طرح ها و پروژه ها
پایش ذخایر میگو در آبهای ساحلی خلیج فارس ( استان خوزستان )
توضیحات:پایش ذخایر میگو در آبهای ساحلی خلیج فارس (آبهای استان خوزستان) از دی ماه 81 آغاز و عملیات اجرایی و گشتهای دریایی آن در اسفند ماه 82 پایان یافت . طی این مدت در منطقة لیفه- بوسیف (سواحل غربی استان) 8 گشت تحقیقاتی و در منطقة بحرکان (سواحل شرقی استان) 6 گشت انجام شد.
متن:

پایش ذخایر میگو در آبهای ساحلی

خلیج فارس ( استان خوزستان )

هوشنگ انصاری

خوزستان ـ اهواز

مرکز تحقیقات آبزی پروری جنوب کشور

بخش مدیریت ذخایر آبزیان

شماره ثبت

10330/84

وزارت‌ جهاد کشاورزی‌

سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی

مؤسسه تحقیقات شیلات ایران ـ مرکز تحقیقات آبزی پروری ماهیان دریایی

چکیده

پایش ذخایر میگو در آبهای ساحلی خلیج فارس (آبهای استان خوزستان) از دی ماه 81 آغاز و عملیات اجرایی و گشتهای دریایی آن در اسفند ماه 82 پایان یافت . طی این مدت در منطقة لیفه- بوسیف (سواحل غربی استان) 8 گشت تحقیقاتی و در منطقة بحرکان (سواحل شرقی استان) 6 گشت انجام شد.

در منطقة لیفه ـ بوسیف بالاترین CPUE کل میگو در آبان 82 به میزان 18/19 کیلوگرم در ساعت بود. CPUE برای گونة میگو سفید در همان ماه و به میزان 42/9 کیلوگرم بر ساعت ثبت گردید.

بیشترین وزن توده زنده میگو در این منطقه در آبان ماه (1/410 تن) محاسبه گردید. بیشترین وزن توده زنده میگو سفید در همان ماه، حدود 2/204 تن بود.

میانگین طول کل میگو سفید ماده و نر در آذر ماه به بالاترین میزان (4/12 و 4/11 سانتیمتر) رسید. همچنین بالاترین و پایین ترین نسبت جنسی میگو سفید بترتیب 1: 4/1، درمرداد ماه و 1: 89/0 در آذر ماه ثبت گردید.

در منطقه لیفه ـ بوسیف بالاترین درصد صید میگو به صید ضمنی در آذر ماه و 23 درصد بود. در منطقه بحرکان بالاترین میزان در دی ماه و 24/6 درصد بود.

در بحرکان بالاترین میزان CPUE کل میگو در دی ماه و 7/3 کیلوگرم در ساعت بود. این میزان برای میگو سفید در دی ماه 2/3 کیلوگرم در ساعت بود.

بیشترین وزن توده زنده کل میگو و گونة میگو سفید در دی ماه بترتیب 9/72 تن و 9/62 تن محاسبه گردید.

میانگین طول کل میگو سفید ماده در اردیبهشت و نر در اسفند ماه به بالاترین میزان (به ترتیب 3/13 و 1/11 سانتیمتر) رسید. همچنین بالاترین و پایین‌ترین نسبت جنسی میگو سفید بترتیب 1: 9/2 در اردیبهشت ماه و
1: 8/0 در ماه بهمن ثبت گردید.

طبق نتایج پروژه ، در منطقه لیفه ـ بوسیف در سال 82 آزادی صید میگو در تاریخ 15 آبان و تاریخ ممنوعیت صید در تاریخ 15 دی اعلام شد. در منطقة بحرکان طی این سالها صید در زمستان ممنوع بود.

نویسنده:هوشنگ انصاری با همکاری‌: محمد رضا شالباف ـ محمد تقی کاشی ـ علی علوی
تعداد بازدید:2661
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور می باشد

Designed by taJan System Co