طرح ها و پروژه ها
کاربرد ضایعات چربی کارخانجات روغن کشی در جیره ماهی قزل آلای رنگین کمان
توضیحات:در این آزمایش تأثیر سطوح مختلف مصرف ضایعات چربی مربوط به کارخانجات روغن نباتی (سویا) در افزایش وزن ، ضریب تبدیل خوراک و ترکیبات شیمیایی گوشت ماهی قزل آلای رنگین کمان مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور 5 جیره آزمایشی حاوی سطوح صفر، 5، 10، 15 و 20 درصد ضایعات چربی مورد استفاده قرار گرفت.
متن:

وزارت‌ جهاد کشاورزی‌

سازمان تحقیقات و آموزش­کشاورزی

مؤسسه تحقیقات شیلات ایرانـ مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان

01 ـ 0710304000 - 80

سید کمال الدین علامه فانی

با همکاری‌:

مهران مهدی پور ـ عباسعلی استکی

1380 ـ 1379

کاربرد ضایعات چربی کارخانجات روغن کشی

در جیره ماهی قزل آلای رنگین کمان

استان اصفهان

مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان

بخش آبزی پروری

شماره ثبت

797/84

چکیده

در این آزمایش تأثیر سطوح مختلف مصرف ضایعات چربی مربوط به کارخانجات روغن نباتی (سویا) در افزایش وزن ، ضریب تبدیل خوراک و ترکیبات شیمیایی گوشت ماهی قزل آلای رنگین کمان مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور 5 جیره آزمایشی حاوی سطوح صفر، 5، 10، 15 و 20 درصد ضایعات چربی مورد استفاده قرار گرفت. این تحقیق در قالب طرح کاملاً تصادفی با 4 تکرار به مدت 5 هفته در یک استخر سیمانی به اجرا درآمد. از 20 قفس و در هر قفس از 7 قطعه ماهی با میانگین وزنی 5 ±180 گرم استفاده شد. نتایج نشان دادند که جیره حاوی 10 درصد ضایعات چربی از نظر افزایش وزن، رشد ویژه و شاخص وضعیت با جیره شاهد (صفر درصد ضایعات چربی) تفاوت معنی داری نداشته است (05/0P>) ولیکن از لحاظ عددی نتایج بهتری را ارائه نموده است. همچنین این جیره، مناسب ترین ضریب تبدیل خوراک با عدد 12/1 را ایجاد کرده است بطوریکه با جیره شاهد تفاوت معنی داری نشان داده است (05/0P<). جیره شاهد از نظر ماده خشک با سایر جیره ها (به جز جیره حاوی 5 درصد ضایعات چربی) تفاوت معنی دار نشان داده است. از نظر پروتئین و خاکستر تفاوت معنی داری بین جیره ها مشاهده نشد. با افزایش میزان ضایعات چربی در جیره میزان محتوی چربی گوشت کاهش یافته است، بطوری که جیره صفر درصد چربی با سایر جیره ها تفاوت معنی دار نشان داده است. با افزایش سطح ضایعات چربی در جیره میزان چربی ذخیره شده در کبد نیز افزایش یافته است ولیکن جیره حاوی 10 درصد ضایعات چربی تفاوت معنی داری با جیره شاهد نشان نداده است. با توجه به نتایج
می توان میزان 10 درصد ضایعات چربی کارخانجات روغن نباتی را در جیره ماهی قزل آلای رنگین کمان توصیه نمود.

کلمات کلیدی:ماهی قزل آلای رنگین کمان، ضایعات چربی، ترکیبات شیمیایی گوشت، افزایش وزن، ضریب تبدیل خوراک.

وزارت‌ جهاد کشاورزی‌

سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی

مؤسسه تحقیقات شیلات ایرانـ پژوهشکده میگوی کشور

عنوان پروژه/ طرح ‌:کاربرد ضایعات چربی کارخانجات روغن کشی در جیره ماهی قزل آلای رنگین کمان

شماره مصوب:01 ـ 0710304000 ـ 80

نام و نام خانوادگی نگارنده/ نگارنده گان:سید کمال الدین علامه فانی

نام و نام خانوادگی مجری مسئول ( اختصاص به پروژه ها و طرحهای ملی و مشترک دارد ):-

نام و نام خانوادگی مجری/ مجریان:سید کمال الدین علامه فانی

نام و نام خانوادگی همکاران: مهران مهدی پور ـ عباسعلی استکی

نام و نام خانوادگی مشاور (ان ): ـ

محل اجرا:اصفهان

تاریخ شروع:1380

مدت اجرا:دو سال

ناشر:مؤسسه تحقیقات شیلات ایران

شمارگان ( تیتراژ ): 30 نسخه

تاریخ‌ انتشار:سال 1384

حق چاپ برای مؤلف محفوظ است . نقل مطالب ، تصاویر ، جداول ، منحنی ها و نمودارها با ذکر مأخذ بلامانع است .

نویسنده:سید کمال الدین علامه فانی
تعداد بازدید:2739
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور می باشد

Designed by taJan System Co