طرح ها و پروژه ها
روشهای تعیین اختلالات امبریوژنز در دوره انکوباسیون و نگهداری لارو تاسماهی و ازون برون
توضیحات:این مطالعه در شرایط یکسان محیطی (درجه حرارت، میزان اکسیژن محلول، شدت جریان آب و .....) با هدف بررسی اثر تراکم کشت تخم و لارو به منظور تعیین و ارتباط آن با درصد بازماندگی، میزان رشد و نمو و ظهور انواع ناهنجاریهای ریختی (مورفولوژیک) در مراحل مختلف آنتوژنز از تخم تا روی آوری لاروها به تغذیه فعال، جهت دستیابی به بهترین نرم کشت تخم و لارو انجام شد.
متن:

وزارت جهاد کشاورزی

سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی

مؤسسه تحقیقات شیلات ایران ـ انستیتو تحقیقات بین المللی ماهیان خاویاری

25-0710113000-76

محمود محسنی

با همکاری:

وفا آق تومان ـ حسین پرندآور ـ رضوان اله کاظمی

ایرج عفت پناه کمائی ـ ول.ن. کالودکوا

1377-1376

روشهای تعیین اختلالات امبریوژنز در دوره انکوباسیون و نگهداری لارو تاسماهی و ازون برون

استان گیلان ـ شهرستان رشت

انستیتو تحقیقات بین المللی ماهیان خاویاری

بخش آبزی پروری

پاییز 1383

چکیده

این مطالعه در شرایط یکسان محیطی (درجه حرارت، میزان اکسیژن محلول، شدت جریان آب و .....) با هدف بررسی اثر تراکم کشت تخم و لارو به منظور تعیین و ارتباط آن با درصد بازماندگی، میزان رشد و نمو و ظهور انواع ناهنجاریهای ریختی (مورفولوژیک) در مراحل مختلف آنتوژنز از تخم تا روی آوری لاروها به تغذیه فعال، جهت دستیابی به بهترین نرم کشت تخم و لارو انجام شد. تیمارهای آزمون روی تخم در انکوباتورهای یوشچنکو در گونه های مورد مطالعه (قره برون(Acipenser persicus)و ازون برون(Acipenser stellatus) بترتیب 500 و 1000 گرم و 400 و 600 گرم در هر پاکت انکوباتور بود. همچنین تراکم لاروها در هر حوضچه بتونی به حجم یک مترمکعب بترتیب شامل:

21000 ، 41000 و 69000 عدد (گونه تاسماهی ایران) و 15000، 22000، 45000 و 62000 عدد (گونه ازون‏برون) در یک مترمکعب بود. نتایج یافته‏ها حاکی از آن بود که میزان درصد بازماندگی تخم‏های لقاح یافته با افزایش تراکم کشت کاهش یافت. همچنین پس از انتقال لارو به حوضچه ها مشخص گردید که با افزایش تراکم میزان رشد و درصد بازماندگی بخصوص در مرحله شروع تغذیه فعال کاهش، در صورتیکه میزان تلفات و بروز ناهنجاریهای مورفولوژیک افزایش مىیابد. در نمونه لاروهای تلف شده و لاروهای زنده بررسی شده داخل حوضچه ها، نواقص مرفولوژیک از قبیل: عارضه خمیدگی پشت، انحراف ستون فقرات، دم پارویی، دم قلابی، نداشتن باله ها، نقائص کیسه زرده (افزایش، کاهش و شکل نادرست)، دژنراسیون شکم، افزایش یا کاهش اندازه سر ..... مشاهده و مورد بررسی قرار گرفت.

نویسنده:محمود محسنی
تعداد بازدید:2430
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور می باشد

Designed by taJan System Co