طرح ها و پروژه ها
ارزیابی عوامل مؤثر بر تولید لارو میگو در کارگاههای تکثیر میگو استان خوزستان
توضیحات:استان خوزستان با دارا بودن 9 مرکز تکثیر در منطقه آبادان با ظرفیت اسمی 20 میلیون بچه میگو برای هر مرکز تکثیر و یک مرکز تکثیر در منطقه بندرامام با ظرفیت تولید 100 میلیون بچه میگو (در سال 1381 تعطیل گردید) فعالیت می نماید.
متن:

ارزیابی عوامل مؤثر بر تولید لارو میگو

در کارگاههای تکثیر میگو استان خوزستان

سید رضا سید مرتضایی

با همکاری‌:سارا سبز علیزاده ـ علی اکبر حجاری ـ علی اکبر جهانشاهی ـ بهروز تمجیدی ـ علی قوام پور

خوزستان ـ اهواز

مرکز تحقیقات آبزی پروری ماهیان دریایی

بخش بهداشت و بیماریهای آبزیان

شماره ثبت

485/84

وزارت‌ جهاد کشاورزی‌

سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی

مؤسسه تحقیقات شیلات ایران ـ مرکز تحقیقات آبزی پروری ماهیان دریایی

چکیده

استان خوزستان با دارا بودن 9 مرکز تکثیر در منطقه آبادان با ظرفیت اسمی 20 میلیون بچه میگو برای هر مرکز تکثیر و یک مرکز تکثیر در منطقه بندرامام با ظرفیت تولید 100 میلیون بچه میگو (در سال 1381 تعطیل گردید) فعالیت می نماید. این مطالعه که از فروردین 1380 الی آبان ماه 1381 انجام گرفت، دو دورة کامل تکثیر میگو و تولید بچه میگورا به منظور بررسی وضعیت مدیریت کارگاههای تکثیر، فلور انگلی ، قارچی و باکتریایی آب و بچه میگوها و تعیین فاکتورهای فیزیکی شیمیایی آب مورد بررسی قرار گرفت. نمونه برداری بصورت هفتگی و هفته ای یکبار از دو کارگاه در منطقه چوئبده آبادان با مدیریت فلیپینی و دیگری با مدیریت تایلندی انجام گردیده است و از کارگاه تکثیر میگوی بندر امام خمینی هم در سال 1380 نمونه گیری انجام شده است. کلیه فاکتورهای فیزیکوشیمیایی آب شامل دمای آب، pH، شوری، BOD5، آمونیاک، یون نیتریت، کدورت، SH2، COD و فلزات سنگین از آب خور کویرین، آب خور بندر امام، آب تریتمنت، آب مرحله لاروی انجام شده است. جهت بررسی باکتریها و قارچهای آب و بچه میگوها بترتیب از محیطهای TSA وSDA و سایر محیطهای اختصاصی استفاده گردید. همچنین برای تشخیص انگل ها ا ز لام مرطوب (آب و بچه میگوها) تهیه گردید. برای وضعیت مدیریت کارگاهها از نیروی انسانی، مدیریت تغذیه و استفاده از داروهای شیمیایی فرمی تهیه و تکمیل گردید. بطور کلی 7 جنس و گونه باکتری شامل ویبریوآلجینولتیکوس، ویبریو ولنیفیکوس، ویبریواسپلندیدوس، استافیلوکوکوس و آئروموناس هیدروفیلا تشخیص و جداسازی گردید. همچنین 10 جنس و گونه قارچ شامل تریکوتشیوم، آسپرژیلوس، آسپرژیلوس نایجر، کلادوسپوریوم، موکور، فوزاریوم، پنی سیلیوم، ریزوپوس و مخمر جداسازی گردید همچنین در میان بچه میگوهای رسیده به منطقه آبادان دو تک یاخته زئوتامنیوم و ورتیسلا مشاهده گردید. از نظر فاکتورهای فیزیکی وشیمیایی آب، بجز فلزات سنگین که در سال 1381 احتمالاً بدلیل آلودگی نفتی بالا مشاهده گردید، سایر فاکتورها در حد نسبتاً نرمال بودند. از نظر فاکتورهای مدیریتی دو کارگاه با مدیریت تایلندی و فیلیپینی از نظر نیروی کارشناسی، نحوه استفاده از داروهای شیمیایی، مدیریت تغذیه و آب اختلاف چندانی را نشان ندادند و بطور کلی بصورت منظم از داروها و مواد شیمیایی جهت نگهداری کیفیت آب و بچه میگوها استفاده نمی کنند.

نویسنده:سید رضا سید مرتضایی با همکاری‌: سارا سبز علیزاده ـ علی اکبر حجاری ـ علی اکبر جهانشاهی ـ بهروز تمجید
تعداد بازدید:2766
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور می باشد

Designed by taJan System Co