طرح ها و پروژه ها
تعیین روشهای بهینه سازی فرآوری سیست آرتمیای دریاچه ارومیه
توضیحات:بمنظور تعیین نرماتیوهای لازم بهینه سازی روشهای عمل آوری سیست آرتمیا اورمیانا با استفاده از متد FBD و لایه ای، نمونه هائی از یک دسته سیست یکسان آرتمیا که از دریاچه ارومیه استحصال شده بودند در 30 تیمار شامل 5 تیمار حرارتی (28 و30 و32 و34 و 36 درجه سانتی گراد) ودر 6 تیمار زمانی (1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 ساعت) بـــــــــا استفاده از سیستم لایه ای و همچنین نمونه هائی از همان دسته سیستها در 20 تیمار شامل 5 تیمار حرارت داخلی قبلی و 4 تیمار زمـــــــانی (5/0 و 1 و 5/1 و 2 ساعت) با استفاده از سیستم FBD خشک شدند و سپس در شـــــرایط یکسانی بسته بندی گردیدندوسپس نسبت به سنجش فاکتورهای مورد نظر مثل درصد تفریخ و تفریخ موثره و درصد رطوبت باقیمانده تا 15 ماه بعد از عمل آوری در مورد کلیه نمونه ها اقدام شد و کلیه داده ها با روش آماری خطی در برنامه Spss آنالیز گردید
متن:

وزارت‌ جهاد کشاورزی‌

سازمان تحقیقات و آموزش­کشاورزی

مؤسسه تحقیقات شیلات ایران ـ مرکز مرجع آرتمیا در منطقه میانی و غربی آسیا

ارومیه

مرکز مرجع آرتمیا در منطقه میانی و غربی آسیا

476/ 84 شماره ثبت

چکیده

بمنظور تعیین نرماتیوهای لازم بهینه سازی روشهای عمل آوری سیستآرتمیا اورمیانا با استفاده از متدFBD و لایه ای، نمونه هائی از یک دسته سیست یکسان آرتمیا که از دریاچه ارومیه استحصال شده بودند در 30 تیمار شامل 5 تیمار حرارتی (28 و30 و32 و34 و 36 درجه سانتی گراد) ودر 6 تیمار زمانی (1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 ساعت) بـــــــــا استفاده از سیستم لایه ای و همچنین نمونه هائی از همان دسته سیستها در 20 تیمار شامل 5 تیمار حرارت داخلی قبلی و 4 تیمار زمـــــــانی (5/0 و 1 و 5/1 و 2 ساعت) با استفاده از سیستمFBDخشک شدند و سپس در شـــــرایط یکسانی بسته بندی گردیدندوسپس نسبت به سنجش فاکتورهایمورد نظر مثل درصد تفریخ و تفریخ موثره و درصد رطوبت باقیمانده تا 15 ماه بعد از عمل آوری در مورد کلیه نمونه ها اقدام شد و کلیه داده ها با روش آماری خطی در برنامهSpss آنالیز گردید که نتایج بدست آمده بشرح ذیل است.

بررسی میانگین های داده ها نشان میدهد که سیستهای عمل آوری شده که بصورت ساکن و با استفاده از سیستم لایه ای ، دارای درصد تفریخ و تفریخ موثره در حد5 درصد (1%+) بیشتر نسبت به نمونه های خشک شده بصورت متحرک در دستگاهFBD بودند . همچنین بهترین تیمار عمل آوری دردستگاهFBD با استفاده از درجه حرارت28 درجه سانتیگراد بمدت نیم ساعت و بهترین تیمار در سیستم گرمخانه ای با استفاده از درجه حـــــرارت 34 درجه سانتی گراد بمدت 4 ساعت بود.

سیستم گرمخانه ای به روشنی دارای ظرفیت عمل آوری بیشتری نسبت به سیستمFBD بوده و همچنین استفاده از آن اقتصادی تر است.

بهترین درصد رطوبت باقیمانده در سیستهای آرتمیا ارومیانا بمنظور حفظ بقاء و ماندگاری آنها حداقل تا 15 ماه بعد از عمل آوری 15% می باشد.

شماره مصوب: 02 ـ 0710357000 ـ 80

نام و نام خانوادگی نگارنده/ نگارنده گان: لطف اسماعیلی

نام و نام خانوادگی مجری مسئول ( اختصاص به پروژه ها و طرحهای ملی و مشترک دارد ): -

نام و نام خانوادگی مجری/ مجریان: لطیف اسماعیلی

نام و نام خانوادگی همکاران: امیر شعاع حسنی ، بیژن مصطفی زاده ، رضا مهران نژاد ، رضاقلی حسین پور

نام و نام خانوادگی مشاور (ان ): احمد غرقی

محل اجرا: مرکز مرجع آرتمیا در منطقه میانی و غربی آسیا ارومیه

تاریخ شروع: 1380

مدت اجرا: 2 سال

ناشر: مؤسسه تحقیقات شیلات ایران

شمارگان ( تیتراژ ): 30 نسخه

تاریخ‌ انتشار: سال 1384

نویسنده:لطیف اسماعیلی
تعداد بازدید:2671
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور می باشد

Designed by taJan System Co