طرح ها و پروژه ها
عنوان طرح/ پروژه:‌ردیابی ویروس¬های WSS ،IPN ، YHدر شاه میگوی دراز آب شیرین(Astacus leptodactylus) منابع آبی شمال غرب کشور
توضیحات:شماره مصوب یا کد پروژه: 92157-12-79-4 واحد اجرا: مرکز تحقیقات آرتمیای کشور محل اجرا: شمالغرب کشور نام مجری: علی نکوئی فرد سال شروع:1392 خاتمه: 1394
متن:

اهمیت و ضرورت:

شناسایی ریسک فاکتورهای تولید وتوسعه آبزی پروری در منابع آبی یکی از مهمترین عوامل وراهکارهای دستیابی به آرمانهای توسعه می باشد .ازجمله این ریسک فاکتورها شناسایی عوامل مخاطره آمیزوبیماریزای آبزیان در منابع آبی است .دریاچه های پشت سدها وسایر منابع آبیدر منطقه شمالغرب کشور(استانهای آذربایجان غربی ،شرقی،کردستان واردبیل )از جمله مکانهای مهم حضوراین شاه میگوی دراز آب شیرین (Astacus leptodactylus) می باشد . در این میانمی توان از دریاچه پشت سدارس بعنوانیکی از مهمترین زیستگاههایطبیعی شاه میگوی درازآب شیرین درکشورنام بردکه سالیانه بیش از200 تن ازآن توسط 8 شرکت صیادی ، واز سایر منابع حداکثر 50 تنصیدوتماما به خارج کشورصادرمی شود.ازطرفی مقادیر زیادی از مولدین صید شده نیزبرای رهاسازی در سایر منابع آبی کشوروبعضاپرورش دراستخرهای خاکی به سایر استانهای کشوربدون هیچ گونه اطلاعاتی درخصوص احتمال آلودگی به عوامل ویروسی بیماریهایWSSDوIPN وYHDانتقال می گردند.از آنجائیکه این موجود به عنوان یک حامل ومخزن ویروسهای یادشده عمل کرده وتظاهرات بالینی خاصی رااز خود بروز نمی نماید وهمچنینتحقیقات مربوط به شناسایی این ویروسهای بیماریزای مخاطره آمیز برای سایر آبزیان پرورشیدراین موجود تاکنون صورت نگرفته بنابراین درراستای کمک به توسعه آبزی پروری وجلوگیری از همه گیری عوامل بیماریزای غیربومی به سایرمنابع آبی کشور ، شناسایی این ویروسهادر شاه میگوی درازآب شیرین برای ایجاد شرایط مناسب ومستمر صیداقتصادی ومهمترازآندستیابی به اطلاعاتمتناسب با شرایط بهداشتی مورد درخواست مبادی کشورهای واردکنندهاز مهمترین مواردی است که زمینه تحقیق را دراین موجودالزام می دارد.

اهداف و روش تحقیق:

اهداف اصلی:

ایجاد نظام بندی وپایگاه داده در خصوص عواملبیماریزای مخاطره آمیزدر شاه میگو که در سلامت آبزیان می تواند موثرباشد

اهداف ویژه:

الف ) غربالگری شاه میگوی درازآب شیرین منابع آبی منطقعه شمالغرب کشوراز لحاظ آلودگی به عاملبیماریزای ویروسیWSSجهت ارائه دستورالعمل های لازم پدافند غیرعامل برای جلوگیری از گسترش این ویروس در مزارع پرورش میگووسایر آبزیان حساس به این ویروس

ب)غربالگری شاه میگوی درازآب شیرین منابع آبی منطقعه شمالغرب کشوراز لحاظ آلودگی به عاملبیماریزای ویروسیIPNجهت ارائه دستورالعمل های لازم پدافند غیرعامل برای جلوگیری از گسترش این ویروس در مزارع پرورش ماهیان سردآبیوسایر ماهیان حساس به این ویروس

ج)غربالگری شاه میگوی درازآب شیرین منابع آبی منطقعه شمالغرب کشوراز لحاظ آلودگی به عاملبیماریزای ویروسیYHجهت ارائه دستورالعمل های لازم پدافند غیرعامل برای جلوگیری از گسترش این ویروس در مزارع پرورشی وسایر سخت پوستان حساس به این ویروس

روش کار:جدا سازی و شناسایی ویروسهای مخاطره آمیز برای شاه میگووسایر آبزیان به روششناسایی مولکولیPCRوRT-PCR

نتایج:

براساس نتایج حاصل از ردیابی ویروسی در آزمایشگاه ژنتیک وبیماری­های آبزیان مرکز تحقیقات آرتمیای کشور و اعلام آزمایشگاه مرجع تشخیص بیماری­های ویروسی سخت پوستان آبزی سازمان دامپزشکی کشور ازنمونه­های ارسالی به آن آزمایشگاه و انجام آزمایشات ویروس شناسیWSS,YH,IPNهیچ ویروسی جدا نشد.

دستور العمل فنی و توصیه ترویجی:

براساس نتایج حاصل از ردیابی ویروسی هیچ ویروسی جدا نشد ولیکن عدم جداسازی ویروس به منزله عاری بودن منابع آبینبوده و با توجه به توسعه آبزی پروری، وجود ریسک فاکتورهای مربوط به اشاعه بیماری­های ویروسی و ورود آب خروجی مزارع پرورشی احتمال آلودگی سدهای مطالعه شده در صورت آلوده شدن مزارع پروش آبزیان منطقه محتمل بنظر می رسد لذا پیشنهاد می­گردد با توجه به اهمیت صادراتی شاه میگوی دراز آب شیرین سازمان دامپزشکی کشور ردیابی سالیانه ویروسهای مخاطره آمیز آبزیان در شاه میگو را درشرح وظایف وغربالگری ویروسی قراردهد.

ویژگی مناطق کاربرد توصیه ترویجی:

دریاچه های پشت سدها وسایر منابع آبیدر منطقه شمالغرب کشور(استانهای آذربایجان غربی ،شرقی،کردستان واردبیل ) از منابع مهم آبزی پروری وتولیدآبزیان درآبهای داخلی حوزه های آبریز دریاچه ارومیه و دریای خزر بشمار می روند.لذا این تحقیق مبنای قابل اعتماد برای سرمایه گذاری در زیرساختها و منابع آبی یا درحال بررسی شده وباعث ارتقا امنیت و سلامت آبزیان منابع آبی در راستای تولید پایدار و اقدامات پیشگیرانه می شود. از طرفی حامی سیاستهای صادراتی شاه میگو و کاهش ریسک سرمایه گزاری برای فعالان این بخش می باشد.

تعداد بازدید:1557
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور می باشد

Designed by taJan System Co