طرح ها و پروژه ها
تعیین چشمه استاندارد تور گوشگیر ماهی گیدر و مقایسه آن با چشمه موجود
توضیحات:مطالعه به منظور مقایسه صید ماهی گیدر به وسیله چشمـه های آزمایشی"" 4/3 5 a=2 (چشمه شاهد)،""4/3 6 ،"" 4/3 7 ،"" 2/1 8 و"" 3/1 9 در روش سطحی و همچنین مقایسه دو روش صید سطحی و نیمه عمقی (در این روش چشمه"" 4/3 5 مورد آزمایش قرار نگرفت) از طریق گشتهای دریایی شناور لنج صـورت گرفته است.
متن:

وزارت‌ جهاد کشاورزی‌

سازمان تحقیقات و آموزش­کشاورزی

مؤسسه تحقیقات شیلات ایرانـ مرکز تحقیقات شیلاتی آبهای دور

06 ـ 0710339000 - 79

سید عباس حسینی

با همکاری‌:

حسن محمد خانی ـ علی رضائی شیرازی ـ غلامرضا دریانبرد ـ فرهاد کهفی زاده ـ حسین استاد محمدی ـ محمد معمار زاده ـ شیروان عنایتی ـ عبدالحمید کدخدایی ـ فرهاد کی­مرام

1380 ـ 1379

تعیین چشمه استاندارد تور گوشگیر ماهی گیدر و مقایسه آن با چشمه موجود

سیستان و بلوچستان ـ چابهار

مرکز تحقیقات شیلاتی آبهای دور

بخش مدیریت ذخایر

شماره ثبت

754/84

چکیـده

مطالعه به منظور مقایسه صید ماهی گیدر به وسیله چشمـه های آزمایشی"" 4/3 5 a=2 (چشمه شاهد)، ""4/3 6 ،"" 4/3 7 ،"" 2/1 8 و"" 3/1 9 در روش سطحی و همچنین مقایسه دو روش صید سطحی و نیمه عمقی (در این روش چشمه"" 4/3 5 مورد آزمایش قرار نگرفت) از طریق گشتهای دریایی شناور لنج صـورت گرفته است. از مجموع 22 روزگشت دریـایی در اسفند سال 79 (8 روز) و اردیبهشت سال 80 (14 روز) ، 19 توراندازی به طریق سطحی و 3 توراندازی به طریق نیمه عمقی در عمق 6 متری آب انجام گرفت. در روش صید سطحی، بررسی تعداد ماهیان صید شده به تفکیک هر یک از چشمه های مذکور نشـان داد که چشمه ""2/1 8 بیشترین تعداد را از نظر کل و از نظر گوشگیر بخود اختصاص داده بود. بررسی وزن ماهیان صید شده از طریق آنالیز واریانس یک طرفه اختلاف آماری معنی داری را بین چشمه های مورد بررسی نشان داد. همچنین نتایج آزمون دانکن چهار گروه وزنی را مجزا نمود که وزن ماهیان صید شده در چشمه"" 2/1 8 بیشترین میزان را بخود اختصاص داده بود. بررسی نتایج مربوط به چشمه شاهد"" 4/3 5 نشان داد که بیشتر از 30 درصد تعداد ماهیان صید شده بوسیله این تور در عین تورکشی رها شدند که حاکی از نامناسب بودن این چشمه برای صید ماهی گیدر در آبهای ساحلی می باشد. در مقابل ، مقایسه گروههای طولی صید شده بوسیله آنالیز و اریانس یک طرفه اختلاف آماری معنی داری را بین چشمه های مورد بررسی نشان نداد. نتایج تعدادماهیان صید شده در 3 قسمت تور (بالا ، وسط ، پائین) حاکی از آن بود که بیشتر ماهیان در قسمت وسط تور و پس از آن در قسمت پائین تور برخورد کردند. بر اساس نتایج ارائه شده ، چشمه"" 2/1 8 بعنوان مناسب ترین چشمه تور برای صید ماهی گیدر در روش صید سطحی در آبهای ساحلی ایران پیشنهاد می گردد که جایگزین بسیار مناسبی برای چشمه شاهد"" 4/3 5
می باشد. در روش صید نیمه عمقی، همانند روش صید سطحی ، چشمه"" 2/1 8 بیشترین تعداد و وزن ماهی صید شده را از نظر کل و از نظر گوشگیر بخود اختصاص داده بود. برای بدست آوردن عمق مناسب توراندازی در روش نیمه عمقی و همچنین مقایسه دو روش صید ، اجرای مجدد این پروژه با چشمه های مذکور در شرایط زمانی یکسان الزامی می باشد.

کلمات کلیدی: ماهی گیدر ، اندازه چشمه تور ، آزمون دانکن

وزارت‌ جهاد کشاورزی‌

سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی

مؤسسه تحقیقات شیلات ایرانـ مرکز تحقیقات شیلاتی آبهای دور

عنوان پروژه/ طرح ‌:تعیین چشمه استاندارد تور گوشگیر ماهی گیدر و مقایسه آن با چشمه موجود

شماره مصوب:06 ـ 0710339000 ـ 79

نام و نام خانوادگی نگارنده/ نگارنده گان:سید عباس حسینی

نام و نام خانوادگی مجری مسئول ( اختصاص به پروژه ها و طرحهای ملی و مشترک دارد ):-

نام و نام خانوادگی مجری/ مجریان:سید عباس حسینی

نام و نام خانوادگی همکاران:حسین استاد محمدی ـ محمد معمار زاده ـ شیروان عنایتی ـ حسن محمد خانی ـ غلامرضا دریانبرد ـ فرهاد کهفی زاده ـ علی رضایی شیرازی ـ عبدالحمید کدخدایی ـ فرهاد کی­مرام

نام و نام خانوادگی مشاور (ان ):شهرام قاسمی

محل اجرا:سیستان و بلوچستان

تاریخ شروع:1379

مدت اجرا:یک سال

ناشر:مؤسسه تحقیقات شیلات ایران

شمارگان ( تیتراژ ): 30 نسخه

تاریخ‌ انتشار:سال 1384

حق چاپ برای مؤلف محفوظ است . نقل مطالب ، تصاویر ، جداول ، منحنی ها و نمودارها با ذکر مأخذ بلامانع است .

نویسنده:سید عباس حسینی
تعداد بازدید:2666
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور می باشد

Designed by taJan System Co