طرح ها و پروژه ها
عنوان طرح/ پروژه: بررسی امکان تهیه مارکر ژنتیکی(Luciferase gene)جهت نشان دار کردن و رد یابی بچه ماهیان سفید(frissi kutum Rutiluc) یا کپور معمولی (Cyprinus carpio) بعنوان شاخص زیستی
توضیحات:شماره مصوب: 89052-12-76-2 واحد اجرا: بیوتکنولوژی محل اجرا: پژوهشکده اکولوزی دریای خزر نام هماهنگ کننده/ مجری مسئول/ مجری: فرامرز لالوئی سال شروع: 1/6/94 سال خاتمه: 92/11/30
متن:

اهمیت، ضرورت، اهداف و روش تحقیق:

امروزه نشاندار کردن موجودات زنده بامارکرهای ژنتیکی درزمینه های مختلف علومزیستی کاربردهای فراوانی دارد . بااین تکنیک میتوان بانشاندارکردن بچه ماهیان مطالعاتی ازقبیل ردیابیوتعیین مسیرهای مهاجرت آنها ،تعیین ضریب بازگشت ماهیان،مطالعات بیولوژیکی و زیست محیطی، تشخیص بیماریها ، کشف داروهای جدید و .... را انجام داد.تولید نوردرموجودات ازجمله صفاتی میباشد که درمطالعاتبیولوژیکیکاربردوسیعی دارد .بااستخراج ژن عامل پروتئینتولید کننده نور وکلون نمودن آن در تخم ماهی میتوان این صفت رابه ماهی منتقل و با تولیدنورسبز رنگایجاد شده ، آنها راشناسایی و ردیابی نمود. از اهداف مهم اجرا این پروژه کلون سازی ژن های رمز کننده زیر واحد های α و β آنزیم لوسی فراز در سیستم یوکاریوتی، ایجاد سازه های ژنتیکی بیانی مناسب جهت بیان ژنهایluxA وluxBبصورت همزمان در سلول های یوکاریوتی و برسی امکان کلون کردن ژن لوسیفرازدر تخم ماهی سفید و کپور می باشد.

نتایج:

برای اجرای این پروزه جهت دستیابی به ژن لوسیفراز از باکتری ویبریوفیشری استفاده گردیدDNAژنومی باکتری به روش فنل – کلروفرم استخراج شد. جهت تکثیر ژن هایLuxA وLuxB از پرایمرهای اختصاصی که جایگاه های هضم آنزیمیKpnI وBamHIدرسمت '5 آن تعبیه شده بوده ، استفاده گردید. محصولPcRپس ازخالص سازی درپلاسمیدPT257Rکلون گردید و سپس به سلولهایEcoli منتقل شد. تائید کلون های نوترکیب به روشPCR بارایمرهای اختصاصی و هضم آنزیمی انجام گرفت. قطعاتLuxA وLuxB بترتیب در وکتور بیانیPcDNA3.1\hug وPcDNA3.1\neo کلون شد. پلاسمیدهای نوترکیبPcDNA3.1\hug وPcDNA3.1\neo به سلولهای یوکاریوتیNIH3T3 منتقل شدند. جهت بررسی توانایی نورزائی سازه های ژنتیکی تهیه شده، از کشت سلولهایNIH3T3در حضور دکانال (بعنوان سوبسترا ) و غلظت های مختلف آنتی بیوتیک نئومایسین وهیگرومایسین استفاده شد. نتایج نشان داد که پس ازگذشت 2 ساعت ازاضافه شدن سوبسترا، واکنش نورزائی آغاز می شود و بتدریجبا رسیدن به زمان 6 ساعت، میزان نورزائی افزایش قابل ملاحظه ای می یابد. علاوه برموارد فوق جهت تائید بیان و تولید پروتئین لوسی فراز، از روشSDS-PAGE و وسترن بلات استفاده شد که ایجاد باند پروتئین 76کیلو دالتونی، موید صحت آزمایشات می باشد.

دستورالعمل فنی و توصیه ترویجی:

با توجه باینکه یکی از مهمترین مباحث بیوتکنولوژی، مهندسی ژنتیک و دستکاری های ژنتیکی برای دستیابی به صفات برتر می باشد، ضروری است این نحقیق با امکانات بیشتر و تامین اعتبار لازم بصورت کامل و تا حصول نتیجه نهائی انجام گیرد.

ویژگی مناطق کاربرد توصیه ترویجی:

تمامی منابع آبی کشور

تعداد بازدید:1954
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور می باشد

Designed by taJan System Co