طرح ها و پروژه ها
بررسی شرایط زیست بچه ماهیان رهاسازی شده در رودخانه گرگانرود
توضیحات:گرگانرود بزرگترین رودخانه استان گلستان با طول 1200 کیلومتر در قسمت شرقی دریای خزر به دریا می ریزد . بعد از رودخانه قره سو مهمترین و تنها محل رهاسازی بچه ماهیان خاویاری و استخوانی می باشد . در این بررسی از محل رها سازی بچه ماهیان تا مصب تعداد چهار ایستگاه انتخاب گردید . هر 10 روز یکبار نمونه برداری شامل بنتوز ‚ پلانکتون و وضعیت فیزیکی و شیمیایی آب صورت گرفت .
متن:

وزارت جهاد کشاورزی

سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی

مؤسسه تحقیقات شیلات ایران ـ مرکز تحقیقات شیلاتی استان گلستان

01-0710344000-79

غلامعلی بندانی

با همکاری:

رسول قربانی ـ یوسف ایری ـ کامران عقیلی

حسین رحمانی ـ عبدالمجید حاجی مرادلو

1379

بررسی شرایط زیست بچه ماهیان رهاسازی شده
در رودخانه گرگانرود

استان گلستان ـ رودخانه گرگانرود

مرکز تحقیقات شیلاتی استان گلستان

بخش مدیریت ارزیابی ذخایر

بهار 1382

چکیده

گرگانرود بزرگترین رودخانه استان گلستان با طول 1200 کیلومتر در قسمت شرقی دریای خزر به دریا می ریزد . بعد از رودخانه قره سو مهمترین و تنها محل رهاسازی بچه ماهیان خاویاری و استخوانی می باشد . در این بررسی از محل رها سازی بچه ماهیان تا مصب تعداد چهار ایستگاه انتخاب گردید . هر 10 روز یکبار نمونه برداری شامل بنتوز ‚ پلانکتون و وضعیت فیزیکی و شیمیایی آب صورت گرفت .

تعداد 10 خانواده بنتوز شنا سایی گردید . بیشترین تعداد مربوط به خانواده های Chironomida و Amphreitidae وکمترین تعداد حلزون و عنکبوت بود . تعداد 13 جنس پلانکتون شنا سایی گردید . جنس های Nitschia و Cyclotella بیشترین تعداد و Rhizosolinia کمترین تعداد را شامل شده اند.

بیشترین تعداد و تنوع مربوط به ماههای خرداد و کمترین تعداد و تنوع مربوط به اواسط خرداد و مرداد ماه بود . وضعیت فاکتورهای شیمیایی شامل PH, BOD, COD, EC و نیترات و فسفات مورد بررسی قرار گرفت . با توجه به فقدان بارندگی از اوایل خرداد ماه تا پایان مرداد و پیشروی آب دریا در رودخانه میزان EC از متوسط ms/cm 6/2 در اردیبهشت ماه به ms/cm 1/2 در مرداد ماه افزایش یافت . همزمان با افزایش میزان رها سازی شرایط زیست نامطلوبتر میگردید . حرکت بچه ماهیان در رودخانه از طریق علامت گذاری ورها سازی و صید مجدد با استفاده از تورهای سالیک و دام پره بررسی گردید . بچه ماهیان خاویاری بعد از رها سازی تمایل بیشتری در حرکت به مناطق بالادست داشتند وبا افزایش سرعت آب تعداد بچه ماهیان بیشتری به سمت مصب حرکت می کردند .

نویسنده:غلامعلی بندانی
تعداد بازدید:2363
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور می باشد

Designed by taJan System Co