طرح ها و پروژه ها
ردیابی بیماری لکه سفید (White Spot Syndrome Disease) در میگوی پرورشی سفید هندی (Penaeus indicus)
توضیحات:بر اساس گزارشهای واصله در تیر ماه سال 1381، مرگ و میر شدیدی در میگوهای پرورشی منطقه چوئیبده آبادان اتفاق افتاد. به منظور ردیابی بیماری لکه سفید، نمونه برداری متوالی از مراحل مختلف تکثیر وپرورش در استانهای خوزستان, بوشهر, هرمزگان و سیستان و بلوچستان از اردیبهشت تا شهریور ماه سال 1381 انجام گردید.
متن:

وزارت جهاد کشاورزی

سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی

مؤسسه تحقیقات شیلات ایران ـ مرکز تحقیقات آبزی پروری جنوب کشور

04-0710136000-81

محمد تخم افشان

با همکاری:

بهروز تمجیدی ـ فرامرز لالوئی ـ نیازمحمد کرو ـ محمدرضا مهرابی

1382-1381

ردیابی بیماری لکه سفید (White Spot Syndrome Disease)
در میگوی پرورشی سفید هندی(Penaeus indicus)

استان خوزستان ـ اهواز

مرکز تحقیقات آبزی پروری جنوب کشور

بخش آبزی پروری

پاییز 1383

چکیده

بر اساس گزارشهای واصله در تیر ماه سال 1381، مرگ و میر شدیدی در میگوهای پرورشی منطقه چوئیبده آبادان اتفاق افتاد. به منظور ردیابی بیماری لکه سفید، نمونه برداری متوالی از مراحل مختلف تکثیر وپرورش در استانهای خوزستان, بوشهر, هرمزگان و سیستان و بلوچستان از اردیبهشت تا شهریور ماه سال 1381 انجام گردید. وجود لکه های سفید mm2-5/0 روی کاراپاس، هپاتوپانکراس بزرگ و زردرنگ, قرمز شدن رنگ بدن میگوها ، بی حالی، بی اشتهائی، خالی بودن معده, تجمع متناوب در کناره‌های استخر و در نتیجه تلف شدن از علائم مشاهده شده در میگوهای بیمار بود. تعدادی نمونه در محلول تثبیت کننده دیویدسن ( Davidson fixative ) برای مطالعه هیستوپاتولوژی, تعدادی نمونه در محلول گلوتورالدهید 4%Glutaraldeheyed برای مطالعه میکروسکوپ الکترونی و تعدادی نمونه نیز برای مطالعه
Reaction)PCR (Polymerase Chain در الکل (%95 ) فیکس گردید. در مطالعه هیستوپاتولوژی مشخص گردید که عامل ایجاد کننده بیماری, سبب ایجادگنجیدگیهای درون سلولی به نام Cowdry type A-inclusion body در اندامهای بدن میگو شده است. مهمترین اندامهائی که گنجید گیهای درون سلولی در آن مشاهده گردید، آبشش، معده و روده بود. این گنجیدگیها درون همولنف نیز دیده شد لیکن هیچ گنجیدگی سلولی در سلولهای هپاتوپانکراس مشاهده نگردید.

در مطالعه با میکروسکوپ الکترونی, ویروس به شکل بیضی تا نسبتاً گرد با پوشش سه لایه Trilamilar) (مورد شناسائی قرار گرفت که اندازه آن nm 11± 107* 87± 248و اندازه کپسول پروتئینی(capsids) nm 17±59*15± 162 بود. مشاهدات PCR نشان داد که باند ایجاد شده برای عامل بیماری دارای bp356 و bp403می باشد.

بر اساس علائم کلینیکی و مطالعات هیستوپاتولوژیک, مرگ و میر بسیار شدید میگوهــا در منطقه، و همچنین نتایج PCR و TEM, بیمــاری لکه سفید (WSSD) مورد تائید قرار گرفت. بر اساس طبقه بندی کمیته تاکسونومی ویروسها (ICTV) و اطلس ویروسهای بی مهرگان, ویروس شناسائی شده با میکروسکوپ الکترونی از خانواده Whispoviridae تشخیص و همچنین بر اساس مرفولوژی سروتیپهای ایجاد کننده بیماری لکه سفید, ویروس تشخیص داده شده به سروتیپ SEMBV شباهت دارد.

نویسنده:محمد تخم افشان
تعداد بازدید:2232
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور می باشد

Designed by taJan System Co