طرح ها و پروژه ها
عنوان طرح/ پروژه:‌ بررسی امکان استفاده از مواد شیمیایی جهت مقابله با شکوفایی Cochlodinium sp. و تاثیر آنها بر میگوی پا سفید غربی (Litopenaeus vannamei)
توضیحات:شماره مصوب یا کد پروژه: 89093-12-80-2 واحد اجرا: پژوهشکده میگوی کشور محل اجرا: استان بوشهر نام مجری: سهیلا امیدی سال شروع: 89/7/1 خاتمه: 1391
متن:

اهمیت و ضرورت

آلودگی‎های زیست محیطی در کنار فشارهای مختلف طبیعی و انسانی از جمله نوسانات زیاد دمای آب، محدودیت تبادلات آب، محدودیت ورود آب شیرین، افزایش میزان شوری، افزایشی گرمای زمین، ... خلیج فارس را با مشکلات متعدد زیست محیطی از جمله کشند قرمز مواجه کرده است(Sale et al., 2010).

هر چند در حال حاضر برآوردی دقیق از خسارت‎های زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی کشند قرمز در سطح منطقه خلیج فارس وجود ندارد ولی در سال 1378 بروز این پدیده (مشکل زیست محیطی)، مرگ‌ و میر نزدیک به ۲۵ تن ماهی در آب‌های استان هرمزگان را به دنبال داشت (مرتضوی، ۱۳۸۸). مطالعات انجام شده در سواحل کره، میزان خسارت ناشی از بروز کشند قرمز در کشور کره جنوبی را بالغ بر 5/95 میلیون دلار برآورد کرده استKim, 1997)).

گسترش و شدت شکوفایی‎های جلبکی مضر و زیان چشمگیر آن‎ها بر بوم‌سازگان دریایی، همچنین نگرانی جدی از امکان تاثیر منفی این پدیده بر فعالیت‌های اجتماعی- اقتصادی، از جمله دلایل مهم انجام مطالعات فراوان در رابطه با شناخت عوامل موثر در وقوع، پیش بینی و تعدیل کشند قرمز در سطح جهان شدهاست(Secher, 2009; Ichikawa et al., 1993; Kim et al., 2001a, 2001b). دستیابی به روشهای مهار و شکستن شکوفایی‎های پلانکتونی به کمک مواد شیمیایی در دو مرحله قبل و بعد از شکوفایی، از جمله زمینه‎های تحقیقاتی مهم در این راستا می باشد. یافته‎های موجود حاکی از آن است که تمامی مواد شیمیایی مفید در مبارزه با شکوفایی‎های پلانکتونی، با توجه به خصوصیات شیمیایی، غلظت و نوع زیستگاه قادرند در شرایط خاص، سلامت و بقاء دیگر آبزیان را تحت تاثیر قرار دهند(Shen and Dempsey, 1998; Jiang et al., 2003; Secher, 2009).

تنوع گونه‎های مختلف ریز جلبک‎ها، افزایش مواد مغذی، تخریب بسترهای علف‎های دریایی وتالاب‎های ساحلی، خلیج فارس را مستعد تکرار شکوفایی‎های پلانکتونی و خسارت‎های مختلف زیست محیطی و اقتصادی حاصل از آن نموده است. در میان تالاب‎های ساحلی، مزارع پرورش میگو از نظر اقتصادی از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشند. در این راستا با توجه به خسارت‎های احتمالی شکوفایی‎های جلبکیدر مناطق ساحلی خلیج فارس و به خصوص در مزارع پرورشی میگو، به منظور تعدیل شکوفایی در شرایط اضطراری پروژه "بررسی امکان استفاده از موادشیمیایی جهت مقابله با شکوفاییCochlodinium polykrikoidesو تاثیر آنها بر میگوی پا سفید غربی(Litopenaeus vannamei)" در راستای انتخاب بهترین شیوه مبارزه شیمیایی با شکوفایی پلانکتونی در مزارع پرورش میگوی پاسفید غربی با اولویت حفظ سلامت و کیفیت میگوی تولیدی، پیشنهاد و اجرا گردید.

اهداف و روش تحقیق

به منظور تعیین بهترین شیوه مبارزه شیمیاییبا عامل کشند قرمزCochlodinium polykrikoides در محیط پرورش میگوی پاسفید غربی، غلظت‎های 01/0، 05/0، 1/0، 5/0 و 1 میلی گرم بر لیتر از ترکیبات هیدروکسید منیزیم، پلی آلومینیم کلراید، سولفات آلومینیم، سولفات آهن، هیپوکلریت سدیم،کربنات کلسیمو نشاسته به محیط‎های کشت این آبزی با تراکم 100 هزار سلول در لیتر مواجهه داده شد، علاوه بر این به منظور تعیین تاثیر ترکیبات فوق بر سلامت میگوLitopenaeus vannamei،10 عدد میگو در آکواریوم های 20 لیتری با غلظت های 01/0، 05/0، 1/0، 5/0 و 1 میلی گرم بر لیتر از ترکیبات فوقنیز مواجهه داده شد. برخیاز این ترکیبات مانند هیپوکلریت سدیم و پلی آلومینیم کلراید با غلظت‎های بسیار بیشتر (1 گرم بر لیتر) نیز بر میگو اثر داده شد مدت زمان مواجهه برای هر ترکیب و هر غلظت 96 ساعت بود. برای هر غلظت از هر ترکیب، سه تکرار در هر بار آزمایش و سه آکواریوم نیز به عنوان شاهد در نظر گرفته شد.

نتایج

نتایج این تحقیق گویای آن بود که غلظت‎های 01/0، 05/0، 1/0، 5/0 و 1 میلی گرم بر لیتر از ترکیبات هیدروکسید منیزیم، پلی آلومینیم کلراید، سولفات آلومینیم، سولفات آهن، هیپوکلریت سدیم،کربنات کلسیم و نشاسته، سبب شکستن بلوم پلانکتونی گونهCochlodinium polykrikoidesو رسوب گذاری آن می گردد.همچنین نتایج گویای آن بود که تمامی ترکیبات فوق به جز غلظت 1 گرم بر لیتر هیپوکلریت سدیم، فاقد تاثیر مستقیم بر سلامت میگو می‎باشند.

با توجه به نقش نشاسته در رسوب گذاری ذرات معلق با تولید بیوفلاک و همچنین نقش آن به عنوان یک ماده غذایی برای آبزیان، از میان ترکیبات فوق، استفاده از نشاسته در مزارع پرورشی میگوی پاسفید غربی به عنوان یک ماده مناسب برای مقابله شیمیایی با شکوفاییCochlodinium polykrikoidesپیشنهاد می گردد.

دستور العمل فنی و توصیه ترویجی

به منظور شکستن شکوفایی پلانکتونیCochlodinium polykrikoidesدر استخرهای پرورش میگو وتالاب های ساحلی می توان از غلظت های متفاوت نشاسته (حداکثر یک میلی گرم بر لیتر) استفاده نمود. نکتهمهم آن است که افزودن نشاسته منجر بهشکوفایی میکروارگانیسمهای هتروتروف و به دنبال آن افزایش میزان مصرف اکسیژن محیط میشود لذا استفادهاز هواده در محیط های بسته مانند استخرهای پرورش میگو تا مصرفکامل نشاسته الزامی می باشد.

ویژگی مناطق کاربرد توصیه ترویجی

نتایج این تحقیق می تواند در تالاب های ساحلی باز، مزارع پرورشی میگوی همه مناطق و اقلیم های کشور مراکز تکثیر، سالن های نرسری مورد استفاده قرار بگیرد.

تعداد بازدید:1580
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور می باشد

Designed by taJan System Co