طرح ها و پروژه ها
ارزیابی کیفیت خاویار فشرده در بسته بندی جدید(تیوب)
توضیحات:در این طرح از 3 نوع تیوب (تیوبهای لامینت با پوشش آلومینیوم ، تیوبهای لامینت بدون پوشش آلومینیوم و تیوبهای فلزی ازنوع آلومنییومی ) و از قوطی فلزی( از جنس ورقهای استیل ضد زنگ) که در حال حاضر در شیلات ایران استفاده میشود به عنوان شاهد ، جهت بسته بندی خاویار فشرده استفاده گردید .
متن:

وزارت‌ جهاد کشاورزی‌

سازمان تحقیقات و آموزش­کشاورزی

مؤسسه تحقیقات شیلات ایران ـ انستیتو تحقیقات بین المللی ماهیان خاویاری دکتر دادمان

05-0710413000 - 78

گیلان ـ رشت

انستیتو تحقیقات بین المللی ماهیان خاویاری دکتر دادمان

بخش بیوتکنولوژی

شماره ثبت

84/229

چکیده

در این طرح از 3 نوع تیوب (تیوبهای لامینت با پوشش آلومینیوم ، تیوبهای لامینت بدون پوشش آلومینیوم و تیوبهای فلزی ازنوع آلومنییومی) و از قوطی فلزی( از جنس ورقهای استیل ضد زنگ) که در حال حاضر در شیلات ایران استفاده میشود به عنوان شاهد ، جهت بسته بندی خاویار فشرده استفاده گردید .

خاویار انتخابی از نوع آسترا بوده و برای اجرای این طرح از هر کدام از تیوبهای فوق 18 تکرار در وزن 50 گرمی انتخاب گردید که همه نمونه ها پس از عمل آوری و بسته بندی در دما 3 – درجه سانتی گراد نگهداری و آزمایشهای مربوط به ارزیابی کیفی نمونه ها به مدت 7 ماه در 3 گروه به شرح ذیل انجام گرفت:

الف ـ آزمایشهای ارگانولپتیک ( تغییرات مربوط به وضعیت ظاهری خاویار ، طعم و مزه ، بو ، شوری ، بافت و رنگ ).

ب ـآزمایشهای شیمیایی ( تغییرات ازت فرار ، پراکسید ،pH اسیدهای چرب آزاد، درصد جذب نمک ، درصد رطوبت ، درصد پروتئین و چربی ).

ج ـ آزمایشات میکروبی ( توتال کانت و کلی فرم کانت ، کپک و مخمر ، سرمادوست ، و استافیلوکوک).نتایج حاصله نشان داد که در نمونه های خاویار فشرده بطور متوسط دارای میزان پروتئین 7/27 ، چربی 17 ، رطوبت 85/46 ، میزان نمک جذب شده 7/6 ، خاکستر 52/ 1 درصد وpH 6/1 بوده است . در بررسی حاصله از تغییرات ازت فرار (TVN)، پراکسید و اسیدهای چرب آزاد مشخص گردید که نمونه ها ی بسته بندی شده در تیوبهای لامینت با پوشش آلومینیوم بهتر از سایر نمونه ها بوده و همچنین نتایج حاصله از آزمایشهای ارگانولپتیک و میکروبی نیز برتری تیوبهای لامینت با پوشش آلومینیوم را نسبت به سایر نمونه ها تأیید کرد . بطوریکه در تیوبهای لامینت با پوشش آلومینیوم تغییرات فوق از فاز صفر تا پایان زمان ماندگاری به مدت7 ماه کمتر از سایر نمونه ها بوده است .

شماره مصوب: 02 ـ 0710441000 ـ 80

نام و نام خانوادگی نگارنده/ نگارنده گان: قربان زارع گشتی

نام و نام خانوادگی مجری مسئول ( اختصاص به پروژه ها و طرحهای ملی و مشترک دارد ): -

نام و نام خانوادگی مجری/ مجریان: قربان زارع گشتی

نام و نام خانوادگی همکاران: انوشه کوچکیان ‏ـ احمد غرقی ـ مینا سیف زاده

نام و نام خانوادگی مشاور (ان ): محمد رضا حسینی ‏ـ یزدان مرادی

محل اجرا: استان گیلان ‏- انستیتو تحقیقات بین المللی ماهیان خاویاری دکتر دادمان

تاریخ شروع: 1380

مدت اجرا:دوسال و یک ماه

ناشر: مؤسسه تحقیقات شیلات ایران

شمارگان ( تیتراژ ): 30 نسخه

تاریخ‌ انتشار: سال 1384

نویسنده:قربان زارع گشتی
تعداد بازدید:2534
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور می باشد

Designed by taJan System Co