طرح ها و پروژه ها
عمل آوری گوشت فیل ماهی و قره برون پرورشی و ارزیــابی کیفیت صادراتی
توضیحات:با توجه‌ به‌ اینکه‌ طرح‌ عمل‌ آوری‌ گوشت‌ ماهیان‌ خاویاری‌ پرورشی‌ برای‌ اولین‌ بار در کشور انجام‌ می‌گرفت‌ بایستی اطلاعات‌ اولیه‌ در زمینه‌ مشخصات‌ درصد وزنی‌ اندامهای‌ مختلف‌ و درصد فیله‌ مفید، ارزش‌ غذایی‌، زمان‌ جمود نعشی‌ ( Rigormortis) ،مقاومت‌ ماهی‌ در شرایط حمل‌ ونقل‌ با ظروف‌ عایق‌ دربدار همراه‌ بایخ‌ به‌ نسبت‌ 1به‌ 2(ماهی‌ ـ یخ‌) و سپس‌ کیفیت‌ فیله‌ های‌ نمونه‌ سازی‌ شده‌ در شرایط انجماد و نگهداری‌ در سردخانه‌ مورد بررسی‌ قرارگیرد.
متن:

وزارت‌ جهاد کشاورزی‌

سازمان تحقیقات و آموزش­کشاورزی

مؤسسه تحقیقات شیلات ایران ـ انستیتو بین المللی ماهیان خاویاری دکتر دادمان

گیلان ـ رشت

انستیتو تحقیقات بین المللی ماهیان خاویاری دکتر دامان

84/ 219شماره ثبت

چکیده

با توجه‌ به‌ اینکه‌ طرح‌ عمل‌ آوری‌ گوشت‌ ماهیان‌ خاویاری‌ پرورشی‌ برای‌ اولین‌ بار در کشور انجام‌ می‌گرفت‌ بایستی اطلاعات‌ اولیه‌ در زمینه‌ مشخصات‌ درصد وزنی‌ اندامهای‌ مختلف‌ و درصد فیله‌ مفید، ارزش‌ غذایی‌، زمان‌ جمودنعشی‌ ( Rigormortis) ،مقاومت‌ ماهی‌ در شرایط حمل‌ ونقل‌ باظروف‌ عایق‌ دربدار همراه‌ بایخ‌ به‌ نسبت‌ 1به‌ 2(ماهی‌ ـ یخ‌) وسپس‌ کیفیت‌ فیله‌ های‌ نمونه‌ سازی‌ شده‌ در شرایط انجماد و نگهداری‌ در سردخانه‌ مورد بررسی‌ قرارگیرد. همچنین‌ در این‌ بررسی‌ تهیه‌ یک‌ نوع‌ فرآورده‌ جدید دودی‌ ورقه‌ای‌ و ارزیابی‌ کیفی‌ آن‌ مورد تحقیق‌ قرار گرفت‌ .

در نتایج‌ بدست‌ آمده‌ مشخص‌ گردید زمان‌ جمود نعشی‌ در فیل‌ ماهی‌ 7 ساعت‌ پس‌ از صید بوده‌ و به‌ مدت‌ 5 ساعت‌ادامه‌ می‌ یابد ولی‌ در ماهی‌ قره‌ برون‌ پرورشی‌ ، جمود نعشی‌ 3 ساعت‌ پس‌ از صید شروع‌ شد ه‌ و بمدت‌ 4 ساعت‌(در دمای‌ 24 ـ 20 درجه‌ سانتی‌ گراد) ادامه‌ می‌یابد.

در آنالیز ارزش‌ غذایی‌ انجام‌ گرفته‌ مشخص‌ گردید که‌ میزان‌ پروتئین‌ در فیل‌ ماهی‌ پرورشی‌ 29/17 درصد و در ماهی‌قره‌ برون‌ 5/17 درصد ومیزان‌ چربی‌ در فیل‌ ماهی‌ 1/3 درصد و در ماهی‌ قره‌ برون‌ 6/2درصد بوده‌ است.

میزان‌ فیله‌ مفید در فیل‌ ماهی‌ پرورشی‌ 19/53 درصد و در ماهی‌ قره‌برون‌ 47 درصد بوده‌ و طول‌ فیله‌ در فیل‌ ماهی‌60و عرض‌ فیله‌ در بزرگترین‌ قسمت‌ 15 و در کوچکترین‌ قسمت‌ 4 ،ضخامت‌ فیله‌ 2 سانتی‌ متر وطول‌ فیله‌ در ماهی‌ قره‌برون‌ 54 و عرض‌ فیله‌ دربزرگترین‌ قسمت‌ 13 ودر کوچکترین‌ قسمت‌ 3 و ضخامت‌ فیله‌ 6/1
سانتی‌ متر بوده‌ است‌
.

در ارزیابی‌ کیفی‌ (آزمایشهای شیمیایی‌) در مورد نمونه‌ های‌ نگهداری‌ شده‌ در تانکهای‌ عایق‌ درب‌ دار به‌ همراه‌ یخ‌ برای ‌فیل‌ ماهی‌ 144 ساعت‌ در شرایط مناسب‌ حفظ گردیده‌ ولی‌ در ماهی‌ قره‌ برون‌ پرورشی‌ این‌ زمان‌ به‌ 120 ساعت‌ تقلیل‌ پیدا کرده‌ بود و همچنین‌ از نظر بررسی‌ نتایج‌ آزمایشهای میکروبی‌ در نمونه‌ های‌ فوق‌ به‌ تعداد معدودی‌ کلنی‌ (2 ـ 1) درشمارش‌ کلی‌ (Total count )مشاهده‌ گردید.

در ارزیابی‌ کیفی‌ (آزمایشهای‌ شیمیایی‌، میکروبی‌ وارگانولپتیک‌) انجام‌ گرفته‌ بر فیله‌ های‌ تهیه‌ شده‌ وفرآورده‌ دودی‌ ورقه‌ای‌ به‌ مدت‌ 6 ماه‌ مشخص‌ گردید،تمام‌ ویژگیهای‌ محصولات‌ فوق‌ مطابق‌ استاندارد بوده‌ و اگربتوان‌ از تکنولوژی‌ بسته‌ بندی‌ جدید و قابل‌ رقابت‌ در عرضه‌ آنها استفاده‌ کرد ، از ارزش‌ افزوده‌ بالایی‌ برخوردارمی‌باشد.

شماره مصوب: 04 ـ 0710413000 ـ 78

نام و نام خانوادگی نگارنده/ نگارنده گان: قربان زارع گشتی

نام و نام خانوادگی مجری مسئول ( اختصاص به پروژه ها و طرحهای ملی و مشترک دارد ): -

نام و نام خانوادگی مجری/ مجریان: قربان زارع گشتی

نام و نام خانوادگی همکاران: انوشه کوچکیان ، علیر ضا شناور ، علی جعفری ، مینا سیف زاده

نام و نام خانوادگی مشاور (ان ): رضا پور غلام

محل اجرا: استان گیلان ـ انستیتو تحقیقات بین المللی ماهیان خاویاری دکتر دامان

تاریخ شروع: 1/6/1378

مدت اجرا: 2 سال

ناشر: مؤسسه تحقیقات شیلات ایران

شمارگان ( تیتراژ ): 30 نسخه

تاریخ‌ انتشار: سال 1384

نویسنده:قربان زارع گشتی
تعداد بازدید:2707
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور می باشد

Designed by taJan System Co