طرح ها و پروژه ها
استفاده از مارکرهای بیوشیمیایی ـ ژنتیکی جهت تشخیص باربوس ماهیان خوزستان
توضیحات:بمنظور بررسی تنوع ژنتیکی در بین چهار گونه از جنس باربوس با استفاده از ژل پلی اکریل آمید در جایگاههای ژنی متفاوت این مطالعه طراحی و اجرا شد. از این جنس تا کنون 10 گونه در حوزه های آبی استان خوزستان شناسایی و گزارش شده است که چهار گونه مهم اقتصادی ذیل در این مطالعه مورد نظر قرار گرفتند:
متن:

وزارت‌ جهاد کشاورزی‌

سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی

مؤسسه تحقیقات شیلات ایران

تهران

مؤسسه تحقیقات شیلات ایران

شماره ثبت

84/199

چکیده

بمنظور بررسی تنوع ژنتیکی در بین چهار گونه از جنس باربوس با استفاده از ژل پلی اکریل آمید در جایگاههای ژنی متفاوت این مطالعه طراحی و اجرا شد. از این جنس تا کنون 10 گونه در حوزه های آبی استان خوزستان شناسایی و گزارش شده است که چهار گونه مهم اقتصادی ذیل در این مطالعه مورد نظر قرار گرفتند:

بنی(Barbus sharpeyi; Gunther, 1847)، شیربتBarbus grypus; Heckel, 1843))، گطان(Barbus xanthopterus; Heckel, 1843) و عنزهBarbus esocinus; Heckel, 1843))

در این مطالعه تعداد 554 نمونه از ماهی بنی و 476 نمونه از ماهی شیربت و 93 نمونه از ماهی عنزه و 19 نمونه از ماهی گطان مورد آنالیز قرار گرفتند. نمونه ها به طور عمده از بافتهای عضله، چشم، کلیه ، قلب و خون اخذ شده و تحت بررسی برای جایگاههایes, pgm, sod وtf قرار گرفتند.

فراوانی کلی آلل ها و ژنوتیپ های بدست آمده در چهار گونه مورد مطالعه برای سیستم های ترانسفرین،آلبومین، استراز خون، استراز عضله، استراز کلیه، استراز چشم،sod کلیه،sod عضله،sod چشم، وpgm کلیه، مطالعه و برآورد شد.

به رغم حصول پلی مرفیسم مناسب در تعدادی از لوکوسها و گونه ها، آنالیز بررسی جمعیت ها از نظر تعادل هاردی ـ واینبرگ نشانگر این نکته بود که جمعیت های مورد نظر در حالت نامتعادل بسر میبرند. با توجه به اینکه سعی گردیده شد تا در مطالعه حاضر سطح نمونه بالایی را تهیه نمود ولی بنظر میرسد که برای تکمیل کار نیاز به نمونه های بیشتری بخصوص از ماهی گطان باشد. با توجه به مشکلات چنین مطالعاتی، توصیه میشود که سیستم های تک لوکوسی دیگری نیز بخصوص در مقایسه گله های پرورشی و ذخائر وحشی این گونه ها مورد بررسی قرار بگیرند. استفاده از مارکرهای مولکولی دیگر که سیستم توارثی ساده تری را نشان میدهند مثل مارکرهای میکروساتلایت نیز توصیه میشود. توجه شود که استفاده از این گونه ها در هچری ها و تکثیر و پرورش مصنوعی آنها در جنوب غرب کشور در دست مطالعه است. توصیه میشود همزمان با این امر نسبت به تهیة نمونه هایی از ماهیان مولد اقدام شود بخصوص اگر هدف از تکثیر، رهاسازی باشد.

شماره مصوب:10 ـ0710238000ـ77

نام و نام خانوادگی نگارنده/ نگارنده گان: سیروس امیری نیا

نام و نام خانوادگی مجری مسئول ( اختصاص به پروژه ها و طرحهای ملیو مشترک دارد ): -

نام و نام خانوادگی مجری/ مجریان: سیروس امیری نیا

نام و نام خانوادگی همکاران: غلامرضا اسکندری ، سیاوش عباسی ، نیازمحمد کر ، فرزاد صالحی

نام و نام خانوادگی مشاور (ان ): -

محل اجرا: مرکز تحقیقات شیلاتی چابهار

تاریخشروع:1383

مدت اجرا: یک سال

ناشر: مؤسسه تحقیقات شیلات ایران

شمارگان ( تیتراژ ):30نسخه

تاریخ‌ انتشار:سال 1384

حق چاپ برای مؤلف محفوظ است . نقل مطالب ، تصاویر ، جداول ، منحنی ها و نمودارها با ذکر مأخذ بلامانع است .

نویسنده:سیروس امیری نیا
تعداد بازدید:2527
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور می باشد

Designed by taJan System Co