طرح ها و پروژه ها
عنوان طرح/ پروژه: پایش شکوفایی جلبکی در آبهای ساحلی خلیج فارس و دریای عمان (محدوده آبهای استان هرمزگان)
توضیحات:شماره مصوب: 911108-12-75-2 واحد اجرا:پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان محل اجرا: استان هرمزگان نام هماهنگ کننده/ مجری مسئول/ مجری: محمود ابراهیمی سال شروع: 91/1/1 سال خاتمه:92/7/1
متن:

اهمیت، ضرورت، اهداف و روش تحقیق:

این تحقیقبه منظور پایش شکوفایی‌ جلبکی آب‌های ساحلی استان هرمزگانطی سال 1391 تا 1392به انجام رسید. هدف از اجرای این پروژه، بررسی تغییرات ماهانه پلانکتون‌های گیاهی،جانوری وعوامل محیطی آنها بوده که برای دستیابی به این هدف، در آبهای ساحلی بندرلنگه و بندر جاسک هر کدام 3 ایستگاه، و در مناطق ساحلی بندر عباس 8 ایستگاه تعیین و به صورت ماهانه نمونه‌برداری شد. در همه ایستگاهها،تغییرات عوامل فیزیکی وشیمیایی آب(از سطح تا عمق) با استفاده از دستگاهCTD مورد سنجش قرار گرفت

نتایج:

1-میانگین تغییرات عوامل محیطی مورد نظر در طول دوره بررسی به ترتیب، درجه حرارت بین 32/0± 5/19 و2/0± 34/ 35 (oC)، شوری بین 05/0± 8/36 و03/0± 39 (psu)،‌ اکسیژن محلول بین 14/0±75/4و 2/0± 8/6 (mg/l )، ‌pHبین05/0± 9/7 و 09/0± 8/8وکلروفیلaبین13/0± 29/0 و 1/0± 97/2 (mg/m3)به دست آمد.

2-در این بررسی تعداد 3 شاخه، 5 رده، 14 راسته، 24 خانواده و 42 جنس از پلانکتونهای گیاهی (شامل 26 جنس از گروه باسیلاریوفیسه، 14 جنس از گروه دینوفیسه و 2 جنس هم از گروه سیانوفیسه ها) و همچنین 14 گروه نیز از جمعیت پلانکتونهای جانوری موردشناسایی قرار گرفت

3-نتایج حاصل از بررسی فیتوپلانکتونهایآبهای ساحلی استان هرمزگان نشان داد که در همه ماهها دیاتومه‌ها بالاترین درصد فراوانیو گروه غالب را تشکیل می‌دهند.

4-درآبهای ساحلی بندر عباس-در بهار،Gymnodiniumبا (90٪)،تابستان، Chaetoceros و Oscillatoria هرکدام با (40٪)،در پاییز،Leptocylindrus و Rhizosolenia هرکدام با (71٪ و 26٪)و در زمستانLeptocylindrusبا (33٪)جنس‌های غالب بودند

5-آبهای ساحلی بندر لنگه و بندر جاسک نیز به ترتیب در بهارGuinardiaبا (30٪)و Leptocylindrus با (39٪)، در تابستان، Nitzschia با (69٪)و Rhizosolenia با ( 49٪) ، در پاییز، Rhizosoleniaبا (57٪)وGymnodiniumبا (30٪)،ودر زمستانLeptocylindrusبا (40٪ و 59 ٪ )جنس‌های غالباین مناطقرا شامل گردیدند.

دستورالعمل فنی و توصیه ترویجی:

نتایج به دست آمده در این تحقیقنشان داد که تراکم شکوفایی پلانکتونی در محدوده ورودی پسابهای شهری در طول سال به مراتب بیشتر از سایر مناطق ساحلی می‌باشد، بنابراین پیشنهاد میگردد برای کاهش اثرات عوامل محیطی، عملا چاره‌ اندیشی شود وضمن فرهنگ سازی عمومی از طریق صدا و سیما، با نظارت بیشتر بر ورودی پسابهای شهری و صنعتیتوسط محیط زیست و سایر دست اندر کاران ذیربط، در صدد از بین بردن و یا کاهش عوامل غیرطبیعی و قابل کنترل باشیم، تا از پدیده شکوفایی پلانکتونی مجدد جلوگیری گردد.

ویژگی مناطق کاربرد توصیه ترویجی:

استقرار پالایشگاه ، نیروگاه گازی ، وجود بنادر ماهیگیری وتخلیه صیددر نواحی ساحلی ، و ورود پسابهای شهری وخانگی به دریا در محدوده آبهای بندرعباس از یک سو ف و وجود زیستگاه وصیدگاه آبزیان مهم اقتصادی ازجمله میگو در محدوده فوق الذکر از سوی دیگر حساسیت آبهای ساحلی بندر عباس را نسبت به مناطق جاسک ولنگه را درخصوص کنترل شرایط زیست محیطیواضحتر میسازد ..

تعداد بازدید:2122
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور می باشد

Designed by taJan System Co