طرح ها و پروژه ها
مدیریت ذخایر میگوهای مهم اقتصادی با تاکید بر فاکتورهای موثر هواشناسی (فاز 2)
توضیحات:با بررسی های بعمل آمده که بصورت ماهانه طی سالهای 1381-1379 توسط شناور تحقیقاتی تجلی و چهار فروند شناورمحلی به روش مساحت جاروب شده (Swept area) در آبهای منطقه بندرعباس تا سیریک که در قالب پروژه مدیریت ذخائر میگو و اثر پارامترهای هواشناسی بر ذخائر آن صورت گرفته،
متن:

وزارت جهاد کشاورزی

سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی

مؤسسه تحقیقات شیلات ایران ـ پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان

07-0710343000-79

محسن صفائی

با همکاری:

محمد مومنی ـ غلامعباس زرشناس ـ علی سالارپور

حامد توکلی پور ـ کیوان اجلالی ـ احسان کامرانی

1381-1379

مدیریت ذخایر میگوهای مهم اقتصادی با تاکید بر
فاکتورهای موثر هواشناسی (فاز 2)

استان هرمزگان ـ بندرعباس

پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان

بخش مدیریت ذخایر

پاییز 1383

چکیده

با بررسی های بعمل آمده که بصورت ماهانه طی سالهای 1381-1379 توسط شناور تحقیقاتی تجلی و چهار فروند شناورمحلی به روش مساحت جاروب شده (Swept area) در آبهای منطقه بندرعباس تا سیریک که در قالب پروژه مدیریت ذخائر میگو و اثر پارامترهای هواشناسی بر ذخائر آن صورت گرفته، زمان بهینه آغاز فصل صیدو خاتمه آن در استان هرمزگان در سالهای 1379، 1380 و 1381 بترتیب 12/7/79 ، 10/7/80, 6/7/81 و 30/8/79, 20/8/80, 21/8/81 پیشنهاد گردید و میزان صید قابل مجاز
(Total Allowable Catch) برای میگوی موزیPenaens merguiensis و در سالهای 1379، 1380و 1381 بترتیب 1440، 605 و 1400 تن و برای میگوی سفید (سرتیز)
affinisMetapenaeus طی سالهای مذکور بترتیب 640، 330 و 600 تن با تغییرات 10± درصد برآورد گردید.

پراکنش میگوها در لایه‌های مختلف عمق و در فصلهای مختلف از سال بسیار متفاوت بوده، بطوریکه بیشترین میزان تراکم میگوهای موزی و سرتیز در اواخر تابستان و شروع فصل پائیز و تقریباً بطور یکنواخت بین لایه های عمقی 20-2 متر و کمترین میزان تراکم آنها بعد از پایان فصل صید میگو در استان یعنی در فصل زمستان می باشد.

بررسی نسبتهای جنسی در تمام فصول سال و همچنین سالانه نشان داد که در تمامی موارد(به جزء فصل تابستان 79 برای میگوی موزی و فصل پائیز 80 برای میگوی سفید) نسبتها 1:1 نبوده که جهت صحت نسبتهای مشاهده شده از آزمون مربع کای استفاده شد (P<0/05) . همچنین گستره مراحل باروری میگو نشان داد که اوج (بیشترین) تخم ریزی برای هر دو گونه در فصل بهار وجود داشته است.

طول سر سینه در 50% بلوغ (CLM50)برای میگو های ماده موزی و سفید (سرتیز) به ترتیب 21/30 و 16/27 میلی متر محاسبه گردید. همچنین نتایج حاصل از آزمون همبستگی پیرسون Pearson correlation بین میزان صید بر واحد تلاش (CPUE) ماهانه میگوهای موزی و سفید (سرتیز) با پارامترهای هواشناسی طی سالهای مورد بررسی 1381-1379و با توجه به Pvalue محاسبه شده نشان داد که بین میزان CPUE‌و میانگین دما و رطوبت, اختلاف معنی داری وجود داشت (05/0< P)و این همبستگی به صورت مثبت بود در حالی که بین میزان CPUE میگوها و میزان بارندگی و تبخیر هیچ گونه اختلاف معنی داری مشاهده نمی‌شود .

نویسنده:محسن صفائی
تعداد بازدید:2338
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور می باشد

Designed by taJan System Co