طرح ها و پروژه ها
تعیین احتیاجات غذایی ماهی بنی (Barbus sharpyie)تا مرحله بازاری ( فاز اول: آنالیز لاشه از مرحله تغذیه فعال تا مرحله بازاری )
توضیحات:پروژه تعیین احتیاجات غذای ماهی بنی طی دو فاز، مورد تصویب قرار گرفت. بطوریکه در تحقیق حاضر (فاز اول اجرای طرح) آنالیز لاشه و تعیین برخی خصوصیات بیولوژیک ماهی بنی طی سال 82 ـ 80 مورد مطالعه قرار گرفت در این تحقیق، 413 قطعه ماهی بنی در دامنه طولی 440 ـ 30 میلی متر از منابع آبی استان خوزستان (هور شادگان و هورالعظیم) صید گردید. به منظور انجام تحقیقات جهت تجزیه لاشه و تعیین خصوصیات بیولوژیک ، ماهیان بنی در گروههای طولی مختلف دسته بندی گردیدند.
متن:

وزارت‌ جهاد کشاورزی‌

سازمان تحقیقات و آموزش­کشاورزی

مؤسسه تحقیقات شیلات ایرانـ مرکز تحقیقات آبزی پروری ماهیان دریایی

06 ـ 071038000 - 80

منصور شریفیان

با همکاری‌:

منصور نیک پی ـ عبدالصاحب مرتضوی زادهـ فرخ امیری

1382 ـ 1380

تعیین احتیاجات غذایی ماهی بنی
(
Barbus sharpyie)تا مرحله بازاری ( فاز اول: آنالیز

لاشه از مرحله تغذیه فعال تا مرحله بازاری )

خوزستان ـ اهواز

مرکز تحقیقات آبزی پروری ماهیان دریایی ـ

ایستگاه تحقیقات ماهیان آب شیرین ( شیبان )

شماره ثبت

1067/84

چکـــیده

پروژه تعیین احتیاجات غذای ماهی بنی طی دو فاز، مورد تصویب قرار گرفت. بطوریکه در تحقیق حاضر (فاز اول اجرای طرح) آنالیز لاشه و تعیین برخی خصوصیات بیولوژیک ماهی بنی طی سال 82 ـ 80 مورد مطالعه قرار گرفت در این تحقیق، 413 قطعه ماهی بنی در دامنه طولی 440 ـ 30 میلی متر از منابع آبی استان خوزستان (هور شادگان و هورالعظیم) صید گردید. به منظور انجام تحقیقات جهت تجزیه لاشه و تعیین خصوصیات بیولوژیک ، ماهیان بنی در گروههای طولی مختلف دسته بندی گردیدند. بیشترین میزان پروتئین لاشه در گروههای طولی 99 ـ 30 میلی متر مشاهده گردید. با افزایش طولی ماهی از میزان پروتئین لاشه کاسته می گردد، کمترین میزان چربی لاشه در گروه طولی 100-149 میلی متر مشاهده گردید بطوریکه با کاهش میزان پروتئین درگروههای طولی، افزایش میزان چربی در لاشه ماهی بنی مشاهده گردید . بیشترین میزان خاکستر لاشه در گروه طولی 30-99 میلی متر دیده شود و بعد از آن با افزایش طول از میزان طول ماهی، از میزان خاکستر آن کاسته می گردد بطوریکه کمترین میزان خاکستر لاشه در گروه طولی 440 ـ 360 میلی متر مشاهده گردید، روند تغییرات میزان فسفر و کلسیم لاشه نیز از میزان خاکستر آن تبعیت می کنند. حداکثر میزان انرژی در گروه طولی 359 ـ 250 میلیمتر مشاهده شد بطوریکه با افزایش چربی لاشه در این گروه طولی، منطبق می باشد، اسیدهای چرب سری n-6 لاشه ماهی بنی نسبت به اسیدهای چرب سری n-3 بیشتر بوده و از پروفیل اسیدهای چرب لاشه کپور ماهیان پیروی می کند.

پروتئین بدن ماهی متشکل از اسید آمینه ضروری آرژنین- هستیدین- لوسین- لیزین- میتونین- فنیل آلانین- ترتولین و والین می باشد و در افراد مختلف از الگوی یکسان پیروی می کند که این موضوع ناشی از سنتز و پروتئین های بدن ماهی براساس اطلاعات وراثتی DNA می باشد.

رشد ماهی بنی با توجه به میزان شیب معادله طول و وزن از الگوی ایزومتریک تبعیت می کند و رژیم غذائی ماهی بنی با توجه به افزایش شاخص طول روده در گروههای طولی مختلف از نوع گیاهخواری می باشد.

بیشترین ضریب چاقی در ماهیان بنی نردرگروه طولی( 249 ـ 150میلیمتر )و در گروه طولی ماده(440 ـ 360 میلیمتر) مشاهده گردید. دامنه تغییرات شدت تغذیه ماهیان بنی نر از 29 درصد در گروه طولی( 249 ـ 150 میلیمتر)تا 53 درصد در گروه طولی (359ـ 250 میلمتر ) متغیر می باشد.

بررسی فاکتور گنادوسوماتیک ایندکس حاکی از آن است که ماهیان بنی جدا جنس (Gonochroistic)
می باشد.دامنه تغییرات گنادها در ماهیان ماده بنی در گروههای مختلف طولی دارای نوسانات بیشتری نسبت به ماهیان نر می باشد .

لغات کلیدی:ماهی بنی ـ تجزیه لاشه ای ـ زیست شناسی تغذیه ـ هور شادگان و هورالعظیم.

وزارت‌ جهاد کشاورزی‌

سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی

مؤسسه تحقیقات شیلات ایرانـ مرکز تحقیقات آبزی پروری ماهیان دریایی

عنوان پروژه/ طرح ‌:تعیین احتیاجات غذایی ماهی بنیBarbus sharpyieتا مرحله بازاری ( فاز اول: آنالیز لاشه از مرحله تغذیه فعال تا مرحله بازاری )

شماره مصوب:06 ـ 071038000 ـ 80

نام و نام خانوادگی نگارنده/ نگارنده گان:منصور شریفیان

نام و نام خانوادگی مجری مسئول ( اختصاص به پروژه ها و طرحهای ملی و مشترک دارد ):-

نام و نام خانوادگی مجری/ مجریان:منصور شریفیان

نام و نام خانوادگی همکاران:منصور نیک پی ـ عبدالصاحب مرتضوی زاده ـ فرخ امیری

نام و نام خانوادگی مشاور (ان ):جاسم غفله مرمضی ـ غلامحسین محمدی

محل اجرا:خوزستان ـ اهواز

تاریخ شروع:1380

مدت اجرا:دو سال

ناشر:مؤسسه تحقیقات شیلات ایران

شمارگان ( تیتراژ ): 30 نسخه

تاریخ‌ انتشار:سال 1384

حق چاپ برای مؤلف محفوظ است . نقل مطالب ، تصاویر ، جداول ، منحنی ها و نمودارها با ذکر مأخذ بلامانع است .

نویسنده:منصور شریفیان
تعداد بازدید:2819
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور می باشد

Designed by taJan System Co