طرح ها و پروژه ها
عنوان طرح/پروژه: پایش مدیریت مزارع پرورش میگوی وانامی در سایت گمیشان استان گلستان
توضیحات:شماره مصوب: 91146-12-77-2 واحد اجرا: مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی- گرگان محل اجرا: سایت پرورش میگو گمیشان نام هماهنگ‌کننده/مجری مسئول/مجری: اسماعیل تازیکه سال شروع: 91/7/1 سال خاتمه:92/9/1
متن:

اهمیت ، ضرورت ، اهداف و روش تحقیق:به منظور بهره برداری بهینه از مزارع سایت پرورش میگوی گمیشان و توسعه آن،پروژه پایش مدیریت مزارع پرورش میگوی وانامی در سایت گمیشان استان گلستانبا هدف بررسی میزان شاخصهای رشد، ضریب تبدیلغذایی، تولید نهایی میگوی وانامی و درآمد یا سود ناخالص نقدی هر مزرعه و همچنین تعیین نقاط قوت و ضعف مدیریت پرورش آنها و توصیه های مدیریتی، درسال 1391 انجام گرفت. چمع آوری اطلاعات از طریق تکمیل پرسشنامه بصورت حضوری از مدیران 5 مزرعه طی دوره پرورش و با هماهنگی اداره میگوی اداره کل شیلات گلستان صورت گرفت.

نتایج:نتایج نشان داد متوسط تولید مزرعه خزر آبزیکه به روش نیمه متراکم پرورش داده شدبه مقدار 3/1389 کیلوگرم در هکتار با میانگین وزنی 3/15گرم و ضریب تبدیل غذایی 87/0بدست آمدکههزینه پرورش و سود حاصل از فروش هر کیلوگرم میگوی پرورشی بدون هزینه استهلاک سازه ها و تجهیزات سرمایه گذاری شده بترتیب 525/34ریال و 475/55 ریال محاسبه شد.متوسط تولید مزرعه شرکت محک گمیشاننیز که به روش نیمه متراکم پرورش داده شدبه مقدار 4/807 کیلوگرم در هکتار با میانگین وزنی 14 گرم و ضریب تبدیل غذایی 9/0بدست آمدکههزینه پرورش و سود حاصل از فروش هر کیلوگرم میگو بترتیب 172/39 ریال و 828/50 ریال محاسبه شد.متوسط تولید مزرعه 12 شرکت پرشین کیان پادکه به روش متراکم پرورش داده شدبه مقدار 3523 کیلوگرم در هکتار با میانگین وزنی 1/14 گرم و ضریب تبدیل غذایی 25/1بدست آمدکههزینه پرورش و سود حاصل از فروش هر کیلوگرم میگو بترتیب 605/59 ریال و 395/30 ریال محاسبه شد.متوسط تولید مزرعه 13 شرکت پرشین کیان پادنیز که به روش متراکم پرورش داده شدبه مقدار 3903کیلوگرم در هکتار با میانگین وزنی 6/14 گرم و ضریب تبدیل غذایی 25/1بدست آمدکههزینه پرورش و سود حاصل از فروش هر کیلوگرم میگو بترتیب 626/36 ریال و 374/53 ریال محاسبه شد. همچنین متوسط تولید مزرعه دهستان ملک که به روش نیمه متراکم پرورش داده شدبه مقدار 1942 کیلوگرم در هکتار با میانگین وزنی 5/15 گرم و ضریب تبدیل غذایی 99/0بدست آمدکههزینه پرورش و سود حاصل از فروش هر کیلوگرم میگو بترتیب 010/38 ریال و 990/51 ریال محاسبه شد با توجه به نتایج حاصله توصیه می شود تهیه و ذخیره سازی پست لارو میگو در استخرهای مزارع پرورش میگوی گمیشان هر ساله در اوایل خرداد ماه انجام شود.

دستورالعمل فنی و توصیه ترویجی: 1- انجامتهیه و ذخیره سازی پست لارو میگو در مزارع پرورش میگوی گمیشان هر ساله در اوایل خرداد ماه 2-احداث کارگاه تکثیر میگو در منطقه 3- احداث سردخانه عمل آوری میگو در منطقه و تغییر کاربری سردخانه های عمل آوری موجود برای میگو

ویژگی مناطق کاربرد توصیه ترویجی: شرایط استان گلستان و منطقه گمیشان(سایت پرورش میگو)

تعداد بازدید:2533
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور می باشد

Designed by taJan System Co