طرح ها و پروژه ها
بررسی مولکولی جمعیت ماهی ساردین روغنی (Sardinella longiceps ) و ارائه مارکرهای مولکولی جهت شناسایی ٤ گونه از ساردین ماهیان خلیج فارس و دریای عمان
توضیحات:این تحقیق به منظور بررسی جمعیت ماهی ساردین روغنی S. longiceps و معرفی مارکرهای ملکولی جهت شناسایی 4 گونه از ساردین ماهیان با نام علمی S. longiceps، S. albella ، S. sindensis و S. gibbosa انجام شد. نمونه برداری گونه‌های فوق از 2 منطقه عمده صید ساردین در ناحیه جاسک انجام گرفت که در این ناحیه فقط گونه‌های S.albella ، S.sindensis و longiceps S. بدست آمد و درسواحل شمالی خلیج فارس از جمله بندر لنگه، قشم، بندر گرزه و بندر گنگان فقط گونه S. sindensis صید گردید که از هر منطقه 50 نمونه مورد آزمایش قرار گرفتند.
متن:

وزارت‌ جهاد کشاورزی‌

سازمان تحقیقات و آموزش­کشاورزی

مؤسسه تحقیقات شیلات ایرانـ پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان

09 ـ 0710443000 - 81

سعید تمدنی جهرمی

با همکاری‌:

سید علی سید علی بابایی ـ محمد رضا صادقی ـ محسن ملکوتی

1383 ـ 1381

بررسی مولکولی جمعیت ماهی ساردین

روغنی (Sardinella longiceps) و ارائه

مارکرهای مولکولی جهت شناسایی ٤ گونه

از ساردین ماهیان خلیج فارس و دریای عمان

هرمزگان ـ بندر عباس

پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان

بخش بیوتکنولوژی آبزیان

شماره ثبت

694/84

`چکیده

این تحقیق به منظور بررسی جمعیت ماهی ساردین روغنیS. longiceps و معرفی مارکرهای ملکولی جهت شناسایی 4 گونه از ساردین ماهیان با نام علمیS. longiceps،S. albella ،S. sindensis وS. gibbosa انجام شد. نمونه برداری گونه‌های فوق از 2 منطقه عمده صید ساردین در ناحیه جاسک انجام گرفت که در این ناحیه فقط گونه‌های S.albella ، S.sindensis و longiceps S. بدست آمد و درسواحل شمالی خلیج فارس از جمله بندر لنگه، قشم، بندر گرزه و بندر گنگان فقط گونهS. sindensis صید گردید که از هر منطقه 50 نمونه مورد آزمایش قرار گرفتند.

استخراج Total DNA به دو روش با استفاده از فنل کلروفرم و بدون استفاده از فنل کلروفرم (استفاده از استات آمونیوم) از قسمت‌ انتهایی باله پشتی انجام گرفت. برای انجام عملیات PCR(olymerase Chain Reaction )، 2 جفت پرایمر اختصاصی از ژن سیتوکرم اکسیداز b مربوط به گونهS.madresensis طراحی گردید که در نهایت یک جفت پرایمر با نامهای j1 و j2 در هر سه گونه محصول PCR با وزن ملکولی بترتیب در گونه Albella 1190bp ، در گونه Longiceps945bp ودر گونه Sindensis725 bp ایجاد کردند. که با توجه به وزن ملکولی محصول PCR در هر گونه و وضعیت قرار گرفتن باندها، مارکر ملکولی جهت شناسایی 3 گونه مورد بررسی ارائه گردید.

محصولات PCR متعلق به نمونه‌های گونه,S.longiceps به منظور بررسی جمعیت با استفاده از آنزیمهای (,MspIَMvaI,PstI,BglII,HinfI,MboI,DdeI,HaeII ) مورد هضم آنزیمی قرار گرفتند و باندهای حاصله با استفاده از الکتروفورز ژل پلی آکریل آمید (PAGE) و رنگ آمیزی نیترات نقره مشاهده شدند.

در دو منطقه مورد بررسی الگوی باندی محصول PCR هضم شده بوسیله آنزیم‌های فوق بر ژل پلی آکریل آمید برای هر آنزیم مشابه بوده و پلی مورفیسم در میان نمونه‌ها مشاهده نگردید. این نتیجه می‌تواند بیانگر این نکته باشد که احتمالاً تنوع نوکلئوتیدی در ژن مورد مطالعه (cytochrom oxidase b) در این گونه پایین می‌باشد و بهتر است سایر ژنهای موجود در mt DNA مثل D-loop ، cytochrom oxidase I مورد مطالعه قرار گیرد یا فاصله بین دو محل نمونه برداری امکان ایجاد تنوع کافی را در بین جمعیتها را فراهم نکرده است. فرضیه سوم بدین معناست که احتمالاً آنزیم‌های قطع کننده اندونوکلئاز مورد استفاده ، تنوع ژنتیکی لازم را در این گونه نشان نداده و باید از آنزیم‌های بیشتری جهت بررسی جمعیت در گونه مذکور استفاده نمود . در هر حال این نکته قابل شایان ذکر است که ژن سیتوکرم اکسیداز b ژن مناسبی برای نشان دادن اختلاف ژنتیکی بین 3 گونه از خانواده Clupeidae و ارائه مارکر ملکولی برای آنها در خلیج فارس و دریای عمان می‌باشد.

کلید واژه ها:DNA میتوکندری، PCR، خانواده Clupeidae ، ژن سیتوکرم اکسیداز b، ساردین روغنی، تغییرات ژنتیکی، خلیج فارس

وزارت‌ جهاد کشاورزی‌

سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی

مؤسسه تحقیقات شیلات ایرانـ پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان

عنوان پروژه/ طرح ‌:بررسی مولکولی جمعیت ماهی ساردین روغنی (Sardinellalongiceps) و ارائه مارکرهای مولکولی جهت شناسایی ٤ گونه از ساردین ماهیان خلیج فارس و دریای عمان

شماره مصوب:09 ـ 0710443000 ـ 81

نام و نام خانوادگی نگارنده/ نگارنده گان:سعید تمدنی جهرمی

نام و نام خانوادگی مجری مسئول ( اختصاص به پروژه ها و طرحهای ملی و مشترک دارد ):-

نام و نام خانوادگی مجری/ مجریان:سعید تمدنی جهرمی

نام و نام خانوادگی همکاران:سید علی سید علی بابایی ـ محمد رضا صادقی ـ محسن ملکوتی

نام و نام خانوادگی مشاور (ان ):دکتر نجاتی

محل اجرا:بندر عباس

تاریخ شروع:1381

مدت اجرا:دو سال

ناشر:مؤسسه تحقیقات شیلات ایران

شمارگان ( تیتراژ ): 30 نسخه

تاریخ‌ انتشار:سال 1384

حق چاپ برای مؤلف محفوظ است . نقل مطالب ، تصاویر ، جداول ، منحنی ها و نمودارها با ذکر مأخذ بلامانع است .

نویسنده:سعید تمدنی جهرمی
تعداد بازدید:2624
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور می باشد

Designed by taJan System Co