طرح ها و پروژه ها
کشت توأم میگوی ببری سبز Penaeus semisulcatusو سفید هندی Penaeus indicus با سه نسبت مختلف
توضیحات:این‌ تحقیق‌ در 9 استخر/4 .هکتاری با تراکم‌ 25 قطعه‌پست‌ لارو در متر مربع‌ در سایت‌ پرورشی‌ حله استان‌ بوشهر در سال‌ 1381 انجام‌ گردید که‌ سه‌ استخر اول‌ به‌پرورش‌ میگوی‌ سفید هندی‌ و سه‌ استخر دوم‌ به‌ پرورش‌ میگوی‌ ببری‌ سبز و سه‌ استخر سوم‌ به‌ کشت‌ توأم‌ میگوی‌ ببری‌ سبز و سفید هندی‌ با نسبت‌ مساوی‌ 50% اختصاص‌ یافت‌.
متن:

وزارت جهاد کشاورزی

سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی

مؤسسه تحقیقات شیلات ایران ـ پژوهشکده میگوی کشور

04-0710137000-81

مهراب بنافی

با همکاری:

عقیل دشتیان‌نسب - غلامحسین دلیرپور- غلامحسین فقیه -وحید یگانه – عباس متین‌فر – فریبرز احتشامی – فضل‌الله لک – مختار حق‌نجات – علیرضا اسدی

1382-1381

کشت توأم میگوی ببری سبزPenaeus semisulcatus

و سفید هندیPenaeus indicus
با سه نسبت مختلف

استانبوشهر ـشهرستان بوشهر

پژوهشکدهمیگوی کشور

بخش آبزی پروری

پاییز 1383

چکیده

این‌ تحقیق‌ در 9 استخر/4 .هکتاری با تراکم‌ 25 قطعه‌پست‌ لارو در متر مربع‌ در سایت‌ پرورشی‌ حله استان‌ بوشهر در سال‌ 1381 انجام‌ گردید که‌ سه‌ استخر اول‌ به‌پرورش‌ میگوی‌ سفید هندی‌ و سه‌ استخر دوم‌ به‌ پرورش‌ میگوی‌ ببری‌ سبز و سه‌ استخر سوم‌ به‌ کشت‌ توأم‌ میگوی‌ ببری‌ سبز و سفید هندی‌ با نسبت‌ مساوی‌ 50% اختصاص‌ یافت‌.

فاکتورهای‌ ثبت‌ شده‌ طی‌ دوران‌ پرورش‌ از قبیل‌دمای‌ آب‌، پ‌ هاش‌، میزان‌ شفافیت‌،شوری,بلوم پلانکتونی,نیترات و فسفات, عمق‌ آب‌ استخر، اکسیژن‌ و میزان‌ غذای‌ مصرفی‌ همبستگی‌ های‌ متفاوتی‌ را با متغیر وابسته‌ وزن‌ میگوها داشته‌اند که‌ در این میان‌ میزان‌ غذای‌ مصرفی‌ در میگوی‌ سفید هندی‌ و میزان‌ بلوم‌ پلانکتونی‌ در استخرهای پرورش میگوی‌ ببری‌ سبز بیشترین‌ تأثیر گذاری‌ را داشت..

درانتهای دوره پرورش (115 روز)، میانگین‌ میزان‌ برداشت‌ از سه‌ استخر پرورش میگوی‌ ببری‌ سبز 905 کیلوگرم ‌با میانگین‌ وزنی 10/59گرم‌ و ضریب‌ تبدیل غذایی‌ 1/3 بود و میانگین‌ میزان‌ برداشت‌ از سه‌ استخر میگوی‌ سفید هندی‌1163 کیلوگرم‌ با میانگین‌ وزنی‌ 11/57گرم‌ و ضریب‌ تبدیل‌ غذایی‌ 1 حاصل‌ گردید. متوسط برداشت‌ از سه‌ استخرکشت‌ توأم‌ نیز 1163 کیلوگرم‌ با میانگین‌ وزنی‌ 12/12 گرم‌ و ضریب‌ تبدیل‌ غذایی‌ 1/35بدست‌ آمد.

نویسنده:مهراب بنافی
تعداد بازدید:2135
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور می باشد

Designed by taJan System Co