طرح ها و پروژه ها
بررسـی بیولوژیکـی و تعییــن پراکنش میگوهای دریای خــزر در سواحل استان گلستان ( فاز ١ )
توضیحات:در این مطالعه از تابستان 1381 چهار گشت تحقیقاتی در خلیج گرگان و حوزه جنوب شرقی دریای خزر انجام شد که به علت وضعیت جوی ( بارندگی و طوفانی بودن هوا ) گشت چهارم تا فروردین ماه سال 1382 طول کشید. تورکشی بوسیله تور ترال قایقی ( نقشه ضمیمه ) و منطقه نمونه برداری خلیج گرگان ناحیه بین عرض های جغرافیایی َ47 ْ38 ، َ54 ْ 38 و طولهای جغرافیاییَ 37 ْ 53 ،َ 02 ْ54 بود و قسمتی از ناحیه جنوب شرقی دریای خزر که در این بررسی مورد مطالعه قرار گرفته است، مساحت آن 1/341 کیلومتر مربع بود .
متن:

وزارت‌ جهاد کشاورزی‌

سازمان تحقیقات و آموزش­کشاورزی

مؤسسه تحقیقات شیلات ایران ـمرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی

01 ـ 0710344000 - 80

حسن محمد خانی

با همکاری‌:

طاهر پور صوفی ـ عبدالوهاب بینایی ـ سید یوسف پیغمبری ـ عبدالرزاق زمانی ـ

سید عباس حسینی

1382 ـ 1380

بررسـی بیولوژیکـی و تعییــن

پراکنش میگوهای دریای خــزر

در سواحل استان گلستان ( فاز ١ )

استان گلستان

مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی

گروه مدیریت ذخائر

شماره ثبت

874/84

چکیده

در این مطالعه از تابستان 1381 چهار گشت تحقیقاتی در خلیج گرگان و حوزه جنوب شرقی دریای خزر انجام شد که به علت وضعیت جوی ( بارندگی و طوفانی بودن هوا ) گشت چهارم تا فروردین ماه سال 1382 طول کشید. تورکشی بوسیله تور ترال قایقی ( نقشه ضمیمه ) و منطقه نمونه برداری خلیج گرگان ناحیه بین عرض های جغرافیاییَ47 ْ38 ،َ54 ْ 38 و طولهای جغرافیاییَ 37 ْ 53 ،َ 02 ْ54 بود و قسمتی از ناحیه جنوب شرقی دریای خزر که در این بررسی مورد مطالعه قرار گرفته است، مساحت آن 1/341 کیلومتر مربع بود .

گشت های انجام شده عبارتند از:

1-گشت اول ( از شهریور تا اوایل مهر ماه 81 )

2-گشت دوم ( اواخر مهر ماه تا اوایل آبان 81 )

3-گشت سوم ( اواخر آبان تا اوایل دی ماه 81 )

4-گشت چهارم ( اواخر اسفند تا اواخر فروردین 82 )

در این مطالعه بعد از شناسایی گونه هایPalaemon adspersusوPalaemon elegans ، به تفکیک هر گشت تحقیقاتی بررسی های مربوط به فراوانی طولی ـ رابطه طول ـ وزن ، پراکنش و بیوماس آنها در خلیج گرگان و حوزه جنوب شرقی دریای خزر انجام شد که اطلاعات مربوط به میگویP.adspersus در ذیل آمده است:

حداقل وحداکثر طول کارا پاس میگویP.adspersus در گشت اول در خلیج گرگان به ترتیب 50/11 و 40/18 میلی متر ( جنس ماده ) ، 60/9 و 70/15 میلی متر ( جنسنر ) بود . که میانگین آنها و انحراف معیار
(
SD±X )برای جنس های ماده ونر بترتیب 51/±1 99/ 13و 37/±1 61/13 میلی متر بود ، حداقل و حداکثر وزن کل این گونه در گشت اول در خلیج گرگان بترتیب 7/0 و 3 گرم ( جنس ماده ) ، 2/0 و80/1 گرم
( جنس نر ) بود که میانگین و انحراف معیار (
SD±X )آنها بـرای جنس های ماده و نر بترتیب 51/0± 36/1 و 32/0± 23/1 بود .

رابطه طول کاراپاس_ وزن کل گشت اول خلیج گرگان برای جنس هـای مـــاده و نر به ترتیب
8418/2
tw=0/0007clو 762/0=2Rو 5872/2CL 0014/0=TW 5402/0=2R بدست آمد . نسبت جنس نر به ماده در گشت فوق 18/1 به 1 یعنی (71 به 60 )بود ( یعنی تعداد کل میگو 131 عدد در این گشت بوده است ) .

پراکنش در گشت اول در قسمت شرق و جنوب شرقی در فاصله نزدیک ساحـل (کمتر از یک مایل دریایی ) بود . در گشت دوم در خلیج گرگان حـداقل وحداکثر طول کـاراپاس میگویP . adspersusبترتیب 70/8 و70/18 میلی متر ( جنس ماده ) ، 70/8 و 60/15 میلی متر (جنس نر ) بود که میانگین آنها بترتیب برای جنس های ماده و نر بترتیب 04/2± 89/ 13و 62/1± 59/ 11میلی متر بود . حداقل و حداکثر وزن کل این گونه در گشت دوم 6/0 و 80/3 گرم( جنس ماده ) ، 5/0 و 70/2 گرم ( جنس نر ) بود که میانگین آنها برای جنس های ماده و نر بترتیب 7/0 ± 13/2 و 43/0 ± 22/1 گرم بود .

رابطه طــول کاراپاس وزن کل در گشت فوق برای جنس های ماده و نر بترتیب 1847/2 tw=0/0066clو 8149/0=2Rو 2859/2CL 0044/0=TW ، 8146/2R=0 بدست آمد . نسبت جنس نر به ماده در گشت دوم 44/0 یعنی 26 به 59 بود . پراکنش در این گشت در خلیج گرگان در قسمت شمال شرقی ، شمال و جنوب به دست آمد و پراکنش ساحلی یا تقریباً ساحلی بود .

در حوزه جنــوب شــرق دریــای خزر حــداقـل و حــداکثر طول کاراپاس میگویP . adspersusبترتیب 6/5 میلی متر ( گشت اول ) و 50/17 میلی متر ( گشت های سوم و چهارم ) بود.

رابطه طول کاراپاس و وزن کل در گشت های سوم و چهارم بترتیب: 6037/2 tw=0/0019clو
7814/0=2
Rو 5475/2CL 0023/0=TW 8804/2R=0 بدست آمد و تعداد میگوها در گشت های اول و دوم کم بود .

پراکنش تقریباً در همه اعماق وجود داشت . با سرد شدن هوا حضور این گونه در آبهای با عمق متوسط
(2 تا 5 متر) و عمیق (5 تا 10 متر) بیشتر شده است . نسبت جنسی در حوزه جنوب شرق دریای خزر در گشت های اول تا چهارم بترتیب 1 به 1 ، 1 به 1 ، 52/0 به 1 و 02/1 به 1 بود .

در موردP.elegansشایان ذکر است که تعداد فوق العاده کم بود ،‌لذاCpua و بیوماس آنها محاسبه گردیده است و درپایان گزارش در یک نگاه کلی بررسی شده است .

مـیزان بیــوماسP.adspersus در خلیج گرگان 75/1998 کیلوگرم و در دریای خزر ( جنوب شرقی ) 3/1160 کیلوگرم محاسبه شد .

میزان بیوماسP.elegons درخلیج گرگان 64/46 کیلوگرم و در دریای خزر ( جنوب شرق) 62/97 کیلوگرم محاسبه شد .

شماره مصوب: 01 ـ 0710344000 ـ 80

نام و نام خانوادگی نگارنده/ نگارند گان: حسن محمد خانی

نام و نام خانوادگی مجری مسئول ( اختصاص به پروژه ها و طرحهای ملی و مشترک دارد ): -

نام و نام خانوادگی مجری/ مجریان: حسن محمد خانی

نام و نام خانوادگی همکاران: طاهر پور صفوی ـ عبدالوهاب بینایی ـ سید یوسف پیغمبری ـ عبدالرزاق زمانی ـ سید عباس حسینی

نام و نام خانوادگی مشاور (ان ): سید حسن قدیر نژاد ، صادق خطیب

محل اجرا: مرکز تحقیقات شیلاتی گلستان

تاریخ شروع: 1380

مدت اجرا:دو سال

ناشر: مرکز چاپ و نشر مؤسسه تحقیقات شیلات ایران

شمارگان ( تیتراژ ): 30 نسخه

تاریخ‌ انتشار: سال 1384


چکیده

در این مطالعه از تابستان 1381 چهار گشت تحقیقاتی در خلیج گرگان و حوزه جنوب شرقی دریای خزر انجام شد که به علت وضعیت جوی ( بارندگی و طوفانی بودن هوا ) گشت چهارم تا فروردین ماه سال 1382 طول کشید. تورکشی بوسیله تور ترال قایقی ( نقشه ضمیمه ) و منطقه نمونه برداری خلیج گرگان ناحیه بین عرض های جغرافیاییَ47 ْ38 ،َ54 ْ 38 و طولهای جغرافیاییَ 37 ْ 53 ،َ 02 ْ54 بود و قسمتی از ناحیه جنوب شرقی دریای خزر که در این بررسی مورد مطالعه قرار گرفته است، مساحت آن 1/341 کیلومتر مربع بود .

گشت های انجام شده عبارتند از:

1-گشت اول ( از شهریور تا اوایل مهر ماه 81 )

2-گشت دوم ( اواخر مهر ماه تا اوایل آبان 81 )

3-گشت سوم ( اواخر آبان تا اوایل دی ماه 81 )

4-گشت چهارم ( اواخر اسفند تا اواخر فروردین 82 )

در این مطالعه بعد از شناسایی گونه هایPalaemon adspersusوPalaemon elegans ، به تفکیک هر گشت تحقیقاتی بررسی های مربوط به فراوانی طولی ـ رابطه طول ـ وزن ، پراکنش و بیوماس آنها در خلیج گرگان و حوزه جنوب شرقی دریای خزر انجام شد که اطلاعات مربوط به میگویP.adspersus در ذیل آمده است:

حداقل وحداکثر طول کارا پاس میگویP.adspersus در گشت اول در خلیج گرگان به ترتیب 50/11 و 40/18 میلی متر ( جنس ماده ) ، 60/9 و 70/15 میلی متر ( جنسنر ) بود . که میانگین آنها و انحراف معیار
(
SD±X )برای جنس های ماده ونر بترتیب 51/±1 99/ 13و 37/±1 61/13 میلی متر بود ، حداقل و حداکثر وزن کل این گونه در گشت اول در خلیج گرگان بترتیب 7/0 و 3 گرم ( جنس ماده ) ، 2/0 و80/1 گرم
( جنس نر ) بود که میانگین و انحراف معیار (
SD±X )آنها بـرای جنس های ماده و نر بترتیب 51/0± 36/1 و 32/0± 23/1 بود .

رابطه طول کاراپاس_ وزن کل گشت اول خلیج گرگان برای جنس هـای مـــاده و نر به ترتیب
8418/2
tw=0/0007clو 762/0=2Rو 5872/2CL 0014/0=TW 5402/0=2R بدست آمد . نسبت جنس نر به ماده در گشت فوق 18/1 به 1 یعنی (71 به 60 )بود ( یعنی تعداد کل میگو 131 عدد در این گشت بوده است ) .

پراکنش در گشت اول در قسمت شرق و جنوب شرقی در فاصله نزدیک ساحـل (کمتر از یک مایل دریایی ) بود . در گشت دوم در خلیج گرگان حـداقل وحداکثر طول کـاراپاس میگویP . adspersusبترتیب 70/8 و70/18 میلی متر ( جنس ماده ) ، 70/8 و 60/15 میلی متر (جنس نر ) بود که میانگین آنها بترتیب برای جنس های ماده و نر بترتیب 04/2± 89/ 13و 62/1± 59/ 11میلی متر بود . حداقل و حداکثر وزن کل این گونه در گشت دوم 6/0 و 80/3 گرم( جنس ماده ) ، 5/0 و 70/2 گرم ( جنس نر ) بود که میانگین آنها برای جنس های ماده و نر بترتیب 7/0 ± 13/2 و 43/0 ± 22/1 گرم بود .

رابطه طــول کاراپاس وزن کل در گشت فوق برای جنس های ماده و نر بترتیب 1847/2 tw=0/0066clو 8149/0=2Rو 2859/2CL 0044/0=TW ، 8146/2R=0 بدست آمد . نسبت جنس نر به ماده در گشت دوم 44/0 یعنی 26 به 59 بود . پراکنش در این گشت در خلیج گرگان در قسمت شمال شرقی ، شمال و جنوب به دست آمد و پراکنش ساحلی یا تقریباً ساحلی بود .

در حوزه جنــوب شــرق دریــای خزر حــداقـل و حــداکثر طول کاراپاس میگویP . adspersusبترتیب 6/5 میلی متر ( گشت اول ) و 50/17 میلی متر ( گشت های سوم و چهارم ) بود.

رابطه طول کاراپاس و وزن کل در گشت های سوم و چهارم بترتیب: 6037/2 tw=0/0019clو
7814/0=2
Rو 5475/2CL 0023/0=TW 8804/2R=0 بدست آمد و تعداد میگوها در گشت های اول و دوم کم بود .

پراکنش تقریباً در همه اعماق وجود داشت . با سرد شدن هوا حضور این گونه در آبهای با عمق متوسط
(2 تا 5 متر) و عمیق (5 تا 10 متر) بیشتر شده است . نسبت جنسی در حوزه جنوب شرق دریای خزر در گشت های اول تا چهارم بترتیب 1 به 1 ، 1 به 1 ، 52/0 به 1 و 02/1 به 1 بود .

در موردP.elegansشایان ذکر است که تعداد فوق العاده کم بود ،‌لذاCpua و بیوماس آنها محاسبه گردیده است و درپایان گزارش در یک نگاه کلی بررسی شده است .

مـیزان بیــوماسP.adspersus در خلیج گرگان 75/1998 کیلوگرم و در دریای خزر ( جنوب شرقی ) 3/1160 کیلوگرم محاسبه شد .

میزان بیوماسP.elegons درخلیج گرگان 64/46 کیلوگرم و در دریای خزر ( جنوب شرق) 62/97 کیلوگرم محاسبه شد .

شماره مصوب: 01 ـ 0710344000 ـ 80

نام و نام خانوادگی نگارنده/ نگارند گان: حسن محمد خانی

نام و نام خانوادگی مجری مسئول ( اختصاص به پروژه ها و طرحهای ملی و مشترک دارد ): -

نام و نام خانوادگی مجری/ مجریان: حسن محمد خانی

نام و نام خانوادگی همکاران: طاهر پور صفوی ـ عبدالوهاب بینایی ـ سید یوسف پیغمبری ـ عبدالرزاق زمانی ـ سید عباس حسینی

نام و نام خانوادگی مشاور (ان ): سید حسن قدیر نژاد ، صادق خطیب

محل اجرا: مرکز تحقیقات شیلاتی گلستان

تاریخ شروع: 1380

مدت اجرا:دو سال

ناشر: مرکز چاپ و نشر مؤسسه تحقیقات شیلات ایران

شمارگان ( تیتراژ ): 30 نسخه

تاریخ‌ انتشار: سال 1384


چکیده

در این مطالعه از تابستان 1381 چهار گشت تحقیقاتی در خلیج گرگان و حوزه جنوب شرقی دریای خزر انجام شد که به علت وضعیت جوی ( بارندگی و طوفانی بودن هوا ) گشت چهارم تا فروردین ماه سال 1382 طول کشید. تورکشی بوسیله تور ترال قایقی ( نقشه ضمیمه ) و منطقه نمونه برداری خلیج گرگان ناحیه بین عرض های جغرافیاییَ47 ْ38 ،َ54 ْ 38 و طولهای جغرافیاییَ 37 ْ 53 ،َ 02 ْ54 بود و قسمتی از ناحیه جنوب شرقی دریای خزر که در این بررسی مورد مطالعه قرار گرفته است، مساحت آن 1/341 کیلومتر مربع بود .

گشت های انجام شده عبارتند از:

1-گشت اول ( از شهریور تا اوایل مهر ماه 81 )

2-گشت دوم ( اواخر مهر ماه تا اوایل آبان 81 )

3-گشت سوم ( اواخر آبان تا اوایل دی ماه 81 )

4-گشت چهارم ( اواخر اسفند تا اواخر فروردین 82 )

در این مطالعه بعد از شناسایی گونه هایPalaemon adspersusوPalaemon elegans ، به تفکیک هر گشت تحقیقاتی بررسی های مربوط به فراوانی طولی ـ رابطه طول ـ وزن ، پراکنش و بیوماس آنها در خلیج گرگان و حوزه جنوب شرقی دریای خزر انجام شد که اطلاعات مربوط به میگویP.adspersus در ذیل آمده است:

حداقل وحداکثر طول کارا پاس میگویP.adspersus در گشت اول در خلیج گرگان به ترتیب 50/11 و 40/18 میلی متر ( جنس ماده ) ، 60/9 و 70/15 میلی متر ( جنسنر ) بود . که میانگین آنها و انحراف معیار
(
SD±X )برای جنس های ماده ونر بترتیب 51/±1 99/ 13و 37/±1 61/13 میلی متر بود ، حداقل و حداکثر وزن کل این گونه در گشت اول در خلیج گرگان بترتیب 7/0 و 3 گرم ( جنس ماده ) ، 2/0 و80/1 گرم
( جنس نر ) بود که میانگین و انحراف معیار (
SD±X )آنها بـرای جنس های ماده و نر بترتیب 51/0± 36/1 و 32/0± 23/1 بود .

رابطه طول کاراپاس_ وزن کل گشت اول خلیج گرگان برای جنس هـای مـــاده و نر به ترتیب
8418/2
tw=0/0007clو 762/0=2Rو 5872/2CL 0014/0=TW 5402/0=2R بدست آمد . نسبت جنس نر به ماده در گشت فوق 18/1 به 1 یعنی (71 به 60 )بود ( یعنی تعداد کل میگو 131 عدد در این گشت بوده است ) .

پراکنش در گشت اول در قسمت شرق و جنوب شرقی در فاصله نزدیک ساحـل (کمتر از یک مایل دریایی ) بود . در گشت دوم در خلیج گرگان حـداقل وحداکثر طول کـاراپاس میگویP . adspersusبترتیب 70/8 و70/18 میلی متر ( جنس ماده ) ، 70/8 و 60/15 میلی متر (جنس نر ) بود که میانگین آنها بترتیب برای جنس های ماده و نر بترتیب 04/2± 89/ 13و 62/1± 59/ 11میلی متر بود . حداقل و حداکثر وزن کل این گونه در گشت دوم 6/0 و 80/3 گرم( جنس ماده ) ، 5/0 و 70/2 گرم ( جنس نر ) بود که میانگین آنها برای جنس های ماده و نر بترتیب 7/0 ± 13/2 و 43/0 ± 22/1 گرم بود .

رابطه طــول کاراپاس وزن کل در گشت فوق برای جنس های ماده و نر بترتیب 1847/2= twو 8149/0=2Rو 2859/2CL 0044/0=TW ، 8146/2R=0 بدست آمد . نسبت جنس نر به ماده در گشت دوم 44/0 یعنی 26 به 59 بود . پراکنش در این گشت در خلیج گرگان در قسمت شمال شرقی ، شمال و جنوب به دست آمد و پراکنش ساحلی یا تقریباً ساحلی بود .

در حوزه جنــوب شــرق دریــای خزر حــداقـل و حــداکثر طول کاراپاس میگویP . adspersusبترتیب 6/5 میلی متر ( گشت اول ) و 50/17 میلی متر ( گشت های سوم و چهارم ) بود.

رابطه طول کاراپاس و وزن کل در گشت های سوم و چهارم بترتیب: 6037/2 0019/0=twو
7814/0=2
Rو 5475/2CL 0023/0=TW 8804/2R=0 بدست آمد و تعداد میگوها در گشت های اول و دوم کم بود .

پراکنش تقریباً در همه اعماق وجود داشت . با سرد شدن هوا حضور این گونه در آبهای با عمق متوسط
(2 تا 5 متر) و عمیق (5 تا 10 متر) بیشتر شده است . نسبت جنسی در حوزه جنوب شرق دریای خزر در گشت های اول تا چهارم بترتیب 1 به 1 ، 1 به 1 ، 52/0 به 1 و 02/1 به 1 بود .

در موردP.elegansشایان ذکر است که تعداد فوق العاده کم بود ،‌لذاCpua و بیوماس آنها محاسبه گردیده است و درپایان گزارش در یک نگاه کلی بررسی شده است .

مـیزان بیــوماسP.adspersus در خلیج گرگان 75/1998 کیلوگرم و در دریای خزر ( جنوب شرقی ) 3/1160 کیلوگرم محاسبه شد .

میزان بیوماسP.elegons درخلیج گرگان 64/46 کیلوگرم و در دریای خزر ( جنوب شرق) 62/97 کیلوگرم محاسبه شد .

شماره مصوب: 01 ـ 0710344000 ـ 80

نام و نام خانوادگی نگارنده/ نگارند گان: حسن محمد خانی

نام و نام خانوادگی مجری مسئول ( اختصاص به پروژه ها و طرحهای ملی و مشترک دارد ): -

نام و نام خانوادگی مجری/ مجریان: حسن محمد خانی

نام و نام خانوادگی همکاران: طاهر پور صفوی ـ عبدالوهاب بینایی ـ سید یوسف پیغمبری ـ عبدالرزاق زمانی ـ سید عباس حسینی

نام و نام خانوادگی مشاور (ان ): سید حسن قدیر نژاد ، صادق خطیب

محل اجرا: مرکز تحقیقات شیلاتی گلستان

تاریخ شروع: 1380

مدت اجرا:دو سال

ناشر: مرکز چاپ و نشر مؤسسه تحقیقات شیلات ایران

شمارگان ( تیتراژ ): 30 نسخه

تاریخ‌ انتشار: سال 1384


چکیده

در این مطالعه از تابستان 1381 چهار گشت تحقیقاتی در خلیج گرگان و حوزه جنوب شرقی دریای خزر انجام شد که به علت وضعیت جوی ( بارندگی و طوفانی بودن هوا ) گشت چهارم تا فروردین ماه سال 1382 طول کشید. تورکشی بوسیله تور ترال قایقی ( نقشه ضمیمه ) و منطقه نمونه برداری خلیج گرگان ناحیه بین عرض های جغرافیاییَ47 ْ38 ،َ54 ْ 38 و طولهای جغرافیاییَ 37 ْ 53 ،َ 02 ْ54 بود و قسمتی از ناحیه جنوب شرقی دریای خزر که در این بررسی مورد مطالعه قرار گرفته است، مساحت آن 1/341 کیلومتر مربع بود .

گشت های انجام شده عبارتند از:

1-گشت اول ( از شهریور تا اوایل مهر ماه 81 )

2-گشت دوم ( اواخر مهر ماه تا اوایل آبان 81 )

3-گشت سوم ( اواخر آبان تا اوایل دی ماه 81 )

4-گشت چهارم ( اواخر اسفند تا اواخر فروردین 82 )

در این مطالعه بعد از شناسایی گونه هایPalaemon adspersusوPalaemon elegans ، به تفکیک هر گشت تحقیقاتی بررسی های مربوط به فراوانی طولی ـ رابطه طول ـ وزن ، پراکنش و بیوماس آنها در خلیج گرگان و حوزه جنوب شرقی دریای خزر انجام شد که اطلاعات مربوط به میگویP.adspersus در ذیل آمده است:

حداقل وحداکثر طول کارا پاس میگویP.adspersus در گشت اول در خلیج گرگان به ترتیب 50/11 و 40/18 میلی متر ( جنس ماده ) ، 60/9 و 70/15 میلی متر ( جنسنر ) بود . که میانگین آنها و انحراف معیار
(
SD±X )برای جنس های ماده ونر بترتیب 51/±1 99/ 13و 37/±1 61/13 میلی متر بود ، حداقل و حداکثر وزن کل این گونه در گشت اول در خلیج گرگان بترتیب 7/0 و 3 گرم ( جنس ماده ) ، 2/0 و80/1 گرم
( جنس نر ) بود که میانگین و انحراف معیار (
SD±X )آنها بـرای جنس های ماده و نر بترتیب 51/0± 36/1 و 32/0± 23/1 بود .

رابطه طول کاراپاس_ وزن کل گشت اول خلیج گرگان برای جنس هـای مـــاده و نر به ترتیب
8418/2
0007/0=twو 762/0=2Rو 5872/2CL 0014/0=TW 5402/0=2R بدست آمد . نسبت جنس نر به ماده در گشت فوق 18/1 به 1 یعنی (71 به 60 )بود ( یعنی تعداد کل میگو 131 عدد در این گشت بوده است ) .

پراکنش در گشت اول در قسمت شرق و جنوب شرقی در فاصله نزدیک ساحـل (کمتر از یک مایل دریایی ) بود . در گشت دوم در خلیج گرگان حـداقل وحداکثر طول کـاراپاس میگویP . adspersusبترتیب 70/8 و70/18 میلی متر ( جنس ماده ) ، 70/8 و 60/15 میلی متر (جنس نر ) بود که میانگین آنها بترتیب برای جنس های ماده و نر بترتیب 04/2± 89/ 13و 62/1± 59/ 11میلی متر بود . حداقل و حداکثر وزن کل این گونه در گشت دوم 6/0 و 80/3 گرم( جنس ماده ) ، 5/0 و 70/2 گرم ( جنس نر ) بود که میانگین آنها برای جنس های ماده و نر بترتیب 7/0 ± 13/2 و 43/0 ± 22/1 گرم بود .

رابطه طــول کاراپاس وزن کل در گشت فوق برای جنس های ماده و نر بترتیب 1847/2 0066/0=TW و 8149/0=2Rو 2859/2CL 0044/0=TW ، 8146/2R=0 بدست آمد . نسبت جنس نر به ماده در گشت دوم 44/0 یعنی 26 به 59 بود . پراکنش در این گشت در خلیج گرگان در قسمت شمال شرقی ، شمال و جنوب به دست آمد و پراکنش ساحلی یا تقریباً ساحلی بود .

در حوزه جنــوب شــرق دریــای خزر حــداقـل و حــداکثر طول کاراپاس میگویP . adspersusبترتیب 6/5 میلی متر ( گشت اول ) و 50/17 میلی متر ( گشت های سوم و چهارم ) بود.

رابطه طول کاراپاس و وزن کل در گشت های سوم و چهارم بترتیب: 6037/2 0019/0=twو
7814/0=2
Rو 5475/2CL 0023/0=TW 8804/2R=0 بدست آمد و تعداد میگوها در گشت های اول و دوم کم بود .

پراکنش تقریباً در همه اعماق وجود داشت . با سرد شدن هوا حضور این گونه در آبهای با عمق متوسط
(2 تا 5 متر) و عمیق (5 تا 10 متر) بیشتر شده است . نسبت جنسی در حوزه جنوب شرق دریای خزر در گشت های اول تا چهارم بترتیب 1 به 1 ، 1 به 1 ، 52/0 به 1 و 02/1 به 1 بود .

در موردP.elegansشایان ذکر است که تعداد فوق العاده کم بود ،‌لذاCpua و بیوماس آنها محاسبه گردیده است و درپایان گزارش در یک نگاه کلی بررسی شده است .

مـیزان بیــوماسP.adspersus در خلیج گرگان 75/1998 کیلوگرم و در دریای خزر ( جنوب شرقی ) 3/1160 کیلوگرم محاسبه شد .

میزان بیوماسP.elegons درخلیج گرگان 64/46 کیلوگرم و در دریای خزر ( جنوب شرق) 62/97 کیلوگرم محاسبه شد .

شماره مصوب: 01 ـ 0710344000 ـ 80

نام و نام خانوادگی نگارنده/ نگارند گان: حسن محمد خانی

نام و نام خانوادگی مجری مسئول ( اختصاص به پروژه ها و طرحهای ملی و مشترک دارد ): -

نام و نام خانوادگی مجری/ مجریان: حسن محمد خانی

نام و نام خانوادگی همکاران: طاهر پور صفوی ـ عبدالوهاب بینایی ـ سید یوسف پیغمبری ـ عبدالرزاق زمانی ـ سید عباس حسینی

نام و نام خانوادگی مشاور (ان ): سید حسن قدیر نژاد ، صادق خطیب

محل اجرا: مرکز تحقیقات شیلاتی گلستان

تاریخ شروع: 1380

مدت اجرا:دو سال

ناشر: مرکز چاپ و نشر مؤسسه تحقیقات شیلات ایران

شمارگان ( تیتراژ ): 30 نسخه

تاریخ‌ انتشار: سال 1384


نویسنده:حسن محمد خانی
تعداد بازدید:2684
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور می باشد

Designed by taJan System Co