طرح ها و پروژه ها
بررسی امکان استفاده از نسبتهای مختلف آرد میوه بلوط ( Acorn meal ) به عنوان یک ماده غذایی و همبند در جیره غذایی ماهیان قزل آلای رنگین کمان
توضیحات:مطالـعـات نشـان میـدهـد کـه تیـروکسیـن قـادر است در تنـظیـم رشـد و نمـو و دیگر فعـا لیتـهای فیـزیـولوژی بـدن جا نـوران نقـش مهمی را دا شتـه باشد. از آنجـا ییکه نقش مستقیــم تیـروکسیـن در مورد ماهیـان استخـوا نی در ایـران هنـوز مورد مطالـعه قرار نگرفتـه است, در ایـن تحـقیـق, تاثیر ایـن هورمـون در رشـد و نمو بقـا تخـم و لارو ما هـیان قــزل آلا, فـیـتــوفـاگ, آمــور و ســس مـاهی دریــا ی خـزر مـورد مـطـالـعه قرار گرفـت.
متن:

بررسی امکان استفاده از نسبتهای مختلف آرد میوه

بلوط ( Acorn meal ) به عنوان یک ماده غذایی و

همبند در جیره غذایی ماهیان قزل آلای رنگین کمان

غلامرضا شادنوش

با همکاری‌:شهرام دادگر ـ سعادت الله عباسی ـ رضا درخشنده ـ فرزاد کیابی

استان چهار محال بختیاری

مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری

بخش آبزی پروری

شماره ثبت

10160/84

وزارت‌ جهاد کشاورزی‌

سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی

مؤسسه تحقیقات شیلات ایران ـ مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری

چکیده

مطالـعـات نشـان میـدهـد کـه تیـروکسیـن قـادر است در تنـظیـم رشـد و نمـو و دیگر فعـا لیتـهای فیـزیـولوژی بـدن جا نـوران نقـش مهمی را دا شتـه باشد. از آنجـا ییکه نقش مستقیــم تیـروکسیـن در مورد ماهیـان استخـوا نی در ایـران هنـوز مورد مطالـعه قرار نگرفتـه است, در ایـن تحـقیـق, تاثیر ایـن هورمـون در رشـد و نمو بقـا تخـم و لارو ما هـیان قــزل آلا, فـیـتــوفـاگ, آمــور و ســس مـاهی دریــا ی خـزر مـورد
مـطـالـعه قرار گرفـت. ایـن پـروژه طـی دو مرحـله با تـزریـق هـورمون تیـروکسین به مـولـد ین آ مـاده تخـمریـزی در دوز هـای 1, 10و100 میـکروگرم/ گرم وز ن مـا هی, وایـجـا د حمـام تیــروکسیـن با غلظـتــهای 1/0, 5/0 و1 ppm برای بررسـی رشد و نمــو تخــم و لارو مـاهیــان مــذکـور اجـرا گـردید.

نتــایـج حـاصـل از ایــن تحقیــق نشـان مــی د هــد:

1) در ماهی قزل آلا رنگیـن کمــان بـا ایـجـاد حمــام تیــروکسیــن, تعـدا د تخمهای شکفنه شـده و بقـای لارو در تیــما ر 5/ 0 PPM نسبت به سـایر تیــمارها افزایــش داشت و تزریـق تیــروکسیــن در مـولدین موجب شـد که در صـد بـا زمـاندگـی در تیــمار 10 میکــرو گرم به مقــدار 58/8 درصـد در مقـایــسه با سـا یــر تیــمارها افـزایـش داشت.

2) در مـاهی فیـتـوفـاگ بـا ایـجـا د حمــام تیــروکسیــن با غلظــت 5/ 0PPM, تعـداد تخمهای شکفنه شـده و بقـای لارو 20 درصد در مقـایسـه با گـروه شـا هد افـزایش داشت و تزریــق تیــروکسیــن در مـولدین تیــمار 10 میکــرو گرم باعث افـزایـش بـقـا و رشـد و نمــو تخـم و لارو این گـونـه گردیــد.

3) در ماهـــی آمــور بـا ایـجـاد حمــام تیــروکسیــن با غلظــت 5/ 0 PPM موجب 39درصد افـزایــش در شـکفته شـدن تخــمها و بــقای لاروهــا شـــد و تزریــق 1 میکـرو گــرم تیــروکسیــن به مــولدین آ مــور سبب افـزا یـش بـقـا و رشـد و نمــو تخـم و لارو ا ین گـونـه گردیــد.

4) در ســس مـاهــی دریــای خـزر کـه رونــد رشد ونمــو گنــاد ها هنــوز نا مشخــص است, تــزریـق تیــروکسیـــن در تعـدادی از مــولدین موجب تســریـع و دژنـره شدن تخـمکهـا در تـخمـدان شــد و در عـده ای از مـولـدین مراحل رشد و نمـو را ا فـزایش داد ولـی تخـمریـزی ا نـجـام نگـرفت و مطـا لعــا ت بیشتــری بـرای این گـونـه لازم اســت .

نویسنده:غلامرضا شادنوش با همکاری‌:شهرام دادگر ـ سعادت الله عباسی ـ رضا درخشنده ـ فرزاد کیابی
تعداد بازدید:3002
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور می باشد

Designed by taJan System Co