طرح ها و پروژه ها
بررسی تنوع مورفولوژیکی و ژنتیکی آرتمیای هچ شده از سیست شناور(Artemia urmia )در لایه های فوقانی و تحتاتی دریاچه ارومیه
توضیحات:بررسی مولکولی با روشPCR-RFLP و مورفولوژیکی سیست آرتمیای جمع‌آوری شده از سطح و بستر سه ایستگاه در دریاچه ارومیه و به منظور مطالعه تفاوت های موجود در ساختار ژنتیکی و ریختی و شناسایی جمعیت‌ها یا نژادهای احتمالی طی سالهای 82-1381 انجام شد.
متن:

وزارت‌ جهاد کشاورزی‌

سازمان تحقیقات و آموزش­کشاورزی

مؤسسه تحقیقات شیلات ایران

01 ـ 0710436000 - 81

سهراب رضوانی­گیل­کلائی

با همکاری‌:

امین ایمانی فر ـ سیروس امیری نیا

1383 ـ 1381

بررسی تنوع مورفولوژیکی و ژنتیکی آرتمیای

هچ شده از سیست شناور(Artemia urmia)
در لایه های فوقانی و تحتاتی دریاچه ارومیه

تهران

مؤسسه تحقیقات شیلات ایران

بخش بیوتکنولوژی آبزیان

شماره ثبت

459/84

چکیده

بررسی مولکولی با روشPCR-RFLP و مورفولوژیکی سیست آرتمیای جمع‌آوری شده از سطح و بستر سه ایستگاه در دریاچه ارومیه و به منظور مطالعه تفاوت های موجود در ساختار ژنتیکی و ریختی و شناسایی جمعیت‌ها یا نژادهای احتمالی طی سالهای 82-1381 انجام شد.

دراین تحقیق سیست‌ها از دو تیمار سطح و بستر دریاچه با سه تکرار در شوری ppt 170 جمع‌آوری و پس از بیومتری، درصد تفریخ هر یک تحت شرایط استاندارد تعیین گردید.

از هر تکرار 21 ناپلیوس تازه تفریخ نشده انتخاب و استخراج DNA به روش فنل ـ کلروفرم انجام گرفت. آنالیز RFLP با استفاده از ژن ریبوزومال ژنوم میتوکندری و تکثیر توسط واکنش PCR انجام شد. جهت هضم آنزیمی، از 11 آنزیم اندونوکلئاز محدود کننده استفاده گردید که نتایج حاصله پیرامون ژل پلی‌اکریل‌امید، 17 هاپلوتیپ متفاوت را نشان داد که در بین آنها ABAA,AAAA نشانه هاپلوتیپی را بین سیست ها نشان دادند .

جهت تحلیل نتایج از نرم افزار Reap وتست مونته کارلو استفاده گردید که توسط آن میانگین عددی تنوع نوکلئوتیدی و هاپلوتیپی در داخل جمعیت ها بترتیب 0000003/0 ± 006547/0، 00292/0±5419/0 و اختلاف نوکلئوتیدی بین جمعیت‌ها 0228/0 درصد تخمین زده شد.

براساس نتایج حاصله ، پراکنش هاپلوتیپ ها در مناطق مختلف جغرافیایی دریاچه معنی دار و قابل تفسیر بوده و نمایانگر تفاوت های ژنتیکی در ذخایر آرتمیای ارومیه می باشد .

در نهایت بعداز بررسی ژنوتیپ های حاصله مشخص گردید که میتوان از تکنیکPCR-RFLP و با استفاده از آنزیم محدود کنندهHinfl بعنوان شاخص مولکولی جهت تفریق انواع سیست های موجود در دریاچه ارومیه استفاده کرد .

وزارت‌ جهاد کشاورزی‌

سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی

مؤسسه تحقیقات شیلات ایران

عنوان پروژه/ طرح ‌:بررسی تنوع مورفولوژیکی و ژنتیکی آرتمیای هچ شده از سیست شناور (Artemiaurmia )در لایه های فوقانی و تحتانی دریاچه ارومیه

شماره مصوب:01 ـ 0710436000 ـ 81

نام و نام خانوادگی نگارنده/ نگارنده گان:سهراب رضوانی­گیل­کلائی

نام و نام خانوادگی مجری مسئول ( اختصاص به پروژه ها و طرحهای ملی و مشترک دارد ):-

نام و نام خانوادگی مجری/ مجریان:سهراب رضوانی­گیل­کلائی

نام و نام خانوادگی همکاران:امین ایمانی فر ـ سیروس امیری نیا

نام و نام خانوادگی مشاور (ان ): ـ

محل اجرا:تهران

تاریخ شروع:1381

مدت اجرا:دو سال

ناشر:مؤسسه تحقیقات شیلات ایران

شمارگان ( تیتراژ ): 30 نسخه

تاریخ‌ انتشار:سال 1384

حق چاپ برای مؤلف محفوظ است . نقل مطالب ، تصاویر ، جداول ، منحنی ها و نمودارها با ذکر مأخذ بلامانع است

نویسنده:سهراب رضوانی گیل کلائی
تعداد بازدید:2332
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور می باشد

Designed by taJan System Co