طرح ها و پروژه ها
عنوان پروژه: مدیریت مکانیزاسیون و مهندسی در آبزی پروری مسئولانه و تدوین آیین کار
توضیحات:شماره مصوب: 91007-9154-12-12-14 واحد اجرا: بخش تکثیر و پرورش محل اجرا: موسسه تحقیقات علوم شیلاتی نام مجری: دکتر محمد رضا حسن نیا سال شروع: 1391/7/1 سال خاتمه: 1393/7/1
متن:

اهمیت ، ضرورت ، اهداف و روش تحقیق:

پرورش آبزیان به نکات و ملاحظات بسیاری وابسته است و در صورتی آبزی پروری موفقی ایجاد می شود که این مجموعه با نیازهای زیستی آبزی هدف نه تنها منافاتی نداشته باشد بلکه باید بنوعی ساز گار با آن باشد و این مهم با رعایت اصول مهندسی در وجوه مختلف مزارع ایجاد می شود. اهمیت مساله تا آن حد است که رعایت این مجموعه می تواند رشد تولید را تا 100% تضمین نماید.

نتایج:

این پروژه در کنار سایر پروژه های طرح کلانآبزی پروری مسئولانه در واقع سنگ بنای اولیه برای فراهم نمودن شرایط اصولی جهت ایجاد مدیریت علمی سازمان شیلات ایران بر منابع آبی می باشد و در این راستا به اهداف خود نائل گردیده است.

دستورالعمل فنی و توصیه ترویجی:

توصیه می شود کمیته هائی فرعی در سازمان شیلات ایران تشکیل شده ونتایج حاصل از این پروژه و دیگر پروژه های طرح مربوطه را در اشل کلان عملیاتی نماید.

ویژگی مناطق کاربرد توصیه ترویجی:

آبزی پروری مسئولانه هیچگونه محدودیت اقلیمی ندارد و هرجا شیلات حضور دارد ، آبزی پروری مسئولانه با ابعاد مسئولین ساز خود وجود دارد .

تعداد بازدید:2363
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور می باشد

Designed by taJan System Co