طرح ها و پروژه ها
پایش توده زنده میگوی سفید
توضیحات:پایش توده زنده میگوی سفید در آبهای استان خوزستان از تیر ماه 80 آغاز و عملیات اجرایی و گشتهای دریایی آن در آذر ماه 81 پایان یافت طی این مدت در منطقة لیفه- بوسیف (سواحل غربی استان) 18 گشت تحقیقاتی و در منطقة بحرکان (سواحل شرقی استان) 13 گشت انجام شد.
متن:

وزارت جهاد کشاورزی

سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی

مؤسسه تحقیقات شیلات ایران ـ مرکز تحقیقات آبزی پروری جنوب کشور

02-0710338000-80

هوشنگ انصاری

با همکاری:

افشین پارسامنش _ محمدرضا شالباف

محمدتقی کاشی _ علی علوی

1381-1380

پایش توده زنده میگوی سفید
Metapenaeus affinis(H. Milne Edwards, 1837)

در آبهای استان خوزستان

استانخوزستان _ اهواز

مرکز تحقیقات آبزی پروری جنوب کشور

بخش مدیریت ذخایر آبزیان

پاییز 1383

خلاصه

پایش توده زنده میگوی سفید در آبهای استان خوزستان از تیر ماه 80 آغاز و عملیات اجرایی و گشتهای دریایی آن در آذر ماه 81 پایان یافت طی این مدت در منطقة لیفه- بوسیف (سواحل غربی استان) 18 گشت تحقیقاتی و در منطقة بحرکان (سواحل شرقی استان) 13 گشت انجام شد.

در منطقة لیفه- بوسیف بالاترین میزان CPUE کل میگو در شهریور ماه 80 و 8/27 کیلوگرم در ساعت بود. این میزان برای گونة میگو سفید در اسفند 80 و به میزان 4/17 کیلوگرم بر ساعت ثبت گردید.

بیشترین وزن توده زنده میگو در این منطقه در فروردین ماه 81 (3/533 تن) محاسبه گردید. بیشترین وزن توده زنده میگو سفید در اسفند 80، حدود 7/380 تن بود.

میانگین طول کل میگو سفید ماده و نر در دی ماه به بالاترین میزان (4/13 و 5/11 سانتیمتر) رسید. همچنین بالاترین و پایین ترین نسبت جنسی میگو سفید به ترتیب به میزان 1: 25/2، در تیرماه 80 و 1: 86/0 در مهر ماه 81 ثبت گردید.

در منطقه لیفه- بوسیف بالاترین درصد صید میگو به صید ضمنی در اسفند 80 و 5/52 درصد بود. در منطقه بحرکان بالاترین میزان در بهمن ماه و به میزان 3/27 درصد بود.

در بحرکان بالاترین میزان CPUE کل میگو در اسفند و به میزان 5/7 کیلوگرم بر ساعت بود. این میزان برای میگو سفید در اسفند ماه به میزان 9/6 کیلوگرم بر ساعت بود.

بیشترین وزن توده زنده کل میگو و گونة میگو سفید در اسفند ماه به ترتیب به میزان 4/180 تن و 165 تن محاسبه گردید.

میانگین طول کل میگو سفید ماده و نر در بحرکان در اسفند ماه به بالاترین میزان (4/12 و 3/11 سانتیمتر) رسید. همچنین بالاترین و پائین ترین نسبت جنسی میگو سفید به ترتیب به میزان 1: 5/3 در اردیبهشت ماه و 1: 9/0 در ماههای دی و اسفند 80 و مرداد 81 ثبت گردید.

بر طبق نتایج پروژه در منطقه لیفه- بوسیف در سالهای 80 و 81 آزادی صید میگو به ترتیب در تاریخ های 12 آبان و 15 آبان و تاریخ ممنوعیت صید در تاریخ های 8 دی و 24 آذر اعلام شد. در منطقة بحرکان طی این سالها صید در زمستان ممنوع بود

نویسنده:هوشنگ انصاری
تعداد بازدید:2149
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور می باشد

Designed by taJan System Co