طرح ها و پروژه ها
بررسی اندازه چشمه مناسب دام گونه تاسماهی ایرانی ( قره برون )
توضیحات:به منظور بررسی اندازه چشمه مناسب دام صید گونه تاسماهی ایرانی و در نتیجه کاهش احتمال صید ماهی نارس و نابالغ و افزایش احتمال صید ماهیان بزرگتر ، این تحقیق در فروردین و اردیبهشت ماه سال 1381 در صید گاه ترکمن استان گلستان انجام شد .
متن:

وزارت‌ جهاد کشاورزی‌

سازمان تحقیقات و آموزش­کشاورزی

مؤسسه تحقیقات شیلات ایرانـ انستیتو تحقیقات بین المللی ماهیان خاویاری دکتر دادمان

01 ـ 0710341000 - 80

محمد رضا بهروز خوشقلب

با همکاری‌:

هاشم جوشیده

1381 ـ 1380

بررسی اندازه چشمه مناسب دام گونه

تاسماهی ایرانی ( قره برون )

گیلان ـ رشت

انستیتو تحقیقات بین المللی ماهیان خاویاری دکتر دادمان

بخش مدیریت ذخایر

شماره ثبت

1082/84

چکیده

به منظور بررسی اندازه چشمه مناسب دام صید گونه تاسماهی ایرانی و در نتیجه کاهش احتمال صید ماهی نارس و نابالغ و افزایش احتمال صید ماهیان بزرگتر ، این تحقیق در فروردین و اردیبهشت ماه سال 1381 در
صید گاه ترکمن استان گلستان انجام شد . از مدل هولت 1963 جهت تعیین طول مطلوب صید و عامل گزینش ماهیان تاسماهی ایرانی ماده رسیده بهره گرفته شد.پس از مطالعات مقدماتی تعداد 920 رشته دام آزمایشی (اندازه چشمه 170 میلی مترگره تا گره مجاور)که از هر لحاظ غیر از اندازه چشمه (150 میلی متر)مشابه دامهای معمولی مورد استفاده شیلات بود در دریا مستقر شد. طی مدت 2 ماه دامگذاری، در دام شاهد، 128 عدد و در دام آزمایشی 110عدد ماهی صید گردید. از مجموع ماهیان صید شده در دام شاهد، 63 عدد آنها تاسماهی ایرانی
(2/49درصد) و 57 عدد آنها ( 5/44درصد ) ازون برون و در دام آزمایشی 95 عدد ( 4/ 86 درصد ) گونه تاسماهی ایرانی و 7 عدد (4/6 درصد ) ازون برون بوده است . 42عدد (7/66 درصد) از کل ماهیان تاسماهی ایرانی صید شده در دام شاهد ماده رسیده و در دام آزمایشی 83 عدد(4/87درصد) بود. میانگین طول چنگالی تاسماهی ایرانی در دام شاهد برابر 8/13±9/152 و در دام آزمایشی برابر6/13±4/162سانتی متر است. طول چنگالی مطلوب محاسبه شده برای شروع صید گونه تاسماهی ایرانی ماده رسیده دام شاهد برابر 5/132 سانتی متر و دام آزمایشی برابر 2/150 سانتی متر می باشد عامل گزینش محاسبه شد نیز برابر 9/0 بوده است. با توجه به میانگین طول چنگالی ماهیان ماده رسیده گزارش شده از پروژه بررسی آماری و بیولوژیک ، اندازه چشمه مناسب جهت صید تاسماهی ایرانی برابر با 162 میلی متر پیشنهاد می گردد. مقدار خاویار و میانگین خاویاردهی تاسماهی ایرانی صید شده در دام شاهد بترتیب برابر 9/267 و 7/1±4/6 کیلو گرم و در دام آزمایشی برابر
6/610 و 9/1 ± 4/7 کیلو گرم است .

با توجه به آنالیز واریانس یک طرفه و آزمون توکی و با سطح اطمینان 95 درصد مشخص گردید که بین فاکتورهایی نظیر سن ، میانگین خاویار دهی و طول چنگالی تاسماهی ایرانی صید شده در دام شاهد و دام آزمایشی اختلاف معنی داری وجود دارد . یافته های این تحقیق نشان می دهد که افزایش اندازه چشمه دام تاسماهی تا 170 میلی متر می تواند اهداف مدیریت ذخایر نظیر کاهش صید ماهیان نابالغ و نارس و افزایش صید ماهیان بزرگتر جهت حفظ و بهره برداری بهینه وپایدار را تامین نماید.

واژه های کلیدی:اندازه چشمه دام ـ تاسماهی ایرانی ـ طول مطلوب صید ـ عامل گزینش ـ هولت ـ ذخایر

وزارت‌ جهاد کشاورزی‌

سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی

مؤسسه تحقیقات شیلات ایرانـ انستیتو تحقیقات بین المللی ماهیان خاویاری دکتر دادمان

عنوان پروژه/ طرح ‌:بررسی اندازه چشمه مناسب دام گونه تاسماهی ایرانی ( قره برون )

شماره مصوب:01 ـ 0710341000 ـ 80

نام و نام خانوادگی نگارنده/ نگارنده گان:محمد رضا بهروز خوشقلب

نام و نام خانوادگی مجری مسئول ( اختصاص به پروژه ها و طرحهای ملی و مشترک دارد ):-

نام و نام خانوادگی مجری/ مجریان:محمد رضا بهروز خوشقلب

نام و نام خانوادگی همکاران: هاشم جوشیده

نام و نام خانوادگی مشاور (ان ):یزدان مرادی ـ شهرام قاسمی

محل اجرا:گیلان ـ رشت

تاریخ شروع:1380

مدت اجرا:یک سال

ناشر:مؤسسه تحقیقات شیلات ایران

شمارگان ( تیتراژ ): 30 نسخه

تاریخ‌ انتشار:سال 1384

حق چاپ برای مؤلف محفوظ است . نقل مطالب ، تصاویر ، جداول ، منحنی ها و نمودارها با ذکر مأخذ بلامانع است .

نویسنده:محمد رضا بهروز خوشقلب
تعداد بازدید:2618
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور می باشد

Designed by taJan System Co