طرح ها و پروژه ها
عنوان طرح/ پروژه: بررسی برخی از ویژگی های زیست شناسی ماهی گیش پوزه دراز ( Carangoides chrysophorys) در آبهای استان هرمزگان
توضیحات:شماره مصوب: 92155-12-75-2 واحد اجرا:پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان محل اجرا:استان هرمزگان نام هماهنگ کننده/ مجری مسئول/ مجری:عیسی کمالی سال شروع: 1392 سال خاتمه: 1394
متن:

اهمیت، ضرورت، اهداف و روش تحقیق:

نیاز روز‌افزون بشر به مواد پروتئینی که در اثر افزایش سریع جمعیت بوقوع می‌پیوندد، گرایش مردم را به استفاده بیشتر از منابع زیستی آبی در پی داشته است. بر همین اساس در کشورهایی که دارای گستره‌های آبی مرتبط با دریای آزاد هستند، صیادان برای صید آبزیان تلاش بیشتری را انجام می‌دهند. علاوه بر آن، پیشرفت‌ تکنولوژی‌ صیادی و استفاده از شناورهای مجهز صیادی، صید بی‌رویه آبزیان را در پی داشته که منجر به خسارت‌‌های فراوانی به ذخایر و بقای بسیاری از گونه‌های تجاری گردیده است.

در‌آبهای جنوبی ایران کاهش جمعیت بسیاری از گونه‌ها در چند سال اخیر مشاهده شده است. برای حل این مشکل اجرای برنامه‌ریزی‌های دقیقی در ارتباط با حفظ و بازسازی ذخایر مورد نیاز است. از این رو محققین شیلاتی در تلاش هستند که طرحهایی را ارائه دهند که اجرای نتایج آن، فشار بر ذخایر زیستی منابع آبی را کاهش داده و حد امکان زمینه‌ای را برای تکثیر و پرورش و بازسازی ذخایر فراهم آورند. زیر بنای انجام این طرحها شناخت دقیق رفتارها و خصوصیات زیستی هر یک از آبزیان می‌باشد. پاره‌ای از این زیر ساخت‌های زیستی نظیر رفتارهای تولید مثلی، رفتارهای تغذیه‌ای، تعیین پارامترهای رشد و مرگ و میر و نرخ رشد برای صنعت تکثیر و پرورش و حفظ و بازسازی ذخایر مورد نیاز است. این پروژه بر اساس اولویت‌های شیلاتی و تعیین خصوصیات زیستی فوق تدوین گردیده است.

این گونه از یکی از گونه های پر مصرف اهالی جنوبی ایران و کل کشور است. در سواحل جنوبی استان هرمزگان این گونه به نام مقوا شناخته می شود و در بین اهالی این مناطق از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. با توجه به اینکه هیچ بررسی بیولوژیکی در ایران بر روی آن انجام نشده است .

اهداف شامل:

1 ) تعیین سن و پارامتر های رشد این گونه در آبهای استان هرمزگان

2) تعیین رژیم غذایی در محیط طبیعی این گونه در آبهای استان هرمزگان

3 )تعیین شاخص گنادی (GSI) به منظور تعیین فصل تخم ریزی این گونه در آبهای استان هرمزگان

4)تعیینهم آوری ماهی ، تعیین طولبلوغ جنسی (Lm50) این گونه در آبهای استان هرمزگان

نتایج:

کل نمونه های مورد بررسی 376 عدد بود که از این تعداد 194 عدد ماده و 137 عدد نر و 45 عدد نابالغ بودند. حداقل و حداکثر طول کل ماهی در طی ماه های مختلف بین5/25 تا 80 سانتیمتر بوده است.رابطه طول کل و وزن901/2x 0162/0=y بدست آمد که نشان داد ماهی مذکور از یک رشد ایزومتریک برخوردار بود. تعیین سن ماهی با استفاده از برش سنگ‌گوش انجام شد. معادله رشد برایماهی گیش پوزه دراز(( 443/1 +t )266/0 -e– 1 )85=Ltبدست آمد . ضریب مرگ و میر کل برایماهی گیش پوزه دراز412/0 بدست آمد. طول بلوغ (LM50) و سن بلوغ (TM 50%) برایماهی گیش پوزه درازبه ترتیب 46 سانتیمتر و 2 سال برآورد گردید.. نسبت جنسی ماده به نر برایماهی گیش پوزه درازبرابر با42/1 به 1 بودکه اختلاف معنی دار را نشان داد(P<0.05 ). حداکثر هماوری مطلق126±479992 تخمکدرفروردین ماه و حداکثر هماوری نسبی13±385تخمک به ازای هر گرم از وزن بدن در تیرماه بدست آمد. حداقل هماوری مطلق219±98247 در آبان و حداقل هماوری نسبی23± 125تخمک به ازای هر گرم از وزن بدن در تیر ماه محاسبه شد میانگین شاخص گنادی GSI ماهی ماده در ماههای مختلف محاسبه گردید و بیشترین میانگین شاخص گنادی جنس ماده مربوط به فروردین ماه (86/2 ) و کمترین مقدار درخرداد ماه 1393بوده است (43/0). فصل تخمریزی طولانی بوده و از دی ماه تا اردیبهشت ماه ادامه داشته استاوج تخم‌ریزی اردیبهشت ماه برآورد گردید. در بررسی تغذیه مشخص شد کهماهی گیش پوزه دراز از ماهیان نسبتاً کم خور بود(49/65=CV). غذای اصلی مصرفی ماهی گیش پوزه دراز، ماهی استخوانی( 67/91=Fp )و غذای تصادفی این ماهی سخت پوستان( 17/4=Fp ) ( میگو، خرچنگ و عقربک)ونرمتنان( 17/4=Fp ) ( ماهی مرکب، اسکویید) بود.

دستورالعمل فنی و توصیه ترویجی:

1-با توجه به نتایج بدست آمده در مورد فصل تخم ریزی که برای گونه گیش پوزه دراز در اوایل بهار تعیین شد پیشنهاد می‌گردد که در صدور مجوز برای صید این گونه‌ها در فصل بهارمحدودیت هایی برای ابزار صیددر نظر گرفته شود.

2-با در نظر گرفتن اندازه بلوغ ( طول در زمانیکه نیمی از ماده‌هابالغ می‌باشند)پیشنهاد می‌گردد از به کار گیری ابزار صیدی که این گونه‌ها را با طولی کمتر از اندازه بلوغصید می‌کنند جلوگیری به عمل آید.

ویژگی مناطق کاربرد توصیه ترویجی:این گونه در بیشتر مناطق آبهای استان هرمزگان دیده میشود. در منطقه جاسک تا کوه مبارک و منطقه قشم تا جزایر تنب فراوانی بیشتری دارند.زیستگاه این گونه بیشتر در مناطق نزدیک به صخره ها و در میانه آب می باشد.

تعداد بازدید:1839
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور می باشد

Designed by taJan System Co