طرح ها و پروژه ها
ارزیابی کیفی سیستهای تولیدی آرتمیای دریاچه ارومیه در طول یکسال
توضیحات:دریاچه ارومیه بزرگترین دریاچه بسیار شور(Hypersaline) ایران است. آرتمیا (Artemia urmiana) یکی از با ارزشترین گونه ساکن در آن می باشد، هر گونه بهره برداری از این گونه نیاز به ارزیابی دارد. در این بررسی از6 ایستگاه ثابت ساحلی و از رگه های سیست شناور(جهت نمونه برداری سیست) و ثبت بعضی متغیرهای محیطی از 7 ایستگاه بخش میانی دریاچه، از مهر ماه 82 تا آبان ماه 1383 نمونه برداری گردید، نمونه های سیست جمع آوری شده در هر ایستگاه بعد از شستشو و خالص سازی، تخم گشائی شدند، جهت غیر فعال کردن دیاپوز سیستها به روش سرمادهی عمل گردید.
متن:

ارزیابی کیفی سیستهای تولیدی آرتمیای دریاچه ارومیه در طول یکسال

منصور ذبیحی

با همکاری‌:لطیف اسماعیلی ـ رضا احمدی ـ رضا قلی حسین پور ـ قباد آذری تاکامی

آذربایجان غربی

مرکز تحقیقات آرتمیای کشور

بخش بیوتکنولوژی آبزیان

شماره ثبت

947/84

وزارت‌ جهاد کشاورزی‌

سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی

مؤسسه تحقیقات شیلات ایران ـ مرکز تحقیقات آرتمیای کشور چکیده

دریاچه ارومیه بزرگترین دریاچه بسیار شور(Hypersaline) ایران است. آرتمیا (Artemia urmiana) یکی از با ارزشترین گونه ساکن در آن می باشد، هر گونه بهره برداری از این گونه نیاز به ارزیابی دارد. در این بررسی از6 ایستگاه ثابت ساحلی و از رگه های سیست شناور(جهت نمونه برداری سیست) و ثبت بعضی متغیرهای محیطی از 7 ایستگاه بخش میانی دریاچه، از مهر ماه 82 تا آبان ماه 1383 نمونه برداری گردید، نمونه های سیست جمع آوری شده در هر ایستگاه بعد از شستشو و خالص سازی، تخم گشائی شدند، جهت غیر فعال کردن دیاپوز سیستها به روش سرمادهی عمل گردید. میانگین حداقل و حداکثر دمای هوا وآب دریاچه ارومیه (در ساعت تقریبی 12هر روز)، 17/2±24/3، 57/0±36/3 ( دی ماه 82) و 22/1±81/29، 44/1±6/29 درجه سانتیگراد (مرداد ماه 83) بدست آمد. شفافیت آب دریاچه در ماههای مختلف دارای اختلاف معنی داری بود(05/0< P)، میانگین حداقل و حداکثر شفافیت آب دریاچه به ترتیب، حدود 16/0±025/1 متر و 63/0±13/4 متر در ماههای اردیبهشت و شهریور83 مشاهده گردید. شوری آب دریاچه در ماههای مختلف نمونه برداری دارای اختلاف معنی داری بود(05/0 P<)، میانگین حداقل و حداکثر شوری آب دریاچه بترتیب،59/11±86/246 و 19/13±308 گرم در لیتر که در ماههای اردیبهشت و مهر 83 محاسبه شد. حد حداقل و حداکثر طول روشنایی روزانه منطقه، حدود 7 و 14 ساعت و در ماههای آذر82 و خرداد 83 مشاهده گردید. درصد تخم گشایی
نمونه های سیست ماههای مختلف نمونه برداری نسبت به هم دارای اختلاف معنی داری بودند( 05/0 P< )، میانگین حداقل و حداکثر درصد تخم گشائی بترتیب766/7±755/17 و95/5±33/70 درصد درماههای فروردین و مرداد 83 محاسبه گردید، درصد تخم گشائی نمونه های سیست رفع دیاپوز شده ماههای مختلف نمونه بردرای دارای اختلاف معنی داری (05/0 P< ) نسبت به هم بودند همچنین درصد تخم گشایی نمونه های سیست )هر ماه( قبل و بعد از رفع دیاپوز بجز اسفندماه82، اختلاف معنی داری نشان دادند(05/0 P<)، میانگین حداقل و حداکثر درصد تخم گشائی سیستهای رفع دیاپوز شده،4/13±14/39 درصد ( فروردین83) و16/9±2/79 درصد
( مهرماه 83) بدست آمد.

واژه های کلیدی: دریاچه ارومیه،آرتمیا(Artemia)،شاخص فراونی توده زنده و سیست،‌ درصدهچ، دیاپوز

نویسنده:منصور ذبیحی با همکاری‌: لطیف اسماعیلی ـ رضا احمدی ـ رضا قلی حسین پور ـ قباد آذری تاکامی
تعداد بازدید:2630
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور می باشد

Designed by taJan System Co