طرح ها و پروژه ها
نام پروژه: بررسی وضعیت هیدروکربنهای نفتی PAHs موجود در بافت خوراکی ماهیان اقتصادی در صید تالاب بین اللملی بندرانزلی
توضیحات:مجری: یزدان مرادی شماره مصوب پروژه: 92003-9251-12-12-14
متن:

هدف پژوهش:

این تحقیقجهتبررسی میزان تجمع آلاینده ها­ی هیدروکربن­های نفتی (PAHs) در بافت خوراکی عضله شش گونه ماهی( کپور معمولی، اردک ماهی، کاراس، سفید، لای ماهی، اسبله) تالاب انزلی صورت گرفت.نمونه برداری از گونه های فوق از سه ایستگاه در حوضه تالاب انزلی در استان گیلان شامل شیجان (تالاب شرق)، آبکنار(تالاب غرب) و سرخان کل (تالاب مرکزی ) انجام گردید.اندازهگیریPAHs بروشکروماتوگرافگازی با شناساگر(GC-FID) انجام شد.

نتایج:

14نوعترکیبمختلفPAHs در 6 گونه ماهی تالابشناسایی گردید. این گزارش نشان میدهد که آلودگی ماهی های یاد شدهبه انواع ترکیبات هیدروکربن های نفتی (که در برخی موارد بیشتر از حد مجاز سازمانه بهداشت جهانی است) قابل مشاهده است. البته ذکر این نکته نیز ضروری است که مطالعه حاضر تنها در یکسال و طی دونوبت نمونه برداری از شش گونه ماهی در سه ایستگاه تالاب انجام شده است که برای یک نتیجه گیری علمی کافی نمیباشد.برای نتیجه گیری دقیق و منطقی نیاز است پایش طولانی تری از ماهی های مورد اشاره در ایستگاههای بیشتری در تالاب انجام شود تا اطلاعات برمبنای مقایسه آماری و مقایسه با سایر استانداردهای معتبر تجزیه وتحلیل شود.

توصیه ترویجی:

vدر مصرف ماهی علاوه بر نوع ماهی و کیفیت ظاهری باید به آلوده بودن ماهی از جنبه وجود مواد آلاینده نفتی (انواع هیدروکربنها) نیز توجه کرد.

vمصرف کنندگان جهت اطلاع از حد مجاز و یا استاندارد هیدرو کربن ها در گوشت ماهی میتوانند به سایت های سازمان بهداشت جهانی، کدکس مواد غذائی، سارمان ملی استاندارد مراجعه کنند.

vاطلاع از مقدار باقیمانده های هیدرو کربن های حلقوی از طریق مطالعه مقالات معتبر نیز امکان پذیر است.

تعداد بازدید:1591
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور می باشد

Designed by taJan System Co