طرح ها و پروژه ها
عنوان طرح/ پروژه: پایش تغییرات ترکیب گونه ای در اطراف زیستگاه‌های مصنوعی احداث شده در سواحل استان خوزستان(91-1390)
توضیحات:شماره مصوب: 89136-12-74-4 واحد اجرا:پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور محل اجرا: استان خوزستان نام هماهنگ کننده/ مجری مسئول/ مجری: سیمین دهقان مدیسه سال شروع: 1/10/1389 سال خاتمه:1391
متن:

اهمیت، ضرورت، اهداف و روش تحقیق:

زیستگاه های مصنوعی در مقیاس های محدود برای ترمیم زیستگاه های طبیعی تخریب شده و ماهی گیری و در وسعت زیادتر برای اهداف گسترش تنوع شامل حفاظت بیولوژیکی و همچنین توسعه اقتصادی و اجتماعی به کار می روند. سازه های مصنوعی زیستگاه های پیچیده و ویژه ای هستند که به عنوان یک مدل خوب برای مطالعه الگوهای توالی اجتماعات موجودات مختلف به کار می روند و همچنین اگر این سازه های مصنوعی در طولانی مدت به شکل صحیح و علمی مدیریت شوند، وسیله ای مناسب جهت بازسازی اکوسیستمهای آسیب دیدهو تعادل در بیوماس هستند. اگر بخواهیم ازریف های مصنوعی برای اهداف بازسازی و ترمیم زیستگاههای طبیعیاستفاده کنیم، درک پروسه ای که اجتماعات مختلف بر روی سازه های مصنوعی شکل می گیرند خیلی مهم است .آیا پروسه سازه های مصنوعی توانایی نگهداشتن اجتماعات بنتیک و بدنبال آن سایر گونه های جذب یا تولید شده را همانند ریف های طبیعی دارد یا نه؟ لذا آگاهی و شناخت پتانسیل زیستیو ترکیب گونه ای در منطقه سازه های مصنوعی، چه در بخش پلاژیک و چه در بخش بنتیک و چسبنده ، می تواند نقش این سازه ها را در افزایش تنوع جوامع بیولوژیک ، تغذیه و پناهگاه روشن نماید. این مطالعه بمدت یکسال 91-1390، در ادامه مطالعات گذشته در خصوص پایش احداث سازه های مصنوعی خوزستاناجرا شده و هدف اصلی آن بررسی ترکیب گونه های جانوری روی سازه ها و در اطراف سازه های مصنوعی بوده است. عملیات نمونه برداریطی 12 ماه از اردیبهشت سال 1390 تا فروردین 1391از 4 ایستگاه واقع در منطقه احداث زیستگاه های مصنوعی در سواحل هندیجان در خوزستانانجام شد.نمونه برداری از بدنه سازه ها توسط عملیات غواصیو بهصورت فصلی انجام شده است و کلیه بخشهای زیستی و پارامترهای فیزیکی و شیمیایی مورد ارزیابی قرار گرفته است.

نتایج:

با توجه به نتایج بدست آمده از این مطالعه ،جوامعجانوری در تمامی بخشهای مختلف ، نسبت به گذشته تنوع بیشتری را نشان داده اند و در مقایسه با پهنه های گلی سواحل خوزستان، اکوسیستمی جدید با گونه ها یی جدید در منطقه ایجاد شده کهبخش عظیمی از این جوامع پیش از این در گزارشات منطقهحضور نداشته اند. گروههای جانوری کهمراحلی از حیات خود رادر ستون آبپراکنده بوده و نیاز به تکیه گاه برای نشستنو ادامه حیات در وضعیت ساکن دارند،تنوع بالایی در منطقه داشته و گروههای چسبنده نیز عمدتا با احداث سازه هابه اکوسیستم وارد و در زنجیره اکولوژیکی و بیولوژیکیمنطقه ساحلی نقش مهمی را ایفا می کنند.


تعداد بازدید:1947
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور می باشد

Designed by taJan System Co