طرح ها و پروژه ها
عنوان طرح: افزایش بازده اقتصادی پرورش تیلاپیا (Oreochromis.sp) بر اساس تراکم بهینه در استخرهای خاکی با آب لب شور
توضیحات:شماره مصوب: 90011- 12-12-2 واحد اجرا: مرکز تحقیقات ملی آبزیان آبهای شور محل اجرا: مرکز تحقیقات ملی آبزیان آبهای شور مجری: حبیب سرسنگی علی آباد سال شروع: 1390 سال خاتمه:1392
متن:

اهمیت، ضرورت، اهداف و روش تحقیق:

باتوجهبهسازگارشدنتیلاپیاباشرایطآبلبشورورشدبسیارخوبآن؛جهتترویجوتوسعهپرورشتیلاپیادر کشورتعییننرماتیوهایپرورشامریضروریاست.تراکمیکیازمهمترینپارامترهایموثردراقتصادپرورشمی باشد.افزایشتولیددرواحدسطحباتعیینتراکمبراساسمدیریتکیفیتآب،درصدبقاوضریبتبدیلغذاییمیتواندسبب افزایشبهرهوریازمنابعموجودگردد.جهت بررسی اثر تراکم ذخیره سازی بر رشد و بازماندگی تیلاپیا در استخر خاکی، بچه ماهیان با وزن اولیه 13 گرم در سه تیمار تراکمی 3، 6 و 9 قطعه در متر مربع هر یک با 2 تکرار رها سازی شد.

نتایج:

نتایج نشان دادبرخی شاخص های رشد مانند وزن نهایی، رشد روزانه، ضریب رشد ویژه، افزایش وزن و بازماندگی با افزایش تراکم کاهش می یابد در حالیکه ضریب تبدیل غذایی با افزایش تراکم افزایشمی یابد. بالاترین میزان رشد و بازماندگی و نیز پایین ترین میزان ضریب تبدیل غذایی در تراکم 3 قطعه در متر مربع حاصل شد و لذا جهت دستیابی به بالاترین سود در استخر خاکی تراکم 3 قطعه در متر مربع مناسبتر است.

دستور العمل فنی و توصیه ترویجی:

1- برای پرورش تیلاپیا در سیستم نیمه متراکم در استخرهای خاکی تراکم 3 قطعه در متر مربع توصیه می گردد.

2- با توجه به مخاطرات زیست محیطی و رشد سریعتر ماهیان نر پرورش به صورت تک جنس نر برای توسعه در سطح کشور توصیه می گردد.

ویزگی مناطق کاربرد توصیه ترویجی:

مناطق گرم ودارای منابع آبی شیرین و لب شور داخلی

تعداد بازدید:1458
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور می باشد

Designed by taJan System Co