهای سخت طبقه بندی گردید. شوری، هدایت الکتریکی، سختی کل، جامدات محلول معلق و نیترات نسبت به گذشته افزایش داشته اند. رده باسیلاریوفیسه از فیتوپلانکتون ها و روتیفرها از زئوپلانکتون ها غالب ترین می باشند. از نظر حاصلخیزی در طبقه متوسط قرار دارد. خانواده شیرونومیده از ماکروبنتوزها بیشترین فراوانی را داشته اند. ذخایر ماهیان تالاب نشان می دهد که ماهی کپور و ماهی شیق به ترتیب بیشترین و کمترین توده زنده را دارند. میزان شاخص ماهی در تالاب نشان دهنده متوسط بودن وضعیت تالاب می باشد. فصل تخم ریزی اکثر گونه ها ماهیان در زمستان و بهار اتفاق می افتد.

دستورالعمل فنی و توصیه ترویجی:

در این مطالعه ضمن پایش اهداف مورد نظر، مقایسات شیلاتی از وضعیت گذشته وحال و تاثیری که ازبین رفتن بخشهایی ازتالاببر اکوسیستم داشته است را بررسی و با آگاهی از وضعیت حاصلخیزی و توان تولید ماهی، پیش بینی امکان رها سازی, صید و صیادی و جلوگیری از انقراض گونه های بومی را برایبرنامه ریزی مدیران شیلاتی فراهمنمود.

ویژگی مناطق کاربرد توصیه ترویجی:

با تولید آبزیان در منطقه امکان ایجاد جامعه صیادی و تجهیزات آن و نهایتاٌ اشتغال زایی و چرخه تولید ماهی افزایش خواهد یافت. قطعاٌ بدون اطلاع از وضعیت اکولوژیکی تالاب ، هر گونه دستکاری می تواند عواقب مهم و مخاطره آمیز زیست محیطی و اکولوژیکی در پی داشته باشد .

تعداد بازدید:1632
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور می باشد

Designed by taJan System Co