طرح ها و پروژه ها
بررسی آماری و بیولوژیکی ماهیان خاویاری در سالهای 82 ـ 1380
توضیحات:در این تحقیق تغییرات ذخایر ماهیان خاویاری در آبهای ساحلی ایران در دریای خزر با بررسی نوسانات صید و صید به ازای واحد تلاش و ساختار جمعیت ازجمله ، طول ، سن ، وزن ، ترکیب جنسیت و وزن خاویار مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .
متن:

بررسی آماری و بیولوژیکی ماهیان

خاویاری در سالهای82 ـ 1380

مهدی مقیم

با همکاری‌:

فرخ پرافکنده ـ محمود توکلی ـ محمد رضا بهروز خوش قلب

مازندران ـ ساری

پژوهشکده اکولوژی دریای خزر

بخش ارزیابی ذخایر

شماره ثبت

1386/84

وزارت‌ جهاد کشاورزی‌

سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی

مؤسسه تحقیقات شیلات ایران ـ پژوهشکده اکولوژی دریای خزر چکیده

در این تحقیق تغییرات ذخایر ماهیان خاویاری در آبهای ساحلی ایران در دریای خزر با بررسی نوسانات صید و صید به ازای واحد تلاش و ساختار جمعیت ازجمله ، طول ، سن ، وزن ، ترکیب جنسیت و وزن خاویار مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت . اطلاعات زیست سنجی ماهیان از 14 صیدگاه شاهد جمع آوری گردید. صید کل (Total catch) از رابطه خطی وزن گوشت به وزن ماهی و صید در واحد تلاش (CPUE) براساس قایق روز ، صد رشته دام برآورد گردید. تغییرات ترکیب جنسیت و میانگین های طول ، وزن ، سـن و خاویاردهی گونه های مختلف ارائه شد.

در سالهای 82-1380 به ترتیب 901 ، 666 و 475 تن انواع ماهیان خاویاری از ذخایر دریای خزر صید و برداشت شد. صید و صید در واحد تلاش تمامی گونه ها کاهش داشت . روند کاهش ذخایر ماهیان خاویاری همچنان ادامه دارد گونه قره برون که از این قاعده مستثنی بود ، ذخایر بالغ آن نیز دچار کاهش شد هر چند که ذخایر جوان قره برون بوفور وجود دارد . با کاهش تکثیر طبیعی و مصنوعی در دهه 1990 و ورود نسلهای کم جمعیت آن در صید سالهای اخیر روند کاهش ذخایر ادامه خواهد داشت و 5 ساله آینده کاهش صید ادامه خواهد داشت.

با توجه به شرایط کنونی ذخایر بنظر می رسد به منظور حفظ ذخایر ماهیان خاویاری در دریای خزر، صید ماهیان خاویاری بمدت پنج سال متوقف گردد و فقط صید مولدین مورد نیاز تکثیر مصنوعی و بررسیهای تحقیقاتی انجام گیرد.

لغات کلیدی: صید کل ، صید در واحد تلاش

نویسنده:مهدی مقیم با همکاری‌: فرخ پرافکنده ـ محمود توکلی ـ محمد رضا بهروز خوش قلب
تعداد بازدید:2723
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور می باشد

Designed by taJan System Co