طرح ها و پروژه ها
بررسی و شناسائی نوزادگاههای میگو در سواحل شمالی استان بوشهر (فاز چهارم) خور فراکه - گناوه
توضیحات:فاز چهارم پروژه بررسی نوزادگاههای میگو در محدوده آبهای شمالی استان بوشهر، از مهر ماه 1379 تا شهریور 1380 در محدوده خور دوبه تا خور گناوه اجرا گردید. طی عملیات نمونه برداری، ماهانه از تور بونگو به چشمه 500 میکرون وتور ترال کف به چشمه 1 سانتیمتر برای صید مراحل لاروی و بالغ میگو استفاده شد.
متن:

وزارت جهاد کشاورزی

سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی

مؤسسه تحقیقات شیلات ایران ـ مرکز تحقیقات میگوی ایران

11-0710337000-79

فاطمه محسنی زاده

با همکاری:

نصیر نیامیمندی ـ غلامرضا ایزدپناهی ـ بابک قائدنیا ـ آرش حق شناس

شهرام قاسمی ـ جمشید محمدنژاد ـ مهرداد حسینی

1381-1379

بررسی و شناسائی نوزادگاههای میگو در سواحل شمالی استان بوشهر (فاز چهارم) خور فراکه - گناوه

بوشهر

مرکز تحقیقات میگوی ایران

بخش بوم شناسی منابع آبی

پاییز 1383

- چکیده

فاز چهارم پروژه بررسی نوزادگاههای میگو در محدوده آبهای شمالی استان بوشهر، از مهر ماه 1379 تا شهریور 1380 در محدوده خور دوبه تا خور گناوه اجرا گردید. طی عملیات نمونه برداری، ماهانه از تور بونگو به چشمه 500 میکرون وتور ترال کف به چشمه 1 سانتیمتر برای صید مراحل لاروی و بالغ میگو استفاده شد. 12 ایستگاه انتخابی شامل 9 خور دوبه، فراکه، رمله، گسیر، موزین، انجیرو، ریگ، اریش، گناوه و 3 ایستگاه دریایی روبروی رمله ، روبروی موزین ، روبروی اریش بودند . طی 129 مرتبه تورکشی، مجموع 25576 قطعه میگو از 3 خانواده Penaidea ، Sergestidae و Caridaeصید گردید. بخش عمده صید شامل 3/57 درصد میگوی Acet از خانواده Sergestidae بوده است. همچنین از خانواده Penaidea ، بیشترین صید به ترتیب شامل33 درصد میگـــوی سفید ریزMetapeneus stebbingi و 8/8 درصد میگوی سفیدMetapeneus affinis بوده است. از همین خانواده، میگوی ببریPenaeus semisulcatus، به تعداد کم صید شده است . تراکم لارو میگوهای سفید و ببری بسیار کم و تراکم لارو میگوی سفید ریز صفر بوده است ومیگوهای جوان گونه سفید ریز
stebbingiMetapeneus در ترکیب صید دیده شده اند. بیشترین حضور این گونه درفصل زمستان و اسفند ماه است. میگوی Acetes به تعداد قابل توجه در خور رمله و بهمن ماه صید شده، همچنین لارو آن در آذر ماه و در خورهای مختلف صید شده است .

به نظر می رسد وابستگی معنی داری بین فاکتورهای pH، شوری و دمای منطقه با حضور این آبزی وجود نداشته باشد.

نویسنده:فاطمه محسنی زاده
تعداد بازدید:2171
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور می باشد

Designed by taJan System Co