طرح ها و پروژه ها
بررسی فراوانی و پراکنش شانه داران در حوزه جنوبی دریای خزر ( سواحل استان گیلان )
توضیحات:‌Mnemiopsis leidyi از طریق‌ آب‌ توازن‌ کشتی‌ از دریای‌ سیاه‌ به‌ دریای‌ خزر در اواخر دهه‌ 1990 حمل‌ شد و آثارمنفی‌ شدیدی‌ بر این‌ اکوسیستم‌ آبی‌ گذارد.
متن:

وزارت‌ جهاد کشاورزی‌

سازمان تحقیقات و آموزش­کشاورزی

مؤسسه تحقیقات شیلات ایرانـ پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی

02ـ 0710340000 - 80

سیامک باقری

با همکاری‌:

جلیل سبک آرا ـ ابوالقاسم روحی ـ فرخ پرافکنده حقیقی ـ شهرام قاسمی ـ بهرامعلی رضوی صیاد

1381 ـ 1380

بررسی فراوانی و پراکنش شانه داران در حوزه

جنوبی دریای خزر ( سواحل استان گیلان )

استان گیلان ـ بندر انزلی

پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی

بخش اکولوژی منابع آبی

شماره ثبت

1057/84

چکیده

Mnemiopsisleidyiاز طریق‌ آب‌ توازن‌ کشتی‌ از دریای‌ سیاه‌ به‌ دریای‌ خزر در اواخر دهه‌ 1990 حمل‌ شد و آثارمنفی‌ شدیدی‌ بر این‌ اکوسیستم‌ آبی‌ گذارد. در این‌ مطالعه‌ پراکنش‌ زمانی‌ و مکانی‌ شانه‌ دار و زئوپلانکتون ‌در سه‌ خط‌ مطالعاتی‌ لیسار، بندرانزلی‌ و سفیدرود و فیتوپلانکتون‌ از خط‌ مطالعاتی‌ بندرانزلی‌ در اعماق‌ 5، 10،20 و 50 متر از تیر سال‌ 80 تا تیر 81 بصورت‌ ماهانه‌ در سواحل‌ جنوب‌ غربی‌ آبهای‌ ایرانی‌ دریای‌ خزر انجام‌گردید.

بررسیها نشان‌ داد، تغییرات‌ شفافیت‌ آب‌ طی‌ سال‌ از 9 ـ 25/0 متر و میانگین‌ 41/3 متر بود . حداکثر شفافیت‌در عمق‌ 50 متر با میزان‌ میانگین‌ 77/4 متر و حداقل‌ در عمق‌ 5 متر با میزان‌ میانگین‌ 83/1 متر بوده‌ است‌. میزان‌دامنه‌ شوری‌ سطح‌ آب‌ از 74/12 ـ 13/8 گرم‌ در هزار و با میزان‌ میانگین‌ 87/11 گرم‌ در هزار در محیط‌ بود،حداکثر میانگین‌ شوری‌ آب‌ در عمق‌ 50 متر با میزان‌ 52/12 گرم‌ در هزار مشاهده‌ شد. میانگین‌ دمای‌ سطح‌ آب‌ طی ‌یکسال‌ دارای‌ نوسانی‌ بین‌ 9/29 ـ 2/7 درجه‌ سانتیگراد و میانگین ‌ 06/23 درجه‌ سانتیگراد بود.

حداکثر فراوانی‌ و زیتوده‌M.leidyiدر مهر با میزان‌ میانگین1750±‏5122عدد در متر مربع91±3/221گرم‌ در متر مربع‌ و حداقل‌ فراوانی‌ و زی‌ توده‌ این‌ آبزی‌ با میانگین‌165±‏ 337 عدد در متر مربع‌ و8/3±‏ 3/8گرم‌ در متر مربع‌ در آذر 80 بود. حداکثر فراوانی نسبی‌M.leidyiدر عمق‌ 50 متر لایه‌ 20 ـ 0متر23/67± 36/145گرم‌ در متر مربع‌ در پائیز مشاهده‌ شد و حداقل‌ فراوانی نسبی‌ شانه‌ دار در عمق‌ 50 متر لایه‌ 20 50 ـ 20 متر با میانگین‌95/0‏± 9/1 گرم‌ در متر مربع‌ در زمستان‌ بود. افراد جوان‌ با اندازه‌ طولی‌ کوچکتر از 10 میلیمتر 97 درصدفراوانی‌ جمعیت‌M.leidyiرا بخود اختصاص‌ داد. بزرگترین‌ طول‌ شانه‌ دار صید شده‌ در گروه‌ طولی‌
55-51 میلی‌متر بود. حداکثر زی‌ توده‌ در سفیدرود با میانگین‌48±3/112 گرم‌ در متر مربع‌ و حداقل‌ در ناحیه‌ بندرانزلی‌ بامیانگین‌8/46± ‏17/67 گرم‌ در متر مربع‌ مشاهده‌ شد.

فراوانی‌ زئوپلانکتون‌ دارای‌ نوسانات‌ وسیعی‌ طی‌ ماههای‌ مختلف‌ بوده‌ است‌. حداکثر میزان‌ فراوانی ‌زئوپلانکتون‌ در ماه‌ اردیبهشت‌ با میزان‌ میانگین‌15137±‏ 27774 عدد در متر مکعب‌ و حداقل‌ آن‌ در ماه‌ آبان‌ بامیزان‌ میانگین‌2135±‏ 2760 عدد در متر مکعب‌ مشاهده‌ شد. روند افزایش‌ در زی‌ توده‌ شانه‌ دار و کاهش‌ تراکم‌زئوپلانکتون‌ در فصل‌ تابستان‌ ملاحظه‌ شد. حداکثر جمعیت‌ زئوپلانکتون‌ جنس‌Acartiaاز راسته‌Copepodeaبامیزان‌ حدود 90 درصد و حداقل‌ جمعیت‌ آن‌ مربوط‌ به‌ جنس‌Notholca,Lecaneو راسته‌Ostracodaبا میزان‌0001/0 درصد بود. حداکثر میزان‌ میانگین‌ فراوانی‌ فیتوپلانکتون‌ در ماه‌مهر109857176± 781835000 عدددر متر مکعب‌ و حداقل‌ فراوانی‌ فیتوپلانکتون‌ در ماه‌ دی‌ با میزان‌ میانگین‌ 48594531±‏ 99538000عدد در متر مکعب‌ بود.

نوسانات‌ عمق‌، دما، شوری‌ و غذای‌ قابل‌ دسترس‌ مهم‌ترین‌ عوامل‌ در پراکنش‌M.leidyiدر دریای‌خزر میباشد.

لغات‌ کلیدی‌:دریای‌ خزر، سواحل‌ ایران‌، گیلان‌، پراکنش‌، شانه‌ دار، زئوپلانکتون‌، فیتوپلانکتون‌

وزارت‌ جهاد کشاورزی‌

سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی

مؤسسه تحقیقات شیلات ایرانـ پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی

عنوان پروژه/ طرح ‌:بررسی فراوانی و پراکنش شانه داران در حوزه جنوبی دریای خزر ( سواحل استان گیلان)

شماره مصوب:02 ـ 0710340000 ـ 80

نام و نام خانوادگی نگارنده/ نگارنده گان:سیامک باقری

نام و نام خانوادگی مجری مسئول ( اختصاص به پروژه ها و طرحهای ملی و مشترک دارد ):-

نام و نام خانوادگی مجری/ مجریان:سیامک باقری

نام و نام خانوادگی همکاران:جلیل سبک آرا ـ ابوالقاسم روحی ـ فرخ پرافکنده حقیقی ـ شهرام قاسمی ـ بهرامعلی رضوی صیاد

نام و نام خانوادگی مشاور (ان ):حسین نگارستان ـ بهرام کیابی

محل اجرا:گیلان

تاریخ شروع:1380

مدت اجرا:یک سال

ناشر:مؤسسه تحقیقات شیلات ایران

شمارگان ( تیتراژ ): 30 نسخه

تاریخ‌ انتشار:سال 1384

حق چاپ برای مؤلف محفوظ است . نقل مطالب ، تصاویر ، جداول ، منحنی ها و نمودارها با ذکر مأخذ بلامانع است .

نویسنده:سیامک باقری
تعداد بازدید:2880
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور می باشد

Designed by taJan System Co