طرح ها و پروژه ها
بررسی تنوع ژنتیکی در ماهی مرکب ( Sepia pharaonis) آبهای خلیج فارس و دریای عمان با استفاده از نشانگر RFLP
توضیحات:این تحقیق به منظور شناسایی جمعیت ماهی مرکب (Sepia pharaonis)‌ در 15 ایستگاه نمونه برداری در خلیج فارس و دریای عمان و به روش مولکولی صورت گرفت. نمونه برداری به روش ترال کف از مناطق مختلف خلیج فارس و دریای عمان انجام شد. در نهایت 40-20 نمونه از گونه S.pharaonis‌ در هر یک از ایستگاههای مختلف جمع آوری گردید.
متن:

وزارت‌ جهاد کشاورزی‌

سازمان تحقیقات و آموزش­کشاورزی

مؤسسه تحقیقات شیلات ایران

تهران

مؤسسه تحقیقات شیلات ایران

بخش بیوتکنولوژی

شماره ثبت

/818 84

چکیده

این تحقیق به منظور شناسایی جمعیت ماهی مرکب(Sepia pharaonis)‌ در 15 ایستگاه نمونه برداری در خلیج فارس و دریای عمان و به روش مولکولی صورت گرفت. نمونه برداری به روش ترال کف از مناطق مختلف خلیج فارس و دریای عمان انجام شد. در نهایت 40-20 نمونه از گونهS.pharaonis در هر یک از ایستگاههای مختلف جمع آوری گردید. استخراجDNAبا استفاده از روش فنل کلروفرم انجام گرفت. یک جفت آغازگر بر اساس توالی نوکلئوتیدی ژنr RNAs 18 طراحی شد و برای مطالعه تنوع جمعیتی ماهی مرکب از تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از هضم ژنrRNAs 18 استفاده گردید که با تکنیکPCR تکثیر شده بود. محصولPCRبه طول 502 جفت باز برای تمامی نمونه‌ها بدست آمده و با استفاده از 8 آنزیم برشی:

AluI-Taq I-MnlI-RsaI-HindIII-DraI-PvuII-HaeIIIمورد هضم آنزیمی قرار گرفتند. الگوی باندهایDNA‌در تمام نمونه‌های هضم شده توسط این آنزیمها مشابه بوده و چند شکلی در بین نمونه‌ها مشاهده نگردید. با توجه به نتایج فوق می‌توان نتیجه‌گیری نمود که امکان جداسازی جمعیتهای مختلف در گونه ماهی مرکب مورد بررسی با استفاده از ژن ریبوزومالRNA‌ وجود نداشته است.

شماره مصوب: 09 ـ 0710436000 ـ 82

نام و نام خانوادگی نگارنده/ نگارنده گان: رضا نهاوندی

نام و نام خانوادگی مجری مسئول ( اختصاص به پروژه ها و طرحهای ملی و مشترک دارد ): -

نام و نام خانوادگی مجری/ مجریان: رضا نهاوندی

نام و نام خانوادگی همکاران: سهراب رضوانی ـ بهرام کاظمی ـ تورج ولی نسب

نام و نام خانوادگی مشاور (ان ): ـ

محل اجرا: تهران

تاریخ شروع: 1382

مدت اجرا:دو سال

ناشر: مؤسسه تحقیقات شیلات ایران

شمارگان ( تیتراژ ): 30 نسخه

تاریخ‌ انتشار: سال 1384

حق چاپ برای مؤلف محفوظ است . نقل مطالب ، تصاویر ، جداول ، منحنی ها و نمودارها با ذکر مأخذ بلامانع است .

نویسنده:رضا نهاوندی
تعداد بازدید:2799
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور می باشد

Designed by taJan System Co