طرح ها و پروژه ها
عنوان طرح/ پروژه:‌ پایش، جداسازی و شناسایی عوامل بیماریزای باکتریایی و انگلی در تولید میگوی عاری از بیماری خاص
توضیحات:شماره مصوب یا کد پروژه: 9101k-91003-9102-12-80-14 واحد اجرا: پژوهشکده میگوی کشور محل اجرا: استان بوشهر نام مجری: مریم میربخش سال شروع: خاتمه:
متن:

اهمیت و ضرورت:

امروزه آبزی پروری دارای سریعترین رشد در تولید غذای جهان است. تولید و پرورش میگو نیز بخشی از صنعت آبزی پروری جهان می باشد که متاسفانه مانند سایر آبزیان خسارات اقتصادی ناشی از بیماری های یکی از مهمترین چالش های این صنعت بوده است. علت عمده تلفات در مراکز تکثیر و پرورش میگو مربوط به کیفیت آب و حضور باکتری ها و انگل های پاتوژن می باشد. اکثر این میکروارگانیسم ها فرصت طلب بوده و بصورت معمول در مراکز تکثیر و پرورش، فلور روده و غذای زنده وجود دارند ولی در شرایط نامناسب پرورش سبب بروز بیماری می گردند. از آن جهت که روند توسعة آبزی پروری در کشور نیاز به مدیریت بهداشتی دارد، یکی از مهمترین حلقه های تکمیلی در برنامه راهبردی میگو تولید میگوی عاری از بیماری خاص (Specific Pathogen Free) می‌باشد که در این طرح به آن پرداخته شده است. میگوی عاری از بیماری خاص یعنی میگویی که عاری از برخی عوامل بیماریزای خاص فهرست شده در لیست سازمان جهانی بهداشت دام (OIE) هستند. این عوامل باید بطور قطعی قابل تشخیص باشند، بتوان آنها را ازمیگوهای درون سیستم تکثیر و پرورش جداسازی نمود

اهداف و روش تحقیق:

هدف از اجرای این پروژه، پایش عوامل بیماریزای باکتریایی و انگلی در مراحل مختلف تولید میگوی عاری از بیماری خاص و غربالگری در کلیه مراحل تکثیر و پرورش میگو، آب و غذای مورد استفاده آبزی بود. برای این منظوردر این پروژه مطابق با لیست بیماریهای ارائه شده توسط سازمان بهداشت جهانی دام (OIE)، پایش عوامل بیماریزای باکتریایی (بیماری نکروز هپاتوپانکراس)و انگلی (میکروسپوریدیاو گرگارین ها ) مطابق با لیست سازمان جهانی بهداشت دام (OIE) در مراحل تکثیر و پرورش نسل های مختلف میگوی سفید غربی صورت گرفت و در مجموع 756 قطعه میگو، 6 نمونه غذای کنسانتره و 97 نمونه غذای زنده مورد کنترل و غربالگری میکروبی قرار گرفتند.

نتایج:

از مجموع نمونه های مورد بررسی 35/1 درصد نمونه های ماهی مرکب از نظرNHPBمثبت بودند که قبل از مصرف امحاشدند و 6/5 درصد پیش مولدین اولیه از نظر شدت انگل های اپی‌کمنسال و میکروسپوریدیا مثبت بودند که حذف گردیدند و به دلیل استقرار ایمنی زیستی و سیستم مراقبتی ایجاد شده در مرکز ملی تولید میگوی عاری از بیماری خاص در هیچ یک از مراحل و نسل های میگو عوامل باکتریایی و انگلی خاص جداسازی نگردید.

دستور العمل فنی و توصیه ترویجی:

تولید و یا استفاده از میگوهای مولد عاری از بیماری خاص، سبب کاهش ریسک بروز بیماریها در مراکز تکثیر و پرورش میگو می گرددو استقرار ایمینی زیستی و رعایت اصول مربوطه در کلیه مراکز تکثیر و مزارع پرورشی توصیه می گردد.

ویژگی مناطق کاربرد توصیه ترویجی:

کلیه مراکز تکثیر و پرورش میگو

تعداد بازدید:1565
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور می باشد

Designed by taJan System Co