طرح ها و پروژه ها
بررسی تنوع ژنتیکی بین گونه ای و درون گونه ای کلیکا ماهیان حوضه جنوبی دریای خزر به روش PCR-RFLP جهت اعمال مدیریت شیلاتی
توضیحات:در این بررسی تعداد300 عدد از 3 گونه کیلکا ماهیان حوضه جنوبی دریای خزر ( 50 عدد از هر گونه از منطقه امیر آباد در شرق و 50 عدد از منطقه بندرانزلی در غرب ) جمع آوری گردید. DNA با روش فنل ـ کلروفرم از بافت باله ماهی استخراج شد.
متن:

بررسی تنوع ژنتیکی بین گونه ای و
درون گونه ای کلیکا ماهیان حوضه جنوبی دریای خزر

به روش PCR-RFLP جهت اعمال مدیریت شیلاتی

فرامرز لالوئی

با همکاری‌:

محبوبه نیرانی ـ حسن فضلی ـ علی سلمانی ـ جواد تقوی

استان مازندران ـ ساری

پژوهشکده اکولوژی دریای خزر

بخش بیوتکنولوژی

شماره ثبت

2/85

وزارت‌ جهاد کشاورزی‌

سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی

مؤسسه تحقیقات شیلات ایران ـ پژوهشکده اکولوژی دریای خزر

چکیده

در این بررسی تعداد300 عدد از 3 گونه کیلکا ماهیان حوضه جنوبی دریای خزر ( 50 عدد از هر گونه از منطقه امیر آباد در شرق و 50 عدد از منطقه بندرانزلی در غرب ) جمع آوری گردید. DNA با روش فنل ـ کلروفرم از بافت باله ماهی استخراج شد. واکنش PCR با استفاده از یک جفت پرایمر از توالی نوکلئوتیدهای ناحیه D-Loop مولکول mtDNA انجام که در نتیجه آن محصول PCR در کلیه نمونه ها حدود 1015 جفت باز بدست آمد. جهت هضم آنزیمی محصولات PCR از 19 آنزیم اندونوکلئاز استفاده شد. الگوهای هضم آنزیمی بر ژل پلی اکریل آمید و رنگ آمیزی نیترات نقره 3 هاپلوتیپ متفاوت را در سه گونه از کیلکا ماهیان نشان داد. همچنین این الگوها برای گونه آنچوی ،12 هاپلوتیپ وگونه های معمولی وچشم درشت هر یک 9 هاپلوتیپ متفاوت را نشان دادند. میا نگین عددی تنوع هاپلوتیپها در گونه های آنچوی ، معمولی وچشم درشت بترتیب 786/0 ، 734/0 و 426/0 وتنوع نوکلئوتیدها 0092/0 ، 0099/0 و 0079/0 بوده است .در ضمن، اختلاف نوکلئوتیدها در بین جمعیتها در کیلکای آنچوی ومعمولی 01/0 درصد ودر کیلکای چشم درشت 003/0 درصد بوده است . براساس نتایج حاصله و آنالیز آماری داده ها، تفاوت بین هاپلوتیپ ها در بین جمعیت کیلکای آنچوی و معمولی معنادار بوده (01/0p< )و برای کیلکای چشم درشت معنادار نبوده است (01/0

کلمات کلیدی: تنوع ژنتیکی ، RFLP PCR-، DNA میتوکندری ، ناحیه D-Loop ، کیلکا ماهیان (گونه آنچوی ، معمولی وچشم درشت )

نویسنده:فرامرز لالوئی با همکاری‌: محبوبه نیرانی ـ حسن فضلی ـ علی سلمانی ـ جواد تقوی
تعداد بازدید:2781
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور می باشد

Designed by taJan System Co