طرح ها و پروژه ها
ارزیابی ذخایر ماهیان استخوانی دریای خزر در سال 82 ـ 80
توضیحات:برای‌ جمع‌ آوری‌ اطلاعات‌ بیومتریک‌ وآمارصید،پنج‌ گروه‌ سیاردرمناطق‌ انزلی‌ ، کیاشهر ، نوشهر ،بابلسر و ترکمن‌ از شروع‌ تاخاتمه‌ صیدمشغول‌ فعالیت‌ بوده‌ اند . داده‌ های‌ جمع‌ آوری‌ شده‌ به‌ تفکیک‌گونه‌ وبرای‌ هرگروه‌ سنی‌ به‌ رایانه‌ داده‌ شد .
متن:

وزارت‌ جهاد کشاورزی‌

سازمان تحقیقات و آموزش­کشاورزی

مؤسسه تحقیقات شیلات ایران ـ پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی

استان گیلان ـ بندر انزلی

پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی

بخش مدیریت ذخایر

شماره ثبت

687/84

چکیده

برای‌ جمع‌ آوری‌ اطلاعات‌ بیومتریک‌ وآمارصید،پنج‌ گروه‌ سیاردرمناطق‌ انزلی‌ ، کیاشهر ، نوشهر ،بابلسر و ترکمن‌ از شروع‌ تاخاتمه‌ صیدمشغول‌ فعالیت‌ بوده‌ اند . داده‌ های‌ جمع‌ آوری‌ شده‌ به‌ تفکیک‌گونه‌ وبرای‌ هرگروه‌ سنی‌ به‌ رایانه‌ داده‌ شد . در آنالیزنمونه‌ ها از روش‌ های‌ محاسبه‌ و برآورد میانگین‌ های‌طول‌ ،وزن‌ وسن‌ ومحاسبه‌ ضرائب‌ رشدازطریق‌ فرمول‌ برتلانفی‌ ،محاسبه‌ ضریب‌ مرگ‌ ومیرکل‌ ازمعادله‌بورتون‌ وهولت‌ ، محاسبه‌ ضریب‌ مرگ‌ ومیرطبیعی‌ ازطریق‌ فرمول‌ پاولی‌ وبرآوردمیزان‌ زی‌ توده‌ ازطریق‌آنالیزکوهورت‌ استفاده‌ گردید .صیدثبت‌ شده‌ شرکت‌های‌تعاونی‌ پره‌ در سالهای 1380 و 1381 بترتیب برابر 10529 و 9566 تن‌ بوده‌ است‌ کل‌صید بابرآوردمیزان‌ صیدقاچاق‌ در سالهای مذبور بترتیب 16.4 و 2/15 هزارتن‌ برآوردگردید .صیدکل‌ ماهی‌ سفید در سال 81 درمقایسه‌ باسال‌قبل‌ حدود1200 تن‌ کاهش‌ یافت‌ مقدار زی‌ توده‌ این‌ ماهی‌ برای سال 1381 درآبهای‌ ایرانی‌ دریای‌ خزر15 هزارتن‌ برآوردگردید .

میزان‌صیدکفال طلائیدر سال 1380 و 1381 بترتیب 4218 و 6183 تن برآوردگردیدکه‌ حدود 38 ـ 29 درصد صید این ‌ماهی ‌را ماهیان ‌غیر استاندارد تشکیل‌داد . زی‌ تودة‌ کفال‌ طلائی‌ برای سال 1381 به مقدار 4/16 هزار تن‌ برآوردگردید . کفال‌ پوزه‌ باریک‌در سال 1381 حدود 9 درصد از صید کفال‌ ماهیان‌ راتشکیل‌ داد.

میزان‌ صید و ذخیره‌ کپورانزلی‌ درحد بسیار پائینی‌ بوده‌ ولی‌ ذخائرکپور گرگان‌ از وضعیت‌ بهتری ‌برخوردار بوده و مقدارآن در حدود 14/1هزار تن برای سال 1381 برآورد گردید . ذخائر کپور ترکمن طی سالهای اخیر در حال کاهش می باشد. قسمت‌ عمده‌ صیدآن‌ بصورت‌ غیرقانونمند در خلیج‌ گرگان‌ وآبگیرگمیشان‌ انجام
‌می‌گیرد .قسمت ‌عمده‌ صید ‌ماهی کلمه نیز ‌بصورت ‌قاچاق ‌و بوسیله‌ دام‌ گوشگیر انجام‌ می‌گیرد.کل ‌صیداین‌ماهی‌درسال 81 حدود 738 تن ‌ برآوردگردید که نسبت به سال گذشته حدود 44 درصدکاهش نشان
می دهد.صید ماهی‌ سوف‌ درسال‌ 81 اندکی افزایش داشته و به 30 تن‌ رسید . قسمت ‌اعظم‌ صید را ماهیان‌ نابالغ‌ وغیراستاندارد تشکیل‌ داد . تقریباتمامی‌ صیدماهی‌ سوف‌ ناشی‌ از رهاکرد چند میلیونی‌ بچه‌ ماهیان‌ سوف‌ توسط‌ شیلات‌ ایران‌ می‌ باشد .

کل‌صیدماهی‌ سیم‌ در سال 1381 به مقدار 36 تن‌ برآورد گردید که‌ قسمت‌ اعظم‌ آن‌ را ماهیان‌ نابالغ‌ و غیر استاندارد تشکیل‌ داد .شگ‌ ماهیان‌ صید شده‌ در سواحل‌ ایرانی‌ دریای‌ خزر شامل‌ 3 گونه‌ و 11 زیر گونه‌هستند .

شماره مصوب: 08 ـ 0710340000 ـ 80

نام و نام خانوادگی نگارنده/ نگارنده گان: داود غنی نژاد

نام و نام خانوادگی مجری مسئول ( اختصاص به پروژه ها و طرحهای ملی و مشترک دارد ): -

نام و نام خانوادگی مجری/ مجریان: داود غنی نژاد

نام و نام خانوادگی همکاران: شهرام عبدالملکی ـ محمد صیادبورانی ـ اکبر پورغلامی ـ کیوان عباسی ـ غلامعلی بندانی ـ فرخ پرافکنده حقیقی ـ حسین پیری ـ بهرامعلی رضوی صیاد ـ ساریه مراخواه

نام و نام خانوادگی مشاور (ان ): سید حسن قدیر نژاد شیاده

محل اجرا: استان گیلان

تاریخ شروع: 1380

مدت اجرا:دو سال

ناشر: مؤسسه تحقیقات شیلات ایران

شمارگان ( تیتراژ ): 30 نسخه

تاریخ‌ انتشار: سال 1384

حق چاپ برای مؤلف محفوظ است . نقل مطالب ، تصاویر ، جداول ، منحنی ها و نمودارها با ذکر مأخذ بلامانع است .

نویسنده:داود غنی نژاد
تعداد بازدید:2565
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور می باشد

Designed by taJan System Co