طرح ها و پروژه ها
ارزیابی ذخایر ماهیان استخوانی دریای خزر در سال 83 ـ 82
توضیحات:برای‌ جمع‌ آوری‌ اطلاعات‌ زیست سنجی و آمارصید،پنج‌ گروه‌ سیاردرمناطق‌ انزلی‌ ، کیاشهر ، نوشهر ،بابلسر و ترکمن‌ از شروع‌ ( 11/ 7/ 1382 ) تا خاتمه‌ صید ( 21/ 1/ 1383 ) مشغول‌ فعالیت‌ بوده‌ اند . داده‌ های‌ جمع‌ آوری‌ شده‌ به‌ تفکیک‌گونه‌ وبرای‌ هرگروه‌ سنی‌ به‌ رایانه‌ داده‌ شد . ضرائب‌ رشد از طریق‌ فرمول‌ برتلانفی‌ ، ضریب‌ مرگ‌ و میرکل‌ از معادله‌ بورتون‌ و هولت‌ ، ضریب‌ مرگ‌ و میر طبیعی‌ از طریق‌ فرمول‌ پاولی‌ مخاسبه و برآورد گردید .
متن:

وزارت‌ جهاد کشاورزی‌

سازمان تحقیقات و آموزش­کشاورزی

مؤسسه تحقیقات شیلات ایرانـ پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی

03 ـ 0710340000 - 82

شهرامعبدالملکی

با همکاری‌:

داود غنی نژاد ـ محمد صیاد بورانی ـ اکبر پور غلامی مقدم ـ ساریه مراد خواه

1383 ـ 1382

ارزیابی ذخایر ماهیان استخوانی دریای

خزر در سال 83 ـ 82

استان گیلان

پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی

بخش مدیریت ذخایر

شماره ثبت

688/84

چکیده

برای‌ جمع‌ آوری‌ اطلاعات‌ زیست سنجی و آمارصید،پنج‌ گروه‌ سیاردرمناطق‌ انزلی‌ ، کیاشهر ، نوشهر ،بابلسر و ترکمن‌ از شروع‌ ( 11/ 7/ 1382 ) تا خاتمه‌ صید ( 21/ 1/ 1383 ) مشغول‌ فعالیت‌ بوده‌ اند . داده‌ های‌ جمع‌ آوری‌ شده‌ به‌ تفکیک‌گونه‌ وبرای‌ هرگروه‌ سنی‌ به‌ رایانه‌ داده‌ شد . ضرائب‌ رشد از طریق‌ فرمول‌ برتلانفی‌ ، ضریب‌ مرگ‌ و میرکل‌ از معادله‌ بورتون‌ و هولت‌ ، ضریب‌ مرگ‌ و میر طبیعی‌ از طریق‌ فرمول‌ پاولی‌ مخاسبه و برآورد گردید . برای برآورد میزان‌ زی‌ توده‌ از روش آنالیزکوهورت‌ استفاده‌ گردید . توسط کمیته آمار علمی معاونت صید و بنادر ماهیگیری شیلات ایران کل‌صید با برآورد میزان‌ صید قاچاق‌ حدود 15.5 هزارتن‌ برآوردگردید. صید ثبت شده شرکتهای تعاونی پره به میزان 10667 تن بوده است که 69 درصد صید کل را شامل می شود. صید کل‌ ماهی‌ سفید8477 تن برآورد گردید و در مقایسه‌ با سال ‌قبل‌ حدود2500 تن‌ افزایش یافت‌ . مقدار زی‌ توده‌ این‌ ماهی‌ درآبهای‌ ایرانی‌ دریای‌ خزر 25 هزارتن‌ برآوردگردید

صیدماهی‌ سوف‌ درسال‌ 83 - 82 نسبت به سال قبل توام با کاهش بوده و به 23.8 تن رسید که مقدار 15 تن آن توسط پره های تعاونی صید گردیده است . قسمت اعظم‌ صید را ماهیان‌ نابالغ‌ و غیراستاندارد تشکیل‌ داد . تقریبا تمامی‌ صید ماهی‌ سوف‌ ناشی‌ از رهاکرد چند میلیونی‌ بچه‌ ماهیان‌ سوف‌ توسط‌ شیلات‌ ایران‌ بوده و به طور عمده در استان گیلان صید می گردد .

کل‌صیدماهی‌ سیم‌ 5/26تن‌ برآورد گردید که‌ 4/15تن آن توسط شرکتهای پره صید شده است . صید این ماهی نسبت به سال قبل 10 تن کاهش نشان داد . قسمت‌ اعظم‌ صید این ماهی را ماهیان‌ نابالغ‌ و غیر استاندارد تشکیل‌ داد .

ذخیره و جمعیت ماهی ماش بشدت بحرانی بوده و میزان صید آن به کمترین مقدار ممکن رسیده است . بطوریکه در فصل صید 83 ـ 82 فقط 400 کیلوگرم ماهی ماش صید گردید . لذا بازسازی ذخایر این ماهی
می بایستی مورد توجه جدی و در دستور کار شیلات ایران قرار گیرد

وزارت‌ جهاد کشاورزی‌

سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی

مؤسسه تحقیقات شیلات ایرانـ پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی

عنوان پروژه/ طرح ‌:ارزیابی ذخایر ماهیان استخوانی دریای خزر در سال 83 ـ 82

شماره مصوب:03 ـ 0710340000 ـ 82

نام و نام خانوادگی نگارنده/ نگارنده گان:شهرام عبدالملکی

نام و نام خانوادگی مجری مسئول ( اختصاص به پروژه ها و طرحهای ملی و مشترک دارد ):-

نام و نام خانوادگی مجری/ مجریان:شهرام عبدالملکی

نام و نام خانوادگی همکاران:داود غنی نژاد ـ محمد صیاد بورانی ـ اکبر پور غلامی مقدم ـ ساریه مراد خواه

نام و نام خانوادگی مشاور (ان ):

محل اجرا:گیلان

تاریخ شروع:1382

مدت اجرا:دو سال

ناشر:مؤسسه تحقیقات شیلات ایران

شمارگان ( تیتراژ ): 30 نسخه

تاریخ‌ انتشار:سال 1384

حق چاپ برای مؤلف محفوظ است . نقل مطالب ، تصاویر ، جداول ، منحنی ها و نمودارها با ذکر مأخذ بلامانع است .

نویسنده:شهرام عبدالملکی
تعداد بازدید:2436
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور می باشد

Designed by taJan System Co