طرح ها و پروژه ها
تعیین بیونرماتیو پرورش میگوی ببری سبز(Penaeus semisulcatus )ـ فاز ٢
توضیحات:پرورش‌گونه‌های‌ میگوی بومی‌ ایران‌ به‌ منظور افزایش‌ تنوع‌ ژنتیکی‌ و جلوگیری‌ از زیانهای ‌احتمالی پرورش‌ تک‌ گونه‌ای‌، مورد توجه‌ قرار گرفته‌ است‌ که‌ از آن‌ جمله‌ می‌توان‌ به‌ پرورش میگوی‌ ببری‌ سبز (Penaeus semisulcatus ) اشاره‌ نمود.
متن:

وزارت‌ جهاد کشاورزی‌

سازمان تحقیقات و آموزش­کشاورزی

مؤسسه تحقیقات شیلات ایرانـ پژوهشکده میگوی کشور

طرح ملی

مهراب بنافی

با همکاری‌:

محسن نوری نژاد ـ وحید یگانه ـ غلامحسین فقیه ـ مختار حق نجات ـ عقیل دشتیان نسب ـ علیرضا اسدی ـ عباس متین فر ـ نادر اسدی سامانی ـ فریبرز احتشامی ـ کاووس خورشیدیان ـ عبدالحلیم سیامرعربی نژاد

1381 ـ 1380

تعیین بیونرماتیو پرورش میگوی ببری

سبز(Penaeus semisulcatus)ـ فاز ٢

استان بوشهر ـ شهرستان بوشهر

پژوهشکده میگوی کشور

بخش آبزی پروری

شماره ثبت

718/82

چکیده‌

پرورش‌گونه‌های‌میگوی بومی‌ایران‌به‌منظورافزایش‌تنوع‌ژنتیکی‌وجلوگیری‌اززیانهای ‌احتمالی پرورش‌تک‌گونه‌ای‌، موردتوجه‌قرارگرفته‌است‌که‌ازآن‌جمله‌می‌توان‌به‌پرورش میگوی‌ببری‌سبز
(Penaeussemisulcatus) اشاره‌نمود.

ازجمله‌مهمترین‌مسایل‌پرورش‌یک‌گونه،‌شناخت‌روابطبین‌فاکتورهای‌زیستی‌وغیرزیستی، تأثیر آنهادررشدوبازماندگی‌آبزی وتعیین‌مدل‌روابطآنهااست. این‌پروژه‌با ٤استخر4/0هکتاری باتراکم‌pcs/m225 بامصرف‌غذای‌ساخت‌شرکت‌هووراش‌انجام‌شد. ازبین‌فاکتورهای‌ مستقل‌ثبت‌شده‌طی‌دوران‌پرورش‌ ازجملهدمای‌آب‌،شوری‌،pH ،میزان‌شفافیت‌،عمق‌آب‌و میزان‌غذای‌مصرفی،‌فاکتورهای‌میزان‌شفافیت‌آب‌،pH ،شوری‌ودمای‌آب‌بیشترین‌همبستگی‌وتأثیرمعنی‌داررابرمتغیروابسته‌وزن‌داشته‌اندکه‌میزان‌آن
92/0r=بدست‌آمد.همچنین‌ تغییرات‌وزنی‌میگوهاطی‌دوران‌پرورش‌درسه‌دامنه‌حرارتی‌ 28 ـ 25 درجه‌سانتیگراد،31 ـ 28 درجه‌سانتیگرادوبیشاز 31 سانتیگرادنشان‌دادکه‌افرایش‌رشدمیگوهادردمای
28 ـ ٢٥درجه‌سانتیگرادودرسطح‌احتمال‌خطایی‌ 5 درصد بیشتربوده‌بنابراین‌، بنظرمی‌رسدکه‌بهترین‌رشد میگودرمرحله‌پرورش‌دردمای‌ 28 ـ 25 درجه‌سانتیگرادباشد.

کلمات کلیدی: میگوی ببری سبز ، رشد ، فاکتورهای فیزیکوشیمیایی

وزارت‌ جهاد کشاورزی‌

سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی

مؤسسه تحقیقات شیلات ایرانـ پژوهشکده میگوی کشور

عنوان پروژه/ طرح ‌:تعیین بیونرماتیو پرورش میگوی ببری سبز(Penaeus semisulcatus) ـ فاز ٢

شماره مصوب:طرح ملی

نام و نام خانوادگی نگارنده/ نگارنده گان:مهراب بنافی

نام و نام خانوادگی مجری مسئول ( اختصاص به پروژه ها و طرحهای ملی و مشترک دارد ):-

نام و نام خانوادگی مجری/ مجریان:مهراب بنافی

نام و نام خانوادگی همکاران:محسن نوری نژاد ـ وحید یگانه ـ غلامحسین فقیه ـ مختار حق نجات ـ عقیل دشتیان نسب ـ علیرضا اسدی ـ عباس متین فر ـ نادر اسدی سامانی ـ فریبرز احتشامی ـ کاووس خورشیدیان ـ عبدالحلیم سیامرعربی نژاد

نام و نام خانوادگی مشاور (ان ):

محل اجرا:بوشهر

تاریخ شروع:1380

مدت اجرا:یک سال

ناشر:مؤسسه تحقیقات شیلات ایران

شمارگان ( تیتراژ ): 30 نسخه

تاریخ‌ انتشار:سال 1384

حق چاپ برای مؤلف محفوظ است . نقل مطالب ، تصاویر ، جداول ، منحنی ها و نمودارها با ذکر مأخذ بلامانع است .

نویسنده:مهراب بنافی
تعداد بازدید:2663
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور می باشد

Designed by taJan System Co